Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020 (Danh mục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020 (Danh mục II) (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Nghị định

34/1999/NĐ-CP

12/05/1999

Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/05/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

2

Nghị định

09/2001/NĐ-CP

02/03/2001

Nghị định số 09/2001/NĐ-CP ngày 02/03/2001 của Chính phủ sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05-CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

3

Nghị định

28/2003/NĐ-CP

31/03/2003

Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

4

Nghị định

90/2003/NĐ-CP

12/08/2003

Nghị định số 90/2003/NĐ-CP ngày 12/08/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

5

Nghị định

144/2003/NĐ-CP

28/11/2003

Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

6

Nghị định

105/2004/NĐ-CP

30/03/2004

Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

7

Nghị định

161/2004/NĐ-CP

07/09/2004

Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

8

Nghị định

125/2005/NĐ-CP

07/10/2005

Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 07/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy nổ trên đường thủy nội địa

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

9

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

22/07/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

05/12/2020

10

Nghị định

127/2013/NĐ-CP

15/10/2013

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

10/12/2020

11

Nghị định

192/2013/NĐ-CP

21/11/2013

Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

01/09/2019

12

Nghị định

204/213/NĐ-CP

05/12/2013

Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

Bãi bỏ theo quy, định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

13

Nghị định

58/2015/NĐ-CP

16/06/2015

Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

01/09/2019

14

Nghị định

45/2016/NĐ-CP

26/05/2016

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

10/12/2020

15

Nghị định

154/2016/NĐ-CP

16/11/2016

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thay thế bởi Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Khoản 1 Điều 11)

01/07/2020

16

Nghị định

167/2016/NĐ-CP

27/12/2016

Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

15/10/2020

17

Nghị định

20/2017/NĐ-CP

24/02/2017

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

18

Nghị định

68/2020/NĐ-CP

24/06/2020

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

19

Quyết định

10/TTg

09/01/1993

Quyết định số 10/TTg ngày 09/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

20

Quyết định

134-HĐBT

20/04/1992

Quyết định số 134-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc -Nam500KV

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 38 Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

21

Quyết định

75/1998/QĐ-TTg

04/04/1998

Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

22

Quyết định

137/1998/QĐ-TTg

31/07/1998

Quyết định số 137/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

23

Quyết định

143/1998/QĐ-TTg

08/08/1998

Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 08/08/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

24

Quyết định

223/1999/QĐ-TTg

07/12/1999

Quyết định số 223/1998/QĐ-TTg ngày 07/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

25

Quyết định

172/2001/QĐ-TTg

05/11/2001

Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

26

Quyết định

41/2002/QĐ-TTg

18/03/2002

Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

27

Quyết định

197/2003/QĐ-TTg

23/09/2003

Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/09/2003, của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

28

Quyết định

161/2005/QĐ-TTg

30/06/2005

Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm có sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 28 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

29

Quyết định

183/2007/QĐ-TTg

27/11/2007

Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg ngày 27/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 39 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

30

Quyết định

115/2008/QĐ-TTg

27/08/2008

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 46 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

31

Quyết định

143/2008/QĐ-TTg

29/10/2008

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 47 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

32

Quyết định

58/2009/QĐ-TTg

16/04/2009

Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 49 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

33

Quyết định

31/2010/QĐ-TTg

19/03/2010

Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước”

Thay thế bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ Quốc gia

01/07/2020

34

Quyết định

15/2011/QĐ-TTg

09/03/2011

Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 52 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

35

Quyết định

48/2011/QĐ-TTg

31/08/2011

Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 54 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

36

Quyết định

55/2012/QĐ-TTg

19/12/2012

Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 57 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

37

Quyết định

53/2014/QĐ-TTg

19/09/2014

Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

Hết hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết năm 2019

38

Quyết định

43/2017/QĐ-TTg

26/09/2017

Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Bãi bỏ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/01/2020

39

Chỉ thị

15-CT

11/01/1988

Chỉ thị số 15-CT ngày 11/01/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường lực lượng dự trữ nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 59 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

40

Chỉ thị

150-CT

12/05/1990

Chỉ thị số 150-CT ngày 12/05/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý dự trữ nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 60 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

41

Chỉ thị

357-CT

06/10/1990

Chỉ thị số 357-CT ngày 06/10/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 61 Điều 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

42

Chỉ thị

20/2008/CT-TTg

23/06/2008

Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 71 Điều 1 Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

 

THÔNG TƯ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

1

Thông tư

34-TC/KBNN

11/07/1996

Thông tư số 34-TC/KBNN ngày 11/07/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

2

Thông tư

29/2000/TT-BTC

24/04/2000

Thông tư số 29/2000/TT-BTC ngày 24/04/2000 của Bộ Tài chính quy định về quản lý Quỹ tạm giữ của ngân sách nhà nước tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

20/03/2020

3

Thông tư

51/2004/TT-BTC

09/06/2004

Thông tư số 51 /2004/TT-BTC ngày 09/06/2004 của Bộ, Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

4

Thông tư

18/2006/TT-BTC

13/03/2006

Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Thay thế bởi Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (Khoản 3 Điều 11)

06/08/2020

5

Thông tư

81/2006/TT-BTC

06/09/2006

Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Thay thế bởi Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (Khoản 3 Điều 11)

06/08/2020

6

Thông tư

84/2007/TT-BTC

17/07/2007

Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Thay thế bởi Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (Khoản 3 Điều 11)

06/08/2020

7

Thông tư

92/2007/TT-BTC

31/07/2007

Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

8

Thông tư

105/2007/TT-BTC

30/08/2007

Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

9

Thông tư

163/2007/TT-BTC

31/12/2007

Thông tư số 163/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

10

Thông tư

05/2008/TT-BTC

14/01/2008

Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 04/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ

20/02/2020

11

Thông tư

37/2008/TT-BTC

19/05/2008

Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 3 8/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

12

Thông tư

52/2008/TT-BTC

16/06/2008

Thông tư số 52/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

13

Thông tư

132/2008/TT-BTC

19/12/2008

Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 04/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Ban (JICA) và Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ

20/02/2020

14

Thông tư

133/2008/TT-BTC

31/12/2008

Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học tại Việt Nam

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

30/07/2020

15

Thông tư

63/2009/TT-BTC

27/03/2009

Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 3 8/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

16

Thông tư

172/2009/TT-BTC

26/08/2009

Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Thay thế bởi Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (Khoản 3 Điều 11)

06/08/2020

17

Thông tư

174/2009/TT-BTC

08/09/2009

Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 08/09/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

18

Thông tư

194/2009/TT-BTC

02/10/2009

Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

19

Thông tư

241/2009/TT-BTC

29/12/2009

Thông tư số 241/2009/TT-BTC ngày 29/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, quản lý thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

20

Thông tư

30/2010/TT-BTC

05/03/2010

Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

21

Thông tư

53/2010/TT-BTC

14/04/2010

Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

22

Thông tư

72/2010/TT-BTC

11/05/2010

Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

23

Thông tư

91/2010/TT-BTC

17/06/2010

Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thay thế bởi Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (Điều 13)

01/10/2020

24

Thông tư

131/2010/TT-BTC

06/09/2010

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

25

Thông tư

223/2010/TT-BTC

31/12/2010

Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

26

Thông tư

71/2011/TT-BTC

24/05/2011

Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

27

Thông tư

89/2011/TT-BTC

17/06/2011

Thông tư số 89/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

28

Thông tư

99/2011/TT-BTC

07/07/2011

Thông tư số 99/2011/TT-BTC ngày 07/07/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

29

Thông tư

121/2011/TT-BTC

17/08/2011

Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 -2013

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

30

Thông tư

168/2011/TT-BTC

21/11/2011

Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 52/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/08/2020

31

Thông tư

198/2011/TT-BTC

30/12/2011

Thông tư số 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

32

Thông tư

35/2012/TT-BTC

02/03/2012

Thông tư số 35/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

 

Thông tư

51/2012/TT-BTC

30/03/2012

Thông tư số 51/2012/TT-BTC ngày 30/03/2012 của Bộ Tài chính điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2012

33

Thông tư

101/2012/TT-BTC

20/06/2012

Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 của Bộ Tài chính quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 -2013

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

34

Thông tư

157/2012/TT-BTC

27/09/2012

Thông tư số 157/2012/TT-BTC ngày 27/09/2012 của Bộ Tài chính quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

35

Thông tư

161/2012/TT-BTC

02/10/2012

Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (Khoản 3 Điều 11)

06/08/2020

36

Thông tư

174/2012/TT-BTC

22/10/2012

Thông tư số 174/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

37

Thông tư

205/2012/TT-BTC

23/11/2012

Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

38

Thông tư

206/2012/TT-BTC

26/11/2012

Thông tư số 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

39

Thông tư

21/2013/TT-BTC

25/02/2013

Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

40

Thông tư

22/2013/TT-BTC

25/02/2013

Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

41

Thông tư

26/2013/TT-BTC

11/03/2013

Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 11/03/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 03/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 11/03/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

20/02/2020

42

Thông tư

41/2013/TT-BTC

11/04/2013

Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ thi hành chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

43

Thông tư

57/2013/TT-BTC

06/05/2013

Thông tư số 57/2013/TT-BTC ngày 06/05/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 -2013

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

44

Thông tư

96/2013/TT-BTC

23/07/2013

Thông tư số 96/2013/TT-BTC ngày 23/07/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

45

Thông tư

146/2013/TT-BTC

22/10/2013

Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

20/03/2020

46

Thông tư

166/2013/TT-BTC

15/11/2013

Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

47

Thông tư

211/2013/TT-BTC

30/12/2013

Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/06/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ

20/07/2020

48

Thông tư

07/2014/TT-BTC

14/01/2014

Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Thay thế bởi Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (Khoản 2 Điều 11)

02/06/2020

49

Thông tư

10/2014/TT-BTC

17/01/2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ C|uy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

50

Thông tư

21/2014/TT-BTC

14/02/2014

Thông tư số 21 /2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 'Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

51

Thông tư

53/2014/TT-BTC

24/04/2014

Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với thóc dự trữ Quốc gia

Thay thế bởi Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ Quốc gia (Điều 2)

01/01/2021

52

Thông tư

61/2014/TT-BTC

12/05/2014

Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

Thay thế bởi Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (Khoản 1 Điều 16)

15/05/2020

53

Thông tư

116/2014/TT-BTC

20/08/2014

Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

01/01/2021

54

Thông tư

178/2014/TT-BTC

26/11/2014

Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

55

Thông tư

183/2014/TT-BTC

28/11/2014

Thông tư số 183/2014/TT-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giao thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết năm 2019

56

Thông tư

198/2014/TT-BTC

18/12/2014

Thông tư số 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá tra nguyên liệu

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

57

Thông tư

214/2015/TT-BTC

31/12/2015

Thông tư số 214/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến ngày 31/12/2020

58

Thông tư

06/2016/TT-BTC

14/01/2016

Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

59

Thông tư

09/2016/TT-BTC

18/01/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước (Khoản 1 Điều 27)

10/04/2020

60

Thông tư

32/2016/TT-BTC

25/02/2016

Thông tư số 32/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư số 21/2013/TT-BTC, Thông tư số 22/2013/TT-BTC đến năm 2016

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

61

Thông tư

39/2016/TT-BTC

01/03/2016

Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (Khoản 3 Điều 11)

06/08/2020

62

Thông tư

43/2016/TT-BTC

03/03/2016

Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

01/01/2021

63

Thông tư

82/2016/TT-BTC

16/06/2016

Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/06/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/06/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ

20/07/2020

64

Thông tư

95/2016/TT-BTC

28/06/2016

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Thay thế bởi Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (Khoản 2 Điều 23)

17/01/2021

65

Thông tư

167/2016/TT-BTC

26/10/2016

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thay thế bởi Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực (Khoản 1 Điều 7)

22/01/2021

66

Thông tư

176/2016/TT-BTC

31/10/2016

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

67

Thông tư

184/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện

Thay thế bởi Thông tư số 82/2020/TT-BTC ngày 22/09/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông (Khoản 1 Điều 7)

06/11/2020

68

Thông tư

251/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Thay thế bởi Thông tư 58/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh (Khoản 1 Điều 7)

27/07/2020

69

Thông tư

319/2016/TT-BTC

13/12/2016

Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

70

Thông tư

309/2016/TT-BTC

31/12/2016

Thông tư số 309/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

20/03/2020

71

Thông tư

30/2017/TT-BTC

18/04/2017

Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho Ngân sách Nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của Ngân sách Nhà nước (Khoản 2 Điều 21)

01/06/2020

72

Thông tư

84/2017/TT-BTC

05/08/2017

Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 05/08/2017 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 72/2020/TT-BTC ngày 31/07/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

10/08/2020

73

Thông tư

06/2018/TT-BTC

24/01/2018

Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho Ngân sách Nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của Ngân sách Nhà nước (Khoản 2 Điều 21)

01/06/2020

74

Thông tư

43/2018/TT-BTC

25/06/2018

Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thay thế bởi Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 13)

01/06/2020

75

Thông tư

61/2018/TT-BTC

26/07/2018

Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/07/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 86/2020/TT-BTc ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao

01/01/2021

 

Thông tư

64/2018/TT-BTC

30/07/2018

Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước (Khoản 1 Điều 27)

10/04/2020

77

Thông tư

12/2019/TT-BTC

13/03/2019

Thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày 13/03/2019 của Bộ Tài chính quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của Ngân sách Nhà nước (Khoản 2 Điều 21)

01/06/2020

78

Thông tư

12/2020/TT-BTC

03/03/2020

Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 03/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Mục II Phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thay thế bởi Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực (Khoản 1 Điều 7)

22/01/2021

79

Thông tư

33/2020/TT-BTC

05/05/2020

Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

80

Thông tư

34/2020/TT-BTC

05/05/2020

Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

81

Thông tư

35/2020/TT-BTC

05/05/2020

Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

82

Thông tư

36/2020/TT-BTC

05/05/2020

Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

83

Thông tư

37/2020/TT-BTC

07/05/2020

Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

84

Thông tư

43/2020/TT-BTC

26/05/2020

Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

85

Thông tư

44/2020/TT-BTC

26/05/2020

Thông tư số 44/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

86

Thông tư

45/2020/TT-BTC

26/05/2020

Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

87

Thông tư

46/2020/TT-BTC

27/05/2020

Thông tư số 46/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

88

Thông tư

49/2020/TT-BTC

01/06/2020

Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

89

Thông tư

50/2020/TT-BTC

01/06/2020

Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

90

Thông tư

54/2020/TT-BTC

12/06/2020

Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

91

Thông tư

56/2020/TT-BTC

12/06/2020

Thông tư số 56/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

92

Thông tư

57/2020/TT-BTC

12/06/2020

Thông tư số 57/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

93

Thông tư

61/2020/TT-BTC

22/06/2020

Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

94

Thông tư

64/2020/TT-BTC

08/07/2020

Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/07/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

95

Thông tư

74/2020/TT-BTC

10/08/2020

Thông tư số 74/2020/TT-BTC ngày 10/08/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản)

Đến hết ngày 31/12/2020

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH LIÊN TỊCH BAN HÀNH

1

Thông tư liên tịch

48/2009/TTLT- BTC-BNN

12/03/2009

Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC- BNN ngày 12/03/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều

01/09/2020

2

Thông tư liên tịch

145/2009/TTLT-BTC BKHCN

17/07/2009

Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/07/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 08 Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

05/06/2020

3

Thông tư liên tịch

18/2012/TTLT- BTC-ĐTTTT

14/02/2012

Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT ngày 14/02/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

4

Thông tư liên tịch

209/2012/TTLT- BTC-BTP

30/11/2012

Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC- BTP ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý (Khoản 2 Điều 6)

01/09/2020

5

Thông tư liên tịch

105/2013/TTLT- BTC-BGDĐT

06/08/2013

Thông tư liên tịch số 105/2013/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 06/08/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

6

Thông tư liên tịch

12/2014/TTLT- BTC-BNNPTNT

24/01/2014

Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

1

Quyết định

93/2000/QĐ-BTC

06/06/2000

Quyết định số 93/2000/QĐ-BTC ngày 06/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế điều hành Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 3 8/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

2

Quyết định

35/2004/QĐ-BTC

14/04/2004

Quyết định số 35/2004/QĐ-BTC ngày 14/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành các tiêu chuẩn về bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quân lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

3

Quyết định

42/2004/QĐ-BTC

22/04/2004

Quyết định số 42/2004/QĐ-BTC ngày 22/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chi ngân sách trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

4

Quyết định

99/2005/QĐ-BTC

22/12/2005

Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

5

Quyết định

53/2007/QĐ-BTC

22/06/2007

Quyết định số 53/2007/QĐ-BTC ngày

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1

15/05/2020

 

 

 

 

22/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Máy phát điện - quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

 

6

Quyết định

76/2007/QĐ-BTC

30/08/2007

Quyết định số 76/2007/QĐ-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

7

Quyết định

104/2008/QĐ-BTC

13/11/2008

Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

03/08/2020

8

Quyết định

128/2008/QĐ-BTC

31/12/2008

Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1

Nghị định

20/2011/NĐ-CP

23/03/2011

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Điều 5

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

01/01/2021

2

Nghị định

53/2011/NĐ-CP

01/07/2011

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Điều 7

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

3

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Điều 27, Điều 30

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

4

Nghị định

109/2013/NĐ-CP

24/09/2013

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

1. Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 hết hiệu lực;

2. Bỏ cụm từ “hóa đơn” tại phần Tên, Căn cứ ban hành, Chương 1, Điểm b Khoản 2 Điều 41, Khoản 2 Điều 45; cụm từ “trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm” tại Khoản 1 Điều 4.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3, Khoản 4 Điều 44 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

5

NghỊ định

129/2013/NĐ-CP

16/10/2013

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Từ Điều 17 đến Điều 53

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm 0 Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

Chương I và Chương III

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

6

Nghị định

151/2013/NĐ-CP

01/11/2013

Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

1. Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 3;

2. Sửa đổi,  bổ sung Khoản 9 Điều 4;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5;

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6;

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7;

6. Sửa đổi Khoản 4 Điều 12;

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16;

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 18;

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 20;

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 22;

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 31;

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 32;

13. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 34;

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 37;

15. Bổ sung Khoản 3 Điều 38;

16. Bãi bỏ các quy định tại Khoản 8 Điều 4, Điểm a Khoản 4 Điều 14, Điều 23, Điều 28.

Theo quy định tại Điều 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

25/12/2017

7

Nghị định

45/2014/NĐ-CP

15/05/2014

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (được bổ sung Điều 13a theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước)

1. Khoản 3 Điều 13a

2. Khoản 4 Điều 14

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm e, Điểm k Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

05/12/2020

8

Nghị định

46/2014/NĐ-CP

15/05/2014

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (được sửa đổi, bổ sung Điều 21, Khoản 3 Điều 24 theo quy định tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước)

1. Khoản 3 Điều 21;

2. Khoản 3, Khoản 4 Điều 24.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm e, Điểm 1 Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

05/12/2020

9

Nghị định

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Điều 4

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

05/12/2020

10

Nghị định

12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Từ Khoản 1 Điều 5 đến Khoản 11 Điều 5

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

05/12/2020

11

Nghị định

91/2015/NĐ-CP

13/10/2015

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2;

2. Sửa đổi nội dung tại Điều 4 đã được bổ sung tại gạch đầu dòng thứ hai Điểm 8 Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

3. Sửa đổi Điều 5 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

4. Bổ sung vào Điểm a Khoản 2 Điều 6;

5. Sửa đổi Điều 9;

6. Sửa đổi Điều 10 và nội dung đã được bổ sung ở Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

7. Sửa đổi Điều 11 và nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 13;

9. Sửa đổi Điều 14;

10. Bổ sung vào khoản 1 Điều 18;

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 đã được sửa đổi, bổ sung tại Tiết c Điểm 2 Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

12. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 21 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

13. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 27;

14. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 28 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

16. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 37 đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

17. Sửa đổi Điều 38 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

18. Bổ sung Khoản 5 Điều 40;

19. Bổ sung Khoản 5a, Khoản 5b Điều 42.

20. Bãi bỏ nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 4.

21. Thay thế cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” bằng cụm từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Theo quy định tại Khoản 1 đến Khoản 15, Khoản 17, Khoản 18, Khoản 21, Khoản 22 Điều 2, Điều 4, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

30/11/2020

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Bổ sung Khoản 2 Điều 12:

“h. Lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.”

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

09/10/2020

12

Nghị định

45/2016/NĐ-CP

26/05/2016

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Khoản 20, Khoản 21 Điều 1

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm P Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

13

Nghị định

49/2016/NĐ-CP

27/05/2016

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

1. Điều 3 hết hiệu lực;

2. Bỏ cụm từ “hóa đơn” tại phần Tên, Căn cứ ban hành; Khoản 2, 3 Điều 4; cụm từ “đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn”, “hủy các hóa đơn; thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định” tại Khoản 1 Điều 1.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 3, Khoản 5 Điều 44 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

14

Nghị định

68/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

1. Bổ sung Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10 Điều 3;

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7;

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 1, Khoản 2 Điều 8;

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 10;

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11;

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 14;

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 19;

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 20;

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 22;

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 23;

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5, Khoản 6 Điều 25;

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 26;

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 31;

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 32;

17. Bổ sung Điểm e Khoản 1 Điều 35;

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 36;

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 37;

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 38;

21. Bổ sung Điều 38a;

22. Bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 9; Điểm c Khoản 1 Điều 13; Khoản 3 Điều 19; Khoản 3, Khoản 4 Điều 25; Điểm c Khoản 1 Điều 34.

Theo quy định tại Điều 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

10/08/2020

15

Nghị định

84/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Sửa đổi, bổ sung Điều 4

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

01/01/2021

16

Nghị định

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

Điều 3, Điều 4

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

17

Nghị định

122/2016/NĐ-CP

01/09/2016

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5;

2. Bổ sung Điều 7b;

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

10/07/2020

18

Nghị định

139/2016/NĐ-CP

04/10/2016

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

1. Sửa đổi Khoản 6, Khoản 7 Điều 3; bổ sung Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 10 Điều 3;

2. Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 4; sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 5 Điều 4;

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 4 Điều 5.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài

25/02/2020

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 của Điều 5

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

19

Nghị định

82/2017/NĐ-CP

17/07/2017

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Khoản 1 Điều 13;

Khoản 1 Điều 14;

Phụ lục IV

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

20

Nghị định

125/2017/NĐ-CP

16/11/2017

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1;

3. Bãi bỏ nội dung “3. Mục III: Quy định thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 trở đi” tại Khoản 3 Điều 1;

4. Bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2, Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

10/07/2020

Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

01/01/2020

21

Nghị định

126/2017/NĐ-CP

16/11/2017

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6;

4. Bổ sung Khoản 5 Điều 8;

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 11;

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12;

7. Bổ sung vào Khoản 2 Điều 13;

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 14;

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15;

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16;

11. Sửa đổi Khoản 1 Điều 22;

12. Sửa đổi Khoản 3 Điều 25;

13. Sửa đổi Điều 27;

14. Sửa đổi Khoản 4 Điều 29;

15. Bổ sung Điều 30a;

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 30;

17. Bổ sung vào Điểm b Khoản 3 Điều 32;

18. Sửa đổi Khoản 3 Điều 34;

19. Sửa đổi Điều 37;

20. Sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 39;

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 42;

22. Sửa đổi Khoản 4 Điều 45;

23. Sửa đổi, Điều 47;

24. Sửa đổi, bổ sung Điều 48;

25. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 49;

26. Thay thế Phụ lục II kèm theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP bằng Phụ lục I kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;

27. Bãi bỏ các nội dung:

1. Nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 11.

2. Các nội dung quy định tại Điều 12:

a. Nội dung quy định tại Điểm b Khoản 5: “Trong thời gian 03 năm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, mỗi năm tổ chức phải thực hiện được ít nhất 30 hợp đồng cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực nói trên”;

b, Nội dung quy định tại Điểm d Khoản 5;

c. Nội dung quy định tại Điểm c Khoản 6;

3. Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 13.

4. Nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 17.

5. Nội dung quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 21.

6. Nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 30.

7. Nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 31: “Đối với một số doanh nghiệp đặc thù, cơ quan tư vấn xác định để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống (nếu có)”.

28. Thay thế cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” bằng cụm từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Theo quy định tại Điều 1, Điều 3, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91 /2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

30/11/2020

22

Nghị định

32/2018/NĐ-CP

08/03/2018

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 13 Điều 1;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 16 Điều 1;

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 17 Điều 1;

4. Thay thế Phụ lục I kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP bằng Phụ lục II kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP; thay thế Phụ lục II kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP bằng Phụ lục III kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;

5. Bãi bỏ các nội dung quy định tại Điều 1:

1. Nội dung quy định tại Tiết b Điểm 2 Khoản 5: “Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa”;

2. Nội dung quy định tại Tiết c Điểm 1 Khoản 13: “trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của công ty cổ phần thấp hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận)”;

3. Nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ năm Tiết b Điểm 3 Khoản 13: “Doanh nghiệp nhà nước/tổ chức đấu giá khi thực hiện công bố thông tin về việc đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn đồng thời gửi hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp)”;

4. Nội dung quy định tại Tiết c Điểm 1 Khoản 16: “trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho cơ quan đại diện chủ sở hữu theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh hanh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của công ty cổ phần thấp hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho cơ quan đại diện chủ sở hữu theo giá được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận)”;

5. Nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ năm Tiết b Điểm 3 Khoản 16: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu/tổ chức đấu giá khi thực hiện công bố thông tin về việc đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn đồng thời gửi hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định đến Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp)”,

6. Thay thế cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” bằng cụm từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Theo quy định tại Khoản 16, Khoản 19, Khoản 20, Khoản 23 Điều 2, Điều 5, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty hách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

30/11/2020

23

Nghị định

59/2018/NĐ-CP

20/04/2018

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Bãi bỏ cụm từ “tập trung như” tại Điểm 3 Khoản 2 Điều 1

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

10/08/2020

24

Nghị định

119/2018/NĐ-CP

12/09/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện từ kể từ ngày 01/11/2020.

Bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/11/2020

25

Nghị định

163/2018/NĐ-CP

04/12/2018

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Bổ sung Khoản 4 Điều 3;

2. Sửa đổi Khoản 8 Điều 6;

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10;

4. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 10;

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 13;

6. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 14;

7. Sửa đổi Khoản 3 Điều 15;

8. Bổ sung Khoản 5 Điều 21;

9. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 22;

10. Sửa đổi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 24;

11. Sửa đổi Khoản 1 Điều 29;

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 30;

13. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 36;

14. Sửa đổi Khoản 2 Điều 37.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

01/09/2020

26

Nghị định

20/2019/NĐ-CP

21/02/2019

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Điểm a, b, c, d, đ Khoản 4 Điều 1

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

27

Nghị định

67/2019/NĐ-CP

31/07/2019

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 9

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

05/12/2020

28

Nghị định

22/2020/NĐ-CP

24/02/2020

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài

Khoản 3 và Khoản 4 Điều 1

Hết hiệu lực theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

05/12/2020

 

THÔNG TƯ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

1

Thông tư

111/2007/TT-BTC

12/09/2007

Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1. Sửa đổi Điểm 3.2 Khoản 3 Phần V;

2. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai Tiết c Điểm 4.2 Khoản 4 Phần V.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 26/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/04/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

29/05/2020

Bổ sung Điểm 2.3 và Điểm 2.4 Khoản 2 Mục IX

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

2

Thông tư

138/2007/TT-BTC

29/11/2007

Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 vào Khoản 2 mục VI như sau:

Các báo cáo trên được gửi bằng một trong các phương thức sau:

Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận;

Gửi qua dịch vụ bưu chính;

Gửi qua fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ vudautu@mof.gov.vn (bản scan).”

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 76/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

30/09/2020

3

Thông tư

183/2011/TT-BTC

16/12/2011

Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

1. Sửa đổi Khoản 8 Điều 2;

2. Bổ sung Khoản 31 tại Điều 2;

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại Điểm c Khoản 3 Điều 39 bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”;

4. Sửa đổi Điểm d Khoản 3 Điều 39;

5. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 45;

6. Thay thế Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC bằng Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC;

7. Bãi bỏ Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 45.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15/02/2020

4

Thông tư

199/2011/TT-BTC

30/12/2011

Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8;

2. Bổ sung Phụ lục số 001 ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 1 Thống tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

01/07/2020

5

Thông tư

150/2012/TT-BTC

12/09/2012

Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/04/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán);

2. Thay thế Phụ lục số 04/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC bằng Phụ lục số 003 ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BTC;

3. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 14;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 15;

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 15.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

01/07/2020

6

Thông tư

202/2012/TT-BTC

19/11/2012

Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách Kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

01/07/2020

7

Thông tư

203/2012/TT-BTC

.19/11/2012

Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 17;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 17,

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2020/TT BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

01/07/2020

8

Thông tư

212/2012/TT-BTC

05/12/2012

Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2;

2. Sửa đổi Khoản 7 Điều 2;

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 10;

4. Thay thế Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC bằng Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC;

5. Thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC bằng Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC;

6. Bãi bỏ Khoản 7 Điều 9, Khoản 4 Điều 26.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15/02/2020

9

Thông tư

224/2012/TT-BTC

26/12/2012

Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2;

2. Sửa đổi Khoản 5 Điều 2;

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại Điểm đ Khoản 3 Điều 21 bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”;

4. Thay thế Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC bằng Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15/02/2020

10

Thông tư

227/2012/TT-BTC

27/12/2012

Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2;

2. Bổ sung Khoản 9 tại Điều 2;

3. Thay thế Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 227/2012/TT-BTC bằng Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15/02/2020

11

Thông tư

228/2012/TT-BTC

27/12/2012

Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 2;

2. Bổ sung Khoản 16 tại Điều 2;

3. Thay thế Phụ lục số 22 ban hành hành kèm theo Thông tư số 22/2012/TT-BTC bằng Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 91 /2019/TT-BTC ngày 31 /12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15/02/2020

12

Thông tư

229/2012/TT-BTC

27/12/2012

Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục

1. Sửa đổi Khoản 8 Điều 2;

2. Bổ sung Khoản 23 tại Điều 2;

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 24;

4. Thay thế Phụ lục số 18, Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC bằng Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC;

5. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 24; Điểm c, Điểm d Khoản 3 Điều 24, Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15/02/2020

13

Thông tư

195/2013/TT-BTC

18/12/2013

Thông tư số 195/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 12;

2. Bổ sung Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 12;

3. Bổ sung điểm 2.3 Khoản 2 Điều 13.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

14

Thông tư

11/2014/TT-BTC

17/01/2014

Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 23

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

15

Thông tư

28/2014/TT-BTC

25/02/2014

Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

16

Thông tư

38/2014/TT-BTC

28/03/2014

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 76/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của Bộ Công thương và Bộ Tài chính quy định về tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

30/09/2020

17

Thông tư

72/2014/TT-BTC

30/05/2014

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3;

2. Bổ sung Điều 4a;

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 6;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 7;

5. Sửa đổi Khoản 4, Khoản 5, Khoản 7 và bổ sung Khoản 7a Điều 8;

6. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 8 và bổ sung Khoản 2a Điều 9;

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10;

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 5 Điều 11;

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 13;

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 14;

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 15;

12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 18;

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19;

14. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20;

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 21;

16. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 23;

17. Các Phụ lục được sửa đổi, bổ sung:

a. Thay thế Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 7, Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC bằng Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 7, Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2019/TT-BTC;

b. Bổ sung Phụ lục 10, Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2019/TT-BTC.

18. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 10, Khoản 4 Điều 15, Khoản 5 Điều 18;

19. Bãi bỏ Phụ lục 4.

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

01/07/2020

18

Thông tư

89/2014/TT-BTC

07/07/2014

Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

1. Sửa đổi Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 3;

2. Sửa đổi Tiết a Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 5;

3. Sửa đổi Tiết a Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 5;

4. Sửa đổi Điều 6.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 82/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/07/2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhàm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

30/12/2019

19

Thông tư

1Ỉ5/2014/TT-BTC

20/08/2014

Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 13;

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 8 Điều 14.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thì hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

26/12/2020

20

Thông tư

157/2014/TT-BTC

23/10/2014

Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 9;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24.

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

01/07/2020

21

Thông tư

195/2014/TT-BTC

17/12/2014

Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 105/2016 ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

26/12/2020

22

Thông tư

13/2015/TT-BTC

30/01/2015

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, ' Khoản 6, Khoản 7 Điều 3;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, bổ sung Khoản 6 Điều 4;

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 5;

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6;

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 7;

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 8;

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9;

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 4 Điều 10;

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 12;

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 13;

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 14;

12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 15;

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 16;

14. Sửa đổi các mẫu số 01-SHTT, 02-SHTT, 03-SHTT, 04-SHTT, 05-SHTT, 06-SHTT ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC thành mẫu số 01- ĐĐN/SHTT/2020, 02 -ĐTD/SHTT/2020, 03-QĐTD/SHTT/2020, 04-GHTD/SHTT/2020, 05-TT/SHTT/2020, 06-TBTD/SHTT/2020 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

20/04/2020

23

Thông tư

132/2015/TT-BTC

28/08/2015

Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

Bổ sung Khoản 7 Điều 19

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

24

Thông tư

20/2016/TT-BTC

03/02/2016

Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

1. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2;

2. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 3;

3. Sửa đổi Điều 4;

4. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 8;

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 8;

6. Sửa đổi Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 9.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Được thực hiện từ năm tài chính 2019 theo quy định tại Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 7;

2. Sửa đổi tiêu đề Khoản 2 Điều 9;

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 10.

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 Thông tư 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

30/05/2020

Bổ sung Điều 10a.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

30/05/2020 Nội dung và mức chi chi phí quản lý BH TNLĐ, BNN được thực hiện từ năm tài chính 2020

25

Thông tư

57/2016/TT-BTC

29/03/2016

Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2;

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3;

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 4;

6. Bổ sung Điểm g vào Khoản 1 Điều 4;

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 4;

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4;

9. Thay cụm từ “Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam” và “Quỹ dịch vụ viễn thông công ích” nêu tại: Khoản 1 Điều 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 57/2016/TT-BTC thành từ “Quỹ”;

10.  Bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 3 và toàn bộ Chương III Thông tư số 57/2016/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

06/01/2020

26

Thông tư

62/2016/TT-BTC

15/04/2016

Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung Điểm 4.4 Khoản 4 Điều 16

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

15/11/2020

27

Thông tư

67/2016/TT-BTC

29/04/2016

Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bãi bỏ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 26/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/04/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

29/05/2020

28

Thông tư

105/2016/TT-BTC

29/06/2016

Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

1. Sửa đổi Điểm d Khoản 5 Điều 5;

2. Sửa đổi Điểm d Khoản 5 Điều 7;

3. Sửa đổi Điểm đ Khoản 5 Điều 11;

4. Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 19, Điểm b Khoản 3 Điều 19, Phụ lục số 10; Phụ lục số 11, Phụ lục số 12, Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 105/2016/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15/02/2020

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 19

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 105/2016 ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

26/12/2020

29

Thông tư

167/2016/TT-BTC

26/10/2016

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Sửa đổi, bổ sung Mục II Phần A Biểu mức thu phí

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 03/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Mục II Phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

17/04/2020

30

Thông tư

205/2016/TT-BTC

09/11/2016

Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều 4

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2020/TT-BTC ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

18/03/2020

31

Thông tư

216/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 74/2019/TT-BTC ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

10/12/2019

32

Thông tư

219/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sá điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

01/08/2020

33

Thông tư

263/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6;

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.2 Mục B của Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

01/07/2020

34

Thông tư

268/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8;

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1 Phần B Biểu mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 268/2016/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bả và phí sử dụng mã, số viễn thông

01/07/2020

35

Thông tư

278/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Sửa đổi Phần I; Mục 1, Mục 4 Phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

06/04/2020

36

Thông tư

279/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4;

2. Bãi bỏ Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1, Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

12/08/2020

 

 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

01/10/2020

37

Thông tư

292/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 12;

2. Thay thế Phụ lục số 03/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC bằng Phụ lục số 002 ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BTC;

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 14;

4. Sửa đổi Khoản 4 Điều 15.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

01/07/2020

38

Thông tư

297/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 12;

2, Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 12.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

01/07/2020

39

Thông tư

302/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2;

2. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu Điều 3 và bổ sung Khoản 3 Điều 3;

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4;

5. Sửa đổi Điều 5.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

23/08/2020

40

Thông tư

307/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4;

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 5;

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều5;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

01/01/2021

41

Thông tư

312/2016/TT-BTC

24/11/2016

Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

1. Bổ sung Điểm e Khoản 2 Điều 4;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 và Khoản 5 Điều 5;

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 6;

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 7;

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 7;

6. Bổ sung Điểm d và Điểm đ Khoản 4 Điều 7;

7. Bổ sung Điều 7a;

8. Sửa đổi, bổ sung Điểm T9 Khoản 1 Điều 19;

9. Sửa đổi, bổ sung Tiết g Điểm 1.10 Khoản 1 Điều 19;

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 21,

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 24;

12. Bổ sung Khoản 4 Điều 25;

13. Bổ sung Điều 25a;

14. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 29.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

20/05/2020

42

Thông tư

324/2016/TT-BTC

21/12/2016

Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 2;

2. Bổ sung Mã Chương quy định tại Phụ lục I (Chương 034 “Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”);

3. Mã Khoản, quy định tại Phụ lục II, được bổ sung nội dung hạch toán (Bổ sung nội dung hạch toán của mã Khoản 398 “Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác”như sau: Các nhiệm vụ chi phòng chống tệ nạn xã hội trong gia đình, mang tính đảm bảo xã hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bạo lực gia đình, vấn đề giới trong gia đình, vấn đề bóc lột sức lao động trẻ em trong gia đình...));

4. Mã Mục, Tiểu mục quy định tại Phụ lục III, được sửa đổi, bổ sung như sau:

a. Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 1400 “Thu tiền sử dụng đất”:

- Tiểu mục 1412 “Thu tiền sử dụng đất Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai”.

- Tiểu mục 1413 “Thu tiền sử dụng đất các dự án họng điểm khác”

b. Bổ sung tiểu mục thuộc mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường”, như sau:

- Tiểu mục 2022 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước”;

- Tiểu mục 2023 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước”;

- Tiểu mục 2024 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước”;

- Tiểu mục 2025 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước”;

- Tiểu mục 2026 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước”;

c. Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”:

- Sửa đổi tên Tiểu mục 2301 “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (sử dụng đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe)” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (không bao gồm phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô).

- Sửa đổi tên Tiểu mục 2303 “Phí thuộc lĩnh vực đường biển” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường biển (không bao gồm phí bảo đảm hàng hải) ”

- Bổ sung Tiểu mục 2324 “Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô”.

- Bổ sung Tiểu mục 2325 “Phí bảo đảm hàng hải”.

d. Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2650 “Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm”:

- Tiểu mục 2666 “Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam”.

đ. Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 3000 “Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia”:

- Sửa đổi tên Tiểu mục 3002 “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển” thành “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh”.

- Bổ sung Tiểu mục 3003 “Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh”.

e. Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 3600 “Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước”

- Tiểu mục 3611 “Tiền thuê đất Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai”.

- Tiểu mục 3612 “Tiền thuê đất các dự án trọng điểm khác”.

f. Hủy bỏ các Tiểu mục thuộc Mục 3850 “Thu tiền khai thác, cho thuê tài sản công”:

- Hủy bỏ Tiểu mục 3853 “Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt”;

- Hủy bỏ Tiểu mục

3854 “Tiền cho thuê cơ sở hạ tầng bến cảng, cầu cảng”;

- Hủy bỏ Tiểu mục 3856 “Tiền cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng”;

g. Sửa đổi tên Mục, Tiểu mục và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 3850 “Thu tiền khai thác, cho thuê tài sản nhà nước”:

- Sửa đổi tên Mục 3850 “Thu tiền khai thác, cho thuê tài sản nhà nước” thành “Thu tiền khai thác, cho thuế tài sản công”;

- Sửa đổi tên Tiểu mục 3 899 “Khác” thành “Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng khác”;

- Bổ sung Tiểu mục 3858 “Tiền thu từ sử dụng tài sản công của tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết”;

- Bổ sung Tiểu mục 3859 “Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng hàng không”;

- Bổ sung Tiểu mục 3861 “Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải”;

- Bổ sung Tiểu mục 3862 “Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia”;,

- Bổ sung Tiểu mục 3863 “Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa”;

- Bổ sung Tiểu mục 3864 “Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ”;

- Bổ sung Tiểu mục 3865 “Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi”;

h. Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 4250 “Thu tiền phạt”, như sau:

- Tiểu mục 4281 “Thu tiền phạt vi phạm hành chính do lực lượng quản lý thị trường thực hiện”.

i. Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 4300 “Thu tịch thu”:

- Sửa đổi tên Tiểu mục 4311 “Tịch thu do phạm tội hoặc liên quan tội phạm theo quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án” thành “Tịch thu do phạm tội hoặc liên quan tội phạm các vụ án khác theo quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án”; ’

- Bổ sung Tiểu mục 4323 “Tịch thu từ các vụ án tham nhũng, kinh tế theo quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án”.

k. Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 4800 “Thu kết dư ngân sách”:

- Sửa đổi tên Tiểu mục 4800 “Thu kết dư ngân sách” thành “Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay của NSNN theo quy định”;

- Bổ sung Tiểu mục 4802 “Nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay của NSNN”.

l. Sửa đổi tên Mục, Tiểu mục và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 7550 "Chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế giá trị gia tăng” như sau:

- Sửa đổi tên Mục 7550 “Chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế giá trị gia tăng” thành “Hoàn thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ, theo chế độ quy định”;

- Sửa đổi tên Tiểu mục 7551 “Chi hoàn thuế giá trị gia tăng” thành “Hoàn thuế giá trị gia tăng”;

- Sửa đổi tên Tiểu mục 7552 “Chi trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định” thành “Trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ”;

- Sửa đổi tên Tiểu mục 7599 “Chi khác” thành “Hoàn khác”.

- Bổ sung Tiểu mục 7553 “Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt”;

- Bổ sung Tiểu mục 7554 “Hoàn thuế nhập khẩu đối với chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô”.

- Bổ sung Tiểu mục 7555 “Hoàn thuế nhập khẩu đối với chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ”.

m. Sửa đổi tên Mục 8150 “Chi quy hoạch” thành “Chi đánh giá quy hoạch”.

n. Mục 8600 “Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay ngoài nước” được sửa thành Mục 8650 “Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay ngoài nước”.

o. Sửa đổi tên Mục, Tiểu mục và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 8950 “Đầu tư vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ”, như sau:

- Sửa đổi tên Mục 8950 “Đầu tư vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ” thành “Đầu tư, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ”;

- Sửa đổi tên Tiểu mục 8953 “Cấp vốn điều lệ cho các quỹ (cấp ban đầu và cấp bổ sung)” thành “Hỗ trợ vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách”;

- Bổ sung Tiểu mục 8956 “Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay”;

- Bổ sung Tiểu mục 8957 “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

p. Bổ sung Mục 9150 “Chi quy hoạch theo Luật Quy hoạch” với các tiểu mục như sau:

- Tiểu mục 9151 “Chi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ, tỉnh, thành phố”;

- Tiểu mục 9152 “Chi quy hoạch phát triển ngành kỹ thuật, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu”;

- Tiểu mục 9153 “Chi quy hoạch đô thị, nông thôn, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt”;

- Tiểu mục 9154 “Chi quy hoạch sử dụng đất”;

- Tiểu mục 9199 “Chi quy hoạch khác”.

q. Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 0840 “Vay và trả nợ gốc vay ngoài nước của Ngân sách nhà nước”, như sau:

- Tiểu mục 0865 “Gốc hóa lãi, phí tiền vay Trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế”;

- Tiểu mục 0866 “Gốc hóa lãi, phí tiền vay của các tổ chức quốc tế”;

- Tiểu mục 0867 “Gốc hóa lãi, phí tiền vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác”;

- Tiểu mục 0868 “Gốc hóa lãi, phí tiền vay của Chính phủ các nước”;

- Tiểu mục 0869 “Gốc hóa lãi, phí tiền vay nước ngoài khác”.

5. Bổ sung Hướng dẫn về nội dung hạch toán thuế Thu nhập cá nhân tại Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”: “Các khoản thuế Thu nhập cá nhân do cơ quan chi trả thu nhập thực hiện hoặc do cá nhân thực hiện: Neu do Cục Thuế quản lý thì hạch toán chương 557 “Hộ gia đình, cá nhân”, nếu do Chi cục Thuế quản lý thi hạch toán chương 757 “Hộ gia đình, cá nhân” (không hạch toán mã chương 857 “Hộ gia đình, cá nhân”)”

6. Bổ sung Mã Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC (Bổ sung mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án 0972 “Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông” thuộc Mã chương trình, mục tiêu 0950 “Các chương trình, mục tiêu, dự án khác”).

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

14/02/2020 và được áp dụng từ năm ngân sách 2020

43

Thông tư

342/2016/TT-BTC

30/12/2016

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 16;

2. Sửa đổi Điểm n Khoản 1 Điều 19;,

3. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 2L

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

01/11/2020

44

Thông tư

344/2016/TT-BTC

30/12/2016

Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Bãi bỏ Điểm đ Khoản 5 Điều 12

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

06/08/2020

45

Thông tư

01/2017/TT-BTC

05/01/2017

Thông tư số 01/2017/TT-BTC ngày 05/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Bổ sung Khoản 7 Điều 10

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

46

Thông tư

08/2017/TT-BTC

24/01/2017

Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Sửa đổi Khoản 3 Điều 8

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

45

Thông tư

01/2017/TT-BTC

05/01/2017

Thông tư số 01/2017/TT-BTC ngày 05/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Bổ sung Khoản 7 Điều 10

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

46

Thông tư

08/2017/TT-BTC

24/01/2017

Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Sửa đổi Khoản 3 Điều 8

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

47

Thông tư

44/2017/TT-BTC

12/05/2017

Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 5;

2. Thay thế các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC;

3. Bổ sung Phụ lục VII - Khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC;

4. Bãi bỏ Điều 8.

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

05/03/2020

48

Thông tư

50/2017/TT-BTC

15/05/2017

Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2;

3. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất Tiết ,a Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 18;

4. Bổ sung Khoản 4 sau Khoản 3 Điều 21;

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 22;

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23;

7. Bổ sung khoản la sau Khoản 1 Điều 23;

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 31;

9. Bổ sung Khoản 3a và 3b sau Khoản 3 Điều 32;

10. Thay thế Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC bằng Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2020/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

26/12/2020

49

Thông tư

53/2017/TT-BTC

19/05/2017

Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Bổ sung Khoản 4 Điều 8

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

50

Thông tư

77/2017/TT-BTC

28/07/2017

Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 20;

2. Sửa đổi Điểm đ Khoản 3 Điều 22;

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26;

4. Sửa đổi Điều 29;

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 61;

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 64;

7. Sửa đổi Điều 68;

8. Sửa đổi Khoản 5 Điều 79;

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 81;

10. Sửa đổi cụm từ “Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán” thành cụm từ “Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán” tại Điều 86;

11. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu chứng từ kế toán như sau:

a. Thay thế các mẫu các chứng từ quy định tại Phụ lục I - Hệ thống chứng từ kế toán: Lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1- 04/NS), Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-05/NS), Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-07a/NS), Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C1-07b/NS), Lệnh chi tiền (Mẫu số C2- 01a/NS), Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu số C2- 05b/NS), Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Mẫu số C2-10/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (Mẫu số C2- 14a/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (Do Cục Quản lý ngân quỹ - KBNN lập - Mẫu số C2-14b/NS), Lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ (Mẫu số C2- 16NS), Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS), Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17b/NS), Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư (Mẫu số C3- 03/NS), Phiếu điều chỉnh các khoản chi NSNN (Mẫu số C3- 05/NS), Giấy nộp tiền vào tài khoản (Mẫu số C4-08/KB), Phiếu chuyển khoản (Mẫu số C6-08/KB), Phiếu điều chỉnh (Mẫu số C6-09/KB), Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách (Mẫu số C6- 13/NS), Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước (Mẫu số C6-14/KB) ban hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC bằng các mẫu các chứng từ tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC;

b. Bổ sung chứng từ Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (Mẫu số C2- 11/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15a/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Do Cục Quản lý ngân quỹ - KBNN lập - Mẫu số C2-15b/NS), Bảng kê sử dụng dịch vụ trong tháng ... (Mẫu số C6- 18/KB), Giấy báo Nợ (Mẫu số C6-19/KB) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC.

12. Sửa đổi, bổ sung các tài khoản kế toán như sau:

a. Đổi tên các tài khoản sau đây:

- Tài khoản 3722 “Tiền gửi các quỹ công chuyên dùng” thành “Tiền gửi các quỹ tài chính ngoài ngân sách do cấp xã quản lý”;

- Tài khoản 3723 “Tiền gửi khác” thành do “Tiền gửi khác do xã quản lý”;

- Tài khoản 3730 “Tiền gửi dự án” thành “Tiền gửi ban quản lý dự án”;

- Tài khoản 3741 “Tiền gửi có mục đích” thành “Tiền gửi có mục đích từ kinh phí đầu tư”;

- Tài khoản 3750 “Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”;

- Tài khoản 3751 “Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”;

- Tài khoản 7910 “Thu kết dư ngân sách” thành “Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay NSNN;

- Tài khoản 8953 “Chi thường xuyên từ các khoản phí để lại ghi thu, ghi chi cho đơn vị” thành “Chi thường xuyên từ theo hình thức ghi thu, ghi chi”;

- Tài khoản 9264 “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân bổ cho đơn vị cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân bổ cho đơn vị cấp 1 từ nguồn vốn vay nước ngoài”;

- Tài khoản 9265 “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB phân bổ cho đơn vị cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB phân bổ cho đơn vị cấp 1 từ nguồn vốn vay nước ngoài

- Tài khoản 9595 “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên bằng dự toán” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn vốn vay nước ngoài”;

- Tài khoản 9597 “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB bằng dự toán” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay nước ngoài”;

b. Thay thế các tài khoản sau đây:

- Thay Tài khoản 1476 thành Tài khoản 1462

- Tạm ứng chi đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn vay ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chí trung gian;

- Thay Tài khoản 1477 thành Tài khoản 1463

- Tạm ứng chi đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

- Tài khoản 1462, 1463 là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1460

- Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

c. Bổ sung các tài khoản sau:

- Tài khoản 1347 - Phải thu tiền vay đã nhận nợ là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1340 - Phải thu tiền vay đã được nhận nợ;

- Tài khoản 1413 - Tạm ứng chi thường xuyên theo hình thức ghi thu, ghi chi là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1410 - Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi;

- Tài khoản 1418 - Tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản theo hình thức ghi thu, ghi chi là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1410 - Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi;

- Tài khoản 1420 - Tạm ứng chi từ cấp ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi là tài khoản cấp 1 của Nhóm tài khoản 14a - Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi (GTGC).

Tài khoản này bao gồm các tài khoản cấp 2 như sau:

Tài khoản 1425 - Tạm ứng chi thường xuyên của cấp NS từ vốn viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi;

Tài khoản 1426 - Tạm ứng chi đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn vay ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi;

Tài khoản 1427 - Tạm ứng chi đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi.

- Tài khoản 1461 - Tạm ứng chi thường xuyên của cấp NS từ vốn viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1460 - Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian;

- Tài khoản TK 3657

- Phải trả tiền vay đã nhận nợ là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 3650 - Phải trả về tiền vay dài hạn nước ngoài đã được nhận nợ;

- Tài khoản 3715 - “Tiền gửi thu dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí” là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 3710 - “Tiền gửi của đơn vị hành chính sự nghiệp”;

- Tài khoản 3742 - “Tiền gửi có mục đích từ kinh phí thường xuyên”, Tài khoản 3743

- “Tiền gửi có mục đích khác” là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 3740 - “Tiền gửi có mục đích”;

- Tài khoản 3745 - Tiền gửi ODA và viện trợ là tài khoản cấp 1 của nhóm Tài khoản 3700 - Phải trả tiền gửi của các đơn vị.

Tài khoản này gồm các tài khoản cấp 2 như sau:

TK 3746 - Tiền gửi vốn vay OD A;

TK 3747 - Tiền gửi vốn viện trợ.

- Tài khoản 7114 - Thu ngân sách nhà nước theo kiến nghị của kiểm toán là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 7110 - Thu ngân sách nhà nước;

- Tài khoản 7912 - Nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay của NSNN là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 7910 - Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay NSNN;

- Tài khoản 8995 - Chi trả nợ vay từ nguồn bội thu ngân sách; tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; kết dư ngân sách là tài khoản cấp 2 của tài khoản 8950 - Chi ngân sách khác;

- Tài khoản 9266 - Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ nước ngoài phân bổ cấp 1 là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9250 - Dự toán phân bổ cho đơn vị cấp 1;

- Tài khoản 9267 - Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ nước ngoài phân bổ cấp 1 là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9250 - Dự toán phân bổ cho đơn vị cấp 1;

- Tài khoản 9570 - Dự toán ghi thu, ghi chi từ nguồn trong nước là tài khoản cấp 1 của nhóm tài khoản 95 - Dự toán chi phân bổ cấp 4. Tài khoản này gồm 2 tài khoản cấp 2 như sau:

Tài khoản 9571 - Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn trong nước;

Tài khoản 9572 - Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn trong nước.

- Tài khoản 9596 - Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ nước ngoài;

- Tài khoản 9598 - Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ nước ngoài.

13. Bổ sung mã chương trình mục tiêu và hạch toán chi tiết theo Phụ lục II kèm theo;

14. Sửa đổi, bổ sung mã nguồn ngân sách nhà nước như sau:

a. Đổi tên mã 17 “Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” thành “Kinh phí trợ cấp, phụ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng”;

b. Bổ sung các mã nguồn 46 - Nguồn trái phiếu Chính phủ xanh thuộc nhóm Mã nguồn 31 - Nguồn đầu tư của Phụ lục III.II. Phụ lục III;

c. Bổ sung các mã nguồn ngân sách nhà nước thuộc nhóm Mã nguồn 50 - Nguồn vốn ngoài nước của Phụ lục III.II. Phụ lục III:

- Mã nguồn 55 - Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài độc lập thuộc NSTW để thực hiện các chương trình, dự án;

- Mã nguồn 56 - Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài độc lập thuộc NSTW bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, dự án;

- Mã nguồn 57 - Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài độc lập thuộc ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, dự án. 15. Sửa đổi, bổ sung các mẫu số kế toán như sau:

- Mẫu Số chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách (Mẫu số S2- 05/KB/TABMIS), Liệt kê chứng từ quản lý phân bổ ngân sách (Mẫu số S2-06d/KB/TABMIS) và Liệt kê chứng từ quản lý cam kết chi (Mẫu số S2-06e/KB/TABMIS) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC thay thế các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục IV;

- Danh mục và mẫu biểu số kế toán, bảng kê (Mẫu biểu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC);

- Ban hành mẫu Sao kê tài khoản (Mẫu số 01/SK) (Mẫu biểu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC).

16. Sửa đổi, bổ sung các mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị:

a. Bổ sung mẫu Báo cáo hoàn trả các khoản thu nội địa và thu khác ngân sách nhà nước niên độ ...(B2-05a/BC-NS/TABMIS);

b. Thay thế các mẫu quy định tại Phụ lục V - Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị: Tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cấp Tỉnh (huyện, xã) và chi trả nợ, niên độ... (B1- 01b/BC-NS/TABMIS), Báo cáo thu và vay của NSNN niên độ... (B2- 01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ Ngân sách nhà nước niên độ.... (B6-01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ Ngân sách địa phương niên độ.... (B6- 02/BC-NS/TABMIS) bằng Mẫu biểu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC.

17. Bãi bỏ quy định tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 24 về dấu của Phòng Giao dịch, điểm giao dịch; bãi bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 40, Khoản 2 Điều 56, tiết c Khoản 1 Điều 60 về Phòng Giao dịch;

18. Bãi bỏ các mẫu chứng từ Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (C2-02a/NS, C2- 02b/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C2-03/NS), Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS), Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (C2-06/NS), Giấy đế nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ (C2-08/NS), Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-12/NS), Phiếu điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-13/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (C2- 18/NS), Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài (C2-19/NS), Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (C3-02/NS), ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (C4-02a/KB, C4- 02c/KB), ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (C4-02b/KB) và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

19. Bãi bỏ các mẫu chứng từ Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (C2-02a/NS, C2- 02b/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C2-03/NS), Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS), Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (C2-06/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ (C2-08/NS), Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-12/NS), Phiếu điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước (C2- 13/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (C2- 18/NS), Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài (C2-19/NS), Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (C3-02/NS), ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (C4-02a/KB, C4- 02c/KB), ủy nhiệm chỉ (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (C4-02b/KB);

20. Bãi bỏ mẫu chứng từ Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01c/NS), Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (Mẫu số C2-05c/NS), Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11a/NS), Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện (C2-11b/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2- 15/NS), Giấy nộp trả vốn đầu tư (Mẫu số C3- 04/NS), Giẩy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Mẫu số C4- 09/KB);

21. Bãi bỏ các mẫu biểu báo cáo gồm: Báo cáo về tổng hợp dự toán (Mẫu số B1 -01 a/BC- NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động NSNN và NSTW niên độ...(B8-01/BC- NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách tỉnh niên độ (B8-02/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách huyện... (B8- 03/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách xã... (B8-04/BC-NS/TABMIS).

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

15/05/2020

51

Thông tư

86/2017/TT-BTC

15/08/2017

Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

1. Bổ sung Khoản 3 Điều 6;

2. Bổ sung Khoản 3 Điều 7.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 84/2020ATT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

52

Thông tư

101/2017/TT-BTC

04/10/2017

Thông tư số 101/2017/TT-BTC ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Bổ sung Khoản 4 Điều 13

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

53

Thông tư

102/2017/TT-BTC

05/10/2017

Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

Bổ sung Khoản 4 Điều 13

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

54

Thông tư

134/2017/TT-BTC

19/12/2017

Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

1. Sửa đổi Khoản 7 và bổ sung Khoản 14 Điều 3;

2. Sửa đổi Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 6;

3. Sửa đổi Khoản 2 và bổ sung Khoản 4 Điều 8;

4. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 9.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

01/10/2020

55

Thông tư

16/2018/TT-BTC

07/02/2018

Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

56

Thông tư

18/2018/TT-BTC

12/02/2018

Thông tư số 18/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

57

Thông tư

19/2018/TT-BTC

12/02/2018

Thông tư số 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam

Bổ sung Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 12

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

58

Thông tư

20/2018/TT-BTC

12/02/2018

Thông tư số 20/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

59

Thông tư

110/2018/TT-BTC

15/11/2018

Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 13;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21;

3. Bổ sung Khoản 4 Điều 24.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

01/11/2020

60

Thông tư

117/2018/TT-BTC

28/11/2018

Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Bãi bỏ Điều 1

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

12/08/2020

61

Thông tư

15/2019/TT-BTC

18/03/2019

Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bổ sung Khoản 2 Điều 20

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thâm quyên quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

15/11/2020

62

Thông tư

36/2019/TT-BTC

17/06/2019

Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 24;

2. Bổ sung Khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 24

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/06/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

08/04/2020

63

Thông tư

68/2019/TT-BTC

30/09/2019

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26;

2. Bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4 Điều 26.

Theo quy định của Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện từ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

01/11/2020

64

Thông tư

134/2018/TT-BTC

28/12/2018

Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

1. Sửa đổi tiết 4.1.1.1 Điểm 4.1.1 Khoản 4.1 Mục 4;

2. Sửa đổi Điểm 4.1.2 Khoản 4.1 Mục 4 của QCVN 08:2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.

Theo quy định tại Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

15/07/2020

65

Thông tư

291/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5;

5. Bãi bỏ Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính ban hành kèm theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

01/06/2020

66

Thông tư

39/2014/TTLT-BCT-BTC

29/10/2014

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

1. Bổ sung Điểm e Khoản 1 Điều 5;

2. Bổ sung Điểm d Khoản 6 Điều 8.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 76/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT- BTC ngày 29/10/2014 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La

30/09/2020

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 103/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020

  • Số hiệu: 103/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/01/2021
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/01/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản