Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1000/QĐ-TTg

 

Hà Nội, ngày  08  tháng  8  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ CHUYỂN TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỪ BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SANG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện, bao gồm các tổ chức sau đây:

1. Cục Báo chí.

2. Cục Xuất bản.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bộ máy giúp Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản; tiếp nhận và bố trí công tác đối với số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thuộc các lĩnh vực báo chí, xuất bản cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ.

Cục Báo chí, Cục Xuất bản tiếp tục được sử dụng con dấu đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:                                                                        
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                               
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                   
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                  
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;                                                                
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng