Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 915/TTg-CCHC ngày 11/7/2007 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Phước được kiện toàn tại Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 của UBND tỉnh.

Lý do: Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Không tổ chức Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Tấn Hưng