Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 80/TTr-STTTT ngày 02/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020, bao gồm 272 dịch vụ công (có danh mục dịch vụ công chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố điều chỉnh quy trình thực hiện và nâng mức độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; xây dựng kinh phí tổ chức triển khai thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh quy trình thực hiện và nâng mức độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 trên Cổng dịch vụ Công tỉnh Tuyên Quang theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và truyền thông;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, TG CNTT 02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1527/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

 

 

Lĩnh vực

Tên TTHC/ dịch vụ công

Mức độ đang thực hiện

Thực hiện nâng lên mức độ 4

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Mức 2

Mức 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

I

Sở Công thương

 

15

7

22

Quý IV/2020

 

1

1

1

Thương Mại Quốc Tế

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

x

 

x

 

 

2

2

2

 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

x

 

 

3

3

3

 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

x

 

x

 

 

4

4

4

 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

x

 

x

 

 

5

5

5

 

Điều chỉnh tăng điện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

x

 

x

 

 

6

6

1

Quản Lý Cạnh Tranh

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

x

 

x

 

 

7

7

2

 

Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

x

 

x

 

 

8

8

1

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

x

x

 

 

9

9

2

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

x

x

 

 

10

10

3

 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 03 triệu lít/năm (do bị mất; bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần; bị rách, nát hoặc bị cháy)

 

x

x

 

 

11

11

4

 

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

x

 

 

12

12

5

 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

x

 

 

13

13

6

 

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

x

 

 

14

14

7

 

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

x

 

x

 

 

15

15

8

 

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

x

 

x

 

 

16

16

1

Dịch vụ thương mại

Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung (trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung)

x

 

x

 

 

17

17

2

 

Đăng ký lần đầu Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung

x

 

x

 

 

18

18

1

Điện

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

 

x

x

 

 

19

19

2

 

Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

 

x

x

 

 

20

20

3

 

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

x

x

 

 

21

21

4

 

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

x

x

 

 

22

22

1

Công nghiệp nặng

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

x

 

x

 

 

 

II

Sở Giao thông Vận tải

22

1

23

Quý IV/2020

 

23

1

1

Đường bộ

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

x

 

x

 

 

24

2

2

 

Công bố lại trạm dừng nghỉ vào khai thác

x

 

x

 

 

25

3

3

 

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

x

 

x

 

 

26

4

4

 

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

x

 

x

 

 

27

5

5

 

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

x

 

x

 

 

28

6

6

 

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

x

 

x

 

 

29

7

7

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

x

 

x

 

 

30

8

8

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

x

 

x

 

 

31

9

9

 

Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

x

 

x

 

 

32

10

10

 

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia -Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

x

 

x

 

 

33

11

11

 

Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

x

 

x

 

 

34

12

12

 

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

x

 

x

 

 

35

13

13

 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

x

 

x

 

 

36

14

14

 

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

x

 

x

 

 

37

15

15

 

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

x

 

x

 

 

38

16

16

 

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

x

 

x

 

 

39

17

17

 

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

 

x

 

 

40

18

18

 

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

 

x

x

 

 

41

19

19

 

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

x

 

x

 

 

42

20

20

 

Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

x

 

x

 

 

43

21

21

 

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

x

 

x

 

 

44

22

22

 

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

x

 

x

 

 

45

23

1

Thẩm định kỹ thuật

Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư đối với các bước; nhiệm vụ khảo sát và dự toán lập hồ sơ các bước

x

 

x

 

 

 

III

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

4

17

Quý IV/2020

 

46

1

1

Giáo dục & Đào tạo

Thủ tục Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

 

x

x

 

 

47

2

2

 

Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

x

 

x

 

 

48

3

3

 

Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

x

 

x

 

 

49

4

4

 

Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

x

 

x

 

 

50

5

5

 

Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

x

 

x

 

 

51

6

6

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

x

 

x

 

 

52

7

7

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

x

 

x

 

 

53

8

8

 

Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh trung học

 

x

x

 

 

54

9

9

 

Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

x

 

x

 

 

55

10

10

 

Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

x

 

x

 

 

56

11

11

 

Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

x

 

x

 

 

57

12

12

 

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

x

 

x

 

 

58

13

13

 

Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

x

 

x

 

 

59

14

14

 

Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

x

 

x

 

 

60

15

1

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thủ tục xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

x

 

x

 

 

61

16

2

 

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

 

x

x

 

 

62

17

1

Quy chế thi, tuyển sính

Thủ tục Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

 

x

x

 

 

 

IV

Sở Khoa học và Công nghệ

 

0

6

6

Quý IV/2020

 

63

1

1

Hoạt động khoa học và công nghệ

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

x

 

 

64

2

2

 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

x

 

 

65

3

3

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

x

 

 

66

4

4

 

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

x

 

 

67

5

5

 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

x

 

 

68

6

6

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

x

 

 

 

V

Sở Lao động thương binh và Xã hội

 

6

24

30

Quý IV/2020

 

69

1

1

Việc Làm

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

x

x

 

 

70

2

2

 

Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

x

x

 

 

71

3

3

 

Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

x

 

x

 

 

72

4

4

 

Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

x

 

x

 

 

73

5

5

 

Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Và hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng)

 

x

x

 

 

74

6

6

 

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

x

x

 

 

75

7

1

Phòng chống tệ nạn xã hội

Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

x

x

 

 

76

8

2

 

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

x

x

 

 

77

9

3

 

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

x

x

 

 

78

10

1

Người có công

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

x

x

 

 

79

11

2

 

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005

 

x

x

 

 

80

12

3

 

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

x

x

 

 

81

13

4

 

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế

 

x

x

 

 

82

14

5

 

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

x

x

 

 

83

15

6

 

Thủ tục đề nghị cấp thẻ bảo hiểm đối với Cựu chiến binh

 

x

x

 

 

84

16

7

 

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

x

x

 

 

85

17

8

 

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

x

 

x

 

 

86

18

9

 

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

x

 

x

 

 

87

19

10

 

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

x

 

x

 

 

88

20

11

 

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

x

x

 

 

89

21

12

 

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

x

 

x

 

 

90

22

13

 

Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

 

x

x

 

 

91

23

1

Lao động, Tiền lương, quan hệ lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

x

x

 

 

92

24

1

Lao động ngoài nước

Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

x

x

 

 

93

25

1

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

x

x

 

 

94

26

1

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

 

x

x

 

 

95

27

2

 

Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

x

 

 

96

28

3

 

Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

x

x

 

 

97

29

4

 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

x

x

 

 

98

30

1

An toàn lao động

Thủ tục Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

x

x

 

 

 

VI

Sở Ngoại vụ

 

0

2

2

Quý IV/2020

 

99

1

1

Công tác lãnh sự

Thủ tục Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế Quản lý đoàn đi nước ngoài; đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

 

x

x

 

 

100

2

2

 

Thủ tục Cho phép các đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

x

x

 

 

 

VII

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

12

10

22

Quý IV/2020

 

101

1

1

Thủy sản

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

x

 

x

 

 

102

2

2

 

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

x

 

x

 

 

103

3

3

 

Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá

x

 

x

 

 

104

4

4

 

Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

x

 

x

 

 

105

5

1

Thú y

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

 

x

x

 

 

106

6

2

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận)

 

x

x

 

 

107

7

3

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

x

x

 

 

108

8

4

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

x

x

 

 

109

9

5

 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

 

x

x

 

 

110

10

1

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

 

x

x

 

 

111

11

2

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

x

x

 

 

112

12

3

 

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

x

 

x

 

 

113

13

4

 

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

 

x

x

 

 

114

14

1

Lâm nghiệp

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

x

 

x

 

 

115

15

2

 

Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

 

x

x

 

 

116

16

1

Kinh tế hợp tác và PTNT

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

x

 

x

 

 

117

17

2

 

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

x

 

x

 

 

118

18

1

Chăn nuôi

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

 

x

x

 

 

119

19

1

Bảo vệ Thực vật

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

x

 

x

 

 

120

20

2

 

 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

x

 

x

 

 

121

21

3

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

x

 

x

 

 

122

22

4

 

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

x

 

x

 

 

 

VIII

Sở Nội vụ

 

20

5

25

Quý IV/2020

 

123

1

1

Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã

x

 

x

 

 

124

2

1

Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

x

 

x

 

 

125

3

1

Tôn giáo Chính phủ

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

x

 

x

 

 

126

 

 

 

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

x

 

 

127

4

2

 

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích

x

 

x

 

 

128

5

3

 

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

x

 

 

129

6

4

 

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

x

 

 

130

7

5

 

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

x

 

 

131

8

6

 

Thông báo về người bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

x

 

 

132

9

7

 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

x

 

 

133

10

8

 

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

x

 

 

134

11

9

 

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

x

 

 

135

12

10

 

Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

x

 

x

 

 

136

13

11

 

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

x

 

x

 

 

137

14

12

 

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

x

 

x

 

 

138

15

13

 

Đề nghị tự giải thể của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

x

 

x

 

 

139

16

14

 

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

x

 

 

140

17

1

Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

 

x

x

 

 

141

18

2

 

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

 

x

x

 

 

142

19

3

 

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

x

x

 

 

143

20

4

 

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

x

x

 

 

144

21

5

 

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

 

x

x

 

 

145

22

1

Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

x

 

x

 

 

146

23

2

 

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

x

 

x

 

 

147

24

3

 

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

x

 

x

 

 

 

IX

Sở Tài chính

 

18

0

18

Quý IV/2020

 

148

1

1

Quản lý giá

Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

x

 

x

 

 

149

2

2

 

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

x

 

x

 

 

150

3

3

 

Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

x

 

x

 

 

151

4

1

Quản lý ngân sách

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

x

 

x

 

 

152

5

2

 

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

x

 

x

 

 

153

6

1

Quản lý công sản

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

x

 

x

 

 

154

7

2

 

Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (BT) đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý.

x

 

x

 

 

155

8

3

 

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

x

 

x

 

 

156

9

4

 

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ

x

 

x

 

 

157

10

5

 

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

x

 

x

 

 

158

11

6

 

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

x

 

x

 

 

159

12

7

 

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

x

 

x

 

 

160

13

8

 

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

x

 

x

 

 

161

14

9

 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công

x

 

x

 

 

162

15

10

 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

x

 

x

 

 

163

16

11

 

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

x

 

x

 

 

164

17

12

 

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

x

 

x

 

 

165

18

13

 

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

x

 

x

 

 

 

X

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

2

12

14

Quý IV/2020

 

166

1

1

Tài nguyên nước

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

x

 

x

 

 

167

2

2

 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

x

 

x

 

 

168

3

3

 

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

 

x

x

 

 

169

4

4

 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

 

x

x

 

 

170

5

5

 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

 

x

x

 

 

171

6

6

 

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

 

x

x

 

 

172

7

7

 

Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

 

x

x

 

 

173

8

1

Đất đai

Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

x

x

 

 

174

9

2

 

Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

x

x

 

 

175

10

3

 

Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

x

x

 

 

176

11

4

 

Thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

x

x

 

 

177

12

5

 

Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

x

x

 

 

178

13

6

 

Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

 

x

x

 

 

179

14

1

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Thủ tục Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh

 

x

x

 

 

 

XI

Sở Tư pháp

 

18

2

20

Quý IV/2020

 

180

1

1

Đấu giá tài sản

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

x

 

x

 

 

181

2

2

 

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

x

 

 

182

3

3

 

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

x

 

 

183

4

4

 

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

x

 

 

184

5

5

 

Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

x

 

 

185

6

6

 

Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên

x

 

x

 

 

186

7

7

 

Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

x

 

x

 

 

187

8

1

Tư vấn pháp luật

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

x

 

x

 

 

188

9

1

Trọng tài thương mại

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

x

 

x

 

 

189

10

2

 

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

x

 

x

 

 

190

11

1

Quốc tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

 

x

x

 

 

191

12

1

Quản Tài Viên và Hành Nghề Quản Lý, Thanh Lý Tài Sản

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

x

 

x

 

 

192

13

2

 

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

x

 

x

 

 

193

14

1

Luật Sư

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

x

 

x

 

 

194

15

2

 

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

x

 

x

 

 

195

16

1

Hòa giải thương mại

Đăng ký làm hoà giải viên thương mại vụ việc

x

 

x

 

 

196

17

2

 

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

 

x

 

 

197

18

3

 

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hoà giải thương mại

x

 

x

 

 

198

19

4

 

Đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

 

x

 

 

199

20

1

Chứng thực

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

x

x

 

 

 

XII

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

37

1

38

Quý IV/2020

 

200

1

1

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

x

x

 

 

201

2

1

Thể dục thể thao

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

x

 

x

 

 

202

3

2

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

x

 

x

 

 

203

4

3

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

x

 

x

 

 

204

5

4

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

x

 

x

 

 

205

6

5

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

x

 

x

 

 

206

7

6

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

x

 

x

 

 

207

8

7

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

x

 

x

 

 

208

9

8

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

x

 

x

 

 

209

10

9

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

x

 

x

 

 

210

11

10

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

x

 

x

 

 

211

12

11

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

x

 

x

 

 

212

13

12

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker

x

 

x

 

 

213

14

13

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

x

 

x

 

 

214

15

14

 

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

x

 

 

215

16

15

 

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

x

 

x

 

 

216

17

16

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

x

 

x

 

 

217

18

17

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

x

 

x

 

 

218

19

1

Mỹ thuật , Nhiếp ảnh và Triển lãm

Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

x

 

x

 

 

219

20

2

 

Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

x

 

x

 

 

220

21

3

 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

x

 

x

 

 

221

22

4

 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

x

 

x

 

 

222

23

5

 

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

x

 

x

 

 

223

24

1

Kinh doanh lữ hành

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

x

 

x

 

 

224

25

2

 

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

x

 

 

225

26

3

 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

x

 

x

 

 

226

27

4

 

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

x

 

x

 

 

227

28

5

 

Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh

x

 

x

 

 

228

29

1

Gia đình

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

x

 

 

229

30

2

 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

x

 

 

230

31

3

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

x

 

 

231

32

4

 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

x

 

 

232

33

5

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

x

 

x

 

 

233

34

1

Di sản văn hóa

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

x

 

x

 

 

234

35

2

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

x

 

x

 

 

235

36

3

 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

x

 

x

 

 

236

37

4

 

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

x

 

x

 

 

237

38

5

 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

x

 

x

 

 

 

XIII

Sở Y tế

 

9

14

23

Quý IV/2020

 

238

1

1

Y tế dự phòng

Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

x

 

x

 

 

239

2

2

 

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

x

 

x

 

 

240

3

3

 

Thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II.

x

 

x

 

 

241

4

1

Khám, chữa bệnh

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

x

x

 

 

242

5

2

 

Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

x

 

 

243

6

3

 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

x

 

 

244

7

4

 

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

x

 

x

 

 

245

8

5

 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

 

x

x

 

 

246

9

6

 

Thủ tục Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-265331-TT)

 

x

x

 

 

247

10

7

 

Thủ tục Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

x

 

 

248

11

8

 

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-265241-TT)

 

x

x

 

 

249

12

9

 

Thủ tục Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

x

x

 

 

250

13

10

 

Thủ tục Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

x

x

 

 

251

14

11

 

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng (B-BYT-262878-TT)

 

x

x

 

 

252

15

12

 

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm (B-BYT-262874-TT)

 

x

x

 

 

253

16

13

 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

x

 

 

254

17

14

 

Thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

x

 

 

255

18

15

 

Thủ tục Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

x

 

 

256

19

16

 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

x

 

x

 

 

257

20

17

 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

x

 

 

258

21

1

Dược phẩm

Thủ tục Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

x

 

 

259

22

2

 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

 

x

x

 

 

260

23

3

 

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

x

 

x

 

 

 

XIV

Ban Quản lý các khu Công nghiệp

 

7

5

12

Quý IV/2020

 

261

1

1

Đầu tư

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

 

x

 

 

262

2

2

 

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

 

x

 

 

263

3

3

 

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

 

x

 

 

264

4

4

 

Giãn tiến độ đầu tư

x

 

x

 

 

265

5

5

 

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

x

 

 

266

6

6

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

x

x

 

 

267

7

7

 

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

 

x

 

 

268

8

8

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

x

 

 

269

9

9

 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

 

x

x

 

 

270

10

10

 

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

x

x

 

 

271

11

11

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

x

x

 

 

272

12

12

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

x

x

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1527/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

  • Số hiệu: 1527/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/11/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
  • Người ký: Nguyễn Văn Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/11/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản