Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(Danh mục thủ tục hành chính chi tiết đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, NCPC (Vân, Đạt).

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

Sở Tài chính

1

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

x

2

2

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

x

3

3

Mua hóa đơn lẻ

 

x

4

4

Quyết định mua sắm thuê tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập dự án đầu tư

 

x

5

5

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan tổ chức, đơn vị

 

x

6

6

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp thuộc thẩm quyền

 

x

7

7

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

x

8

8

Mua quyển hóa đơn

x

 

9

9

Quyết định điều chuyển tài sản công

x

 

10

10

Quyết định bán tài sản công

x

 

11

11

Quyết định thanh lý tài sản công

x

 

12

12

Quyết định tiêu hủy tài sản công

x

 

13

13

Thẩm định phương án giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

x

 

14

14

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

x

 

15

15

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

x

 

16

16

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

18

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

 

x

19

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

x

 

20

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

x

 

21

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

x

 

22

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

23

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

x

 

24

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

x

 

25

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

x

 

26

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

x

 

27

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

28

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

29

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

30

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

31

15

Cấp giấy phép phổ biến phim

x

 

32

16

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

x

 

33

17

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

x

 

34

18

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

x

 

35

19

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

x

 

36

20

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

x

 

37

21

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

x

 

38

22

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

x

 

39

23

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

40

24

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

x

41

25

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

x

 

42

26

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

x

 

43

27

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

x

 

44

28

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

 

x

45

29

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

x

 

46

30

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

x

 

47

31

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

x

 

48

32

Đăng ký tổ chức lễ hội

 

x

49

33

Thông báo tổ chức lễ hội

 

x

50

34

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

x

 

51

35

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

x

 

52

36

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

x

 

53

37

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

54

38

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

55

39

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

56

40

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

57

41

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

x

 

58

42

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

x

 

59

43

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

x

 

60

44

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

x

 

61

45

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

x

 

62

46

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

 

63

47

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lựa gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

 

64

48

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

 

65

49

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

 

66

50

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

 

67

51

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

 

68

52

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

69

53

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

70

54

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

71

55

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

72

56

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

73

57

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

74

58

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

x

 

75

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

x

 

76

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

x

 

77

61

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

x

 

78

62

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

79

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

x

 

80

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném.

x

 

81

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu.

x

 

82

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao.

x

 

83

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ.

x

 

84

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

x

 

85

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

x

 

86

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Gofl

x

 

87

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

x

 

88

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

x

 

89

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

x

 

90

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

x

 

91

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

x

 

92

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

x

 

93

77

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

x

 

94

78

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

x

 

95

79

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

x

 

96

80

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

x

 

97

81

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

x

 

98

82

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

x

 

99

83

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

x

 

100

84

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

x

 

101

85

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

x

 

102

86

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

x

 

103

87

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

x

 

104

88

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

x

 

105

89

Thủ tục đăng cai tổ chức thi đấu giải vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

106

90

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.

x

 

107

91

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

x

 

108

92

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh

x

 

109

93

Quyết định Thành lập Liên đoàn, hội, CLB thể thao cấp tỉnh

x

 

110

94

Cấp giấy chứng nhận trọng tài thể thao cấp tỉnh

x

 

111

95

Cấp giấy phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh

x

 

 

C

Lĩnh vực Du lịch

 

 

112

96

Thủ tục công nhận điểm du lịch

x

 

113

97

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

x

 

114

98

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

x

115

99

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

x

116

100

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

x

117

101

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

x

 

118

102

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

x

 

119

103

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

x

 

120

104

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 

x

121

105

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

 

x

122

106

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

x

 

123

107

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 

x

124

108

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 

x

125

109

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

126

110

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

127

111

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

128

112

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

129

113

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

x

130

114

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

x

131

115

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

132

116

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

x

 

133

117

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

x

134

118

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

x

135

119

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

x

136

120

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

x

137

121

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 

x

Sở Giáo dục và Đào tạo

138

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

x

 

139

2

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

x

 

140

3

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

x

 

141

4

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

x

 

142

5

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

x

 

143

6

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

x

 

144

7

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

x

 

145

8

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

x

 

146

9

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

x

 

147

10

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

x

 

148

11

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

x

 

149

12

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

x

 

150

13

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

x

 

151

14

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

x

 

152

15

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

153

16

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

 

x

154

17

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

155

18

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

156

19

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

x

 

157

20

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

x

 

158

21

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

x

 

159

22

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

x

 

160

23

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

x

 

161

24

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

x

 

162

25

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

x

 

163

26

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

x

 

164

27

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

x

 

165

28

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

x

 

166

29

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

 

x

167

30

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

 

x

168

31

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

 

x

169

32

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

x

 

170

33

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

x

 

171

34

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

 

x

172

35

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

 

x

173

36

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)

 

x

174

37

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

x

 

175

38

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

x

 

176

39

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

x

 

177

40

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

x

 

178

41

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

x

 

179

42

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

x

 

180

43

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

x

 

181

44

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

x

 

182

45

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

x

 

183

46

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

x

 

184

47

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 

x

185

48

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

 

x

186

49

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

 

x

187

50

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở thuộc các trường trực thuộc Sở GD&ĐT (PTDT Nội trú cấp huyện, THPT có cấp THCS)

 

x

188

51

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

 

x

189

52

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

x

 

190

53

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

x

 

191

54

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

 

x

192

55

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

x

193

56

Cấp Chứng nhận trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

x

 

194

57

Cấp Chứng nhận trường Tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

x

 

195

58

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

x

 

196

59

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

x

 

197

60

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

x

 

198

61

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

x

 

199

62

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

x

 

200

63

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

x

 

201

64

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

x

 

202

65

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

x

 

203

66

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

 

x

204

67

Xét tuyển học sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)

 

x

205

68

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

 

x

206

69

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

x

x

207

70

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

 

x

208

71

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

 

x

209

72

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

x

210

73

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

x

211

74

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

x

 

 

Sở Xây dựng

 

 

212

1

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

213

2

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

214

3

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); cấp giấy phép xây dựng công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ).

x

 

215

4

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ).

x

 

216

5

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng

x

 

217

6

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động

x

 

218

7

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

x

 

219

8

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

220

9

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

221

10

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

x

 

222

11

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

x

 

223

12

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

224

13

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

225

14

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

226

15

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a, NĐ số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

x

 

227

16

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

x

 

228

17

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

x

 

229

18

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

x

 

230

19

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

x

 

231

20

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng.

 

x

232

21

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

x

 

233

22

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

x

 

234

23

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

x

 

235

24

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

x

 

236

25

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

x

 

237

26

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

x

 

238

27

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

x

 

239

28

Cho thuê, cho mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

x

 

240

29

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

x

 

241

30

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

x

 

242

31

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư

x

 

243

32

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố quyết định đầu tư

x

 

244

33

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

x

 

245

34

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

x

 

Sở Nội vụ

246

1

Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập

 

x

247

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

x

 

248

3

Thẳm đỉnh việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

x

249

4

Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội (đối với những hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ)

 

x

250

5

Thủ tục thành lập hội

x

 

251

6

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội

 

x

252

7

Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

x

 

253

8

Thủ tục Đổi tên hội

x

 

254

9

Thủ tục hội tự giải thể

x

 

255

10

Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của hội

x

 

256

11

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

x

 

257

12

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

x

 

258

13

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

x

 

259

14

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

x

 

260

15

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

x

 

261

16

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

x

 

262

17

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

x

 

263

18

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

x

 

264

19

Thủ tục đổi tên quỹ

x

 

265

20

Thủ tục quỹ tự giải thể

x

 

266

21

Tiếp nhận và thuyên chuyển công chức, viên chức

x

 

267

22

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tỉnh Bắc Kạn

x

 

268

23

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

x

 

269

24

Thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

x

 

270

25

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cấp tỉnh

x

 

271

26

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động một tỉnh

x

 

272

27

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

273

28

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

274

29

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

x

 

275

30

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

 

x

276

31

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

x

 

277

32

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

278

33

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

279

34

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

x

280

35

Thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

 

x

281

36

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

282

37

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

x

 

283

38

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

x

 

284

39

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

 

x

285

40

Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

 

x

286

41

Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

287

42

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

x

288

43

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

x

289

44

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

290

45

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

291

46

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

x

292

47

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

293

48

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

294

49

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

295

50

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

296

51

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

 

x

297

52

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

x

298

53

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

 

x

299

54

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

 

x

300

55

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

 

x

301

56

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

x

 

302

57

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

 

x

303

58

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

x

 

304

59

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

x

 

305

60

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

x

 

306

61

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

x

 

307

62

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

x

 

308

63

Thủ tục cấp, cấp lại, cấp bổ sung lĩnh vực hành nghề lưu trữ

x

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

309

1

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

x

 

310

2

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

311

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

312

4

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

313

5

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

314

6

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

 

x

315

7

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

x

 

316

8

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

x

 

317

9

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

 

x

318

10

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

x

319

11

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định

x

 

320

12

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

x

 

321

13

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

322

14

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

323

15

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

x

324

16

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

x

 

325

17

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

x

326

18

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

x

 

327

19

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

x

 

328

20

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

 

x

329

21

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

x

330

22

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

x

331

23

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

x

332

24

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

x

333

25

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

x

 

334

26

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

x

 

335

27

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

x

 

336

28

Giải quyết hỗ trợ học nghề

x

 

337

29

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

x

 

338

30

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

x

 

339

31

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

x

 

340

32

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

X

 

341

33

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

x

 

342

34

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

x

 

343

35

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

x

344

36

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

x

345

37

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

x

346

38

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)

 

x

347

39

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

x

 

348

40

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

x

 

349

41

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

350

42

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

351

43

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

352

44

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

353

45

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

354

46

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

355

47

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

356

48

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

357

49

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

x

 

358

50

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

x

 

359

51

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

x

360

52

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

x

361

53

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

x

362

54

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

 

x

363

55

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

x

364

56

chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

365

57

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

366

58

Thủ tục "xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp"

 

x

367

59

Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

x

 

368

60

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

x

 

369

61

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

 

x

370

62

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

x

371

63

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

 

x

372

64

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

x

373

65

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

 

x

374

66

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

x

 

375

67

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

x

 

376

68

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

x

 

377

69

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

378

70

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

379

71

Đăng ký thành lập ,đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

380

72

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

 

x

381

73

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

382

74

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

383

75

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

x

 

384

76

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

x

385

77

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

x

 

386

78

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

x

 

387

79

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”

x

 

388

80

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

 

x

389

81

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

 

x

390

82

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

 

x

391

83

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

 

x

392

84

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

 

x

393

85

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

x

 

394

86

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

x

 

395

87

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

x

 

396

88

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra;

x

 

397

89

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

x

 

398

90

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

x

 

399

91

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

x

 

400

92

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

x

 

401

93

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

402

94

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

x

 

403

95

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

x

 

404

96

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

x

 

405

97

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

x

 

406

98

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

x

 

407

99

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

x

 

408

100

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

x

 

409

101

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

x

 

410

102

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

x

 

411

103

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

x

 

412

104

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

x

 

413

105

giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

x

 

414

106

giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

x

 

415

107

giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

x

 

416

108

di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

x

 

417

109

giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

x

 

418

110

giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

x

 

419

111

giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

x

 

420

112

giám định vết thương còn sót

x

 

421

113

giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

x

 

422

114

giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

x

 

423

115

giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

x

 

424

116

giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

x

 

425

117

hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

x

 

426

118

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

x

 

427

119

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

Sở Khoa học và Công nghệ

428

1

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

x

 

429

2

Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

x

 

430

3

Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

x

 

431

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

432

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

433

6

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

434

7

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

435

8

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

436

9

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

437

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ).

x

 

438

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ).

x

 

439

12

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

440

13

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

441

14

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

x

 

442

15

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

x

 

443

16

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

444

17

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

x

 

445

18

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

446

19

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

x

 

447

20

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

x

 

448

21

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

x

 

449

22

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

 

450

23

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

451

24

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

452

25

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở ối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

x

 

453

26

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

x

 

454

27

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang y tế)

x

 

455

28

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang y tế)

x

 

456

29

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

457

30

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

458

31

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

x

 

459

32

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

 

460

33

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

x

 

461

34

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

 

462

35

Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

x

 

463

36

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng sẵn nhập khẩu

x

 

464

37

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

x

 

465

38

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

466

39

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

467

40

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

468

41

Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

x

 

469

42

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng

x

 

470

43

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ

x

 

471

44

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

x

 

472

45

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

x

 

473

46

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ

x

 

474

47

Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

x

 

475

48

Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

x

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

476

1

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

477

2

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

478

3

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

479

4

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

480

5

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

481

6

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

482

7

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

483

8

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh

x

 

484

9

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

485

10

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

486

11

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

487

12

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

488

13

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

x

 

489

14

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

x

 

490

15

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

491

16

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

x

 

492

17

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

x

 

493

18

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

x

 

494

19

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

x

 

495

20

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

x

 

496

21

Phê duyệt phương án bảo vệ, đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

x

 

497

22

Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh

x

 

498

23

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư

x

 

499

24

Công nhận làng nghề

x

 

500

25

Công nhận nghề truyền thống

x

 

501

26

Công nhận làng nghề truyền thống

x

 

502

27

Hỗ trợ dự án liên kết

x

 

503

28

Kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

x

 

504

29

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

x

 

505

30

Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

x

 

506

31

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y)

 

x

507

32

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

x

508

33

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

 

x

509

34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

x

510

35

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng, thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

 

x

511

36

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Thú y

x

 

512

37

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

x

 

513

38

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

x

 

514

39

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

x

 

515

40

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

x

 

516

41

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

x

 

517

42

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

x

 

518

43

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

x

 

519

44

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

x

 

520

45

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

x

 

521

46

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

x

 

522

47

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm

x

 

523

48

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

x

 

524

49

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

x

 

525

50

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón

x

 

526

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

x

 

527

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

x

 

528

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

x

 

529

54

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

x

 

530

55

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

x

 

531

56

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

x

 

532

57

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

x

 

533

58

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh).

x

 

534

59

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

x

 

535

60

Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

x

 

536

61

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

x

 

537

62

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

x

 

538

63

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

x

 

539

64

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

x

 

540

65

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

x

 

541

66

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES

x

 

542

67

Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

x

 

543

68

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

x

 

544

69

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

x

 

545

70

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

x

 

546

71

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi 01 tỉnh)

x

 

547

72

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

x

 

548

73

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư).

x

 

549

74

Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng

x

 

550

75

Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của quỹ

x

 

551

76

Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí trong rừng phòng hộ

x

 

552

77

Xác nhận bản kê lâm sản

x

 

553

78

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

x

 

554

79

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

x

 

555

80

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

x

 

556

81

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

x

 

557

82

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

x

 

558

83

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

x

 

559

84

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

x

 

560

85

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

x

 

561

86

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

x

 

562

87

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

x

 

563

88

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

x

 

564

89

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

x

 

565

90

Cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

x

 

566

91

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

x

 

567

92

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

x

 

Sở Giao thông vận tải

568

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

x

x

569

2

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

570

3

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến được giao quản lý

x

 

571

4

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

x

572

5

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

 

573

6

Cấp giấy phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

x

 

574

7

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

x

 

575

8

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.

x

x

576

9

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

x

x

577

10

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

578

11

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

x

x

579

12

Đăng ký khai thác tuyến

x

x

580

13

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

x

x

581

14

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

x

x

582

15

Cấp phù hiệu xe nội bộ

x

x

583

16

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

x

x

584

17

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

x

x

585

18

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

x

x

586

19

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

x

x

587

20

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh

x

x

588

21

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

x

x

589

22

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

x

x

590

23

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

x

x

591

24

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

x

x

592

25

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

x

x

593

26

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

x

 

594

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

x

 

595

28

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

x

x

596

29

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

x

 

597

30

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

x

 

598

31

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

x

 

599

32

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

x

 

600

33

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

601

34

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

x

 

602

35

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

x

x

603

36

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

x

x

604

37

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

x

x

605

38

Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

x

x

606

39

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

x

x

607

40

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

x

x

608

41

Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

x

x

609

42

Cấp giấy phép xe tập lái

x

 

610

43

Cấp lại giấy phép xe tập lái

x

 

611

44

Cấp mới Giấy phép lái xe

x

 

612

45

Cấp lại Giấy phép lái xe

x

 

613

46

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

x

 

614

47

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

x

 

615

48

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp

x

 

616

49

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp.

x

 

617

50

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

x

 

618

51

Đổi giấy phép lái xe trực tuyến

x

 

619

52

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

x

 

620

53

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

x

 

621

54

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

x

 

622

55

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

x

 

623

56

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

x

 

624

57

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

x

x

625

58

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

x

x

626

59

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

x

 

627

60

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

x

 

628

61

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

629

62

ĐK lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

630

63

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

x

 

631

64

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

632

65

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

x

Sở Tài nguyên và Môi trường

633

1

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

x

 

634

2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

635

3

Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

 

 

636

4

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

x

x

637

5

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

x

x

638

6

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

639

7

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

640

8

Giao đất cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

641

9

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

x

 

642

10

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

x

 

643

11

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

x

x

644

12

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

x

x

645

13

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

x

x

646

14

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

x

x

647

15

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

x

x

648

16

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

x

x

649

17

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

x

x

650

18

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

x

x

651

19

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

x

x

652

20

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

x

 

653

21

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

x

x

654

22

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

x

x

655

23

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

x

x

656

24

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

x

x

657

25

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

x

x

658

26

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

x

x

659

27

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận

x

x

660

28

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

x

x

661

29

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

x

x

662

30

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

x

x

663

31

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

x

x

664

32

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

x

x

665

33

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

x

x

666

34

Cung cấp dữ liệu đất đai tại địa phương

x

x

667

35

Đăng ký giao dịch bảo đảm

x

x

668

36

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

x

 

669

37

Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

x

 

670

38

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

x

x

671

39

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

x

 

672

40

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

x

673

41

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

x

x

674

42

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

x

x

675

43

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

x

 

676

44

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

x

x

677

45

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

x

x

678

46

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

x

 

679

47

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

x

 

680

48

Đóng cửa mỏ khoáng sản

x

 

681

49

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

682

50

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường

x

 

683

51

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

x

 

684

52

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

x

 

685

53

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

x

 

686

54

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

x

 

687

55

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

x

 

688

56

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

x

 

689

57

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

x

 

690

58

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

x

 

691

59

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

x

 

692

60

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

x

 

693

61

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

x

 

694

62

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị đinh số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

x

 

695

63

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

x

696

64

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

x

697

65

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm

x

x

698

66

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

x

x

699

67

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

x

x

700

68

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

x

x

701

69

Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

x

 

702

70

Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

x

 

703

71

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

x

x

704

72

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

x

 

705

73

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

x

x

706

74

Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

x

x

707

75

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

x

 

708

76

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

x

 

709

77

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

x

 

710

78

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai tài nguyên và môi trường

x

 

711

79

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

x

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp

712

1

Thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)”

x

 

713

2

Thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)”

x

 

714

3

Thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)”

x

 

715

4

Thủ tục “Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

x

716

5

Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư”

 

x

717

6

Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư”

 

x

718

7

Thủ tục “Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”

 

x

719

8

Thủ tục “Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)”

x

 

720

9

Thủ tục “Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”

 

x

721

10

Thủ tục “Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ”

x

 

722

11

Thủ tục “Chuyển nhượng dự án đầu tư”

x

 

723

12

Thủ tục “Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế”

x

 

724

13

Thủ tục “Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài”

x

 

725

14

Thủ tục “Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”

 

x

726

15

Thủ tục “Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”

x

 

727

16

Thủ tục “Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”

x

 

728

17

Thủ tục “Giãn tiến độ đầu tư”

 

x

729

18

Thủ tục “Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư”

x

 

730

19

Thủ tục “Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư”

x

 

731

20

Thủ tục “Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC”

x

 

732

21

Thủ tục “Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC”

x

 

733

22

Thủ tục “Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương”

x

 

734

23

Thủ tục “Cung cấp thông tin về dự án đầu tư”

x

 

735

24

Thủ tục “Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư”

x

 

736

25

Thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý”

 

x

737

26

Thủ tục “Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý”

 

x

738

27

Lĩnh vực quản lý môi trường