Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 113/2006/QĐ-UBND NGÀY 05/5/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm phát luật của Hội đồng Nhân dân & Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 469/SNV-XDCQ ngày 07 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiện toàn các tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn