Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Văn bản số 915/TTg-CCHC ngày 11/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 02/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Kết thúc hoạt động các Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, thành viên các Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn