Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 08-CT/TW

ngày 14 tháng 9 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC XUẤT BẢN

Để tăng cường lãnh đạo và quản lý công tác xuất bản trong tình hình cuộc đấu tranh về chính trị và tư tưởng giữa chủ nghĩa xã hội và các thế lực thù địch đang diễn ra rất gay gắt hiện nay, Ban Bí thư quy định thêm một số điểm như sau:

1- Việc thành lập các nhà xuất bản mới và việc tách ra, sát nhập, thay đổi chức năng của các nhà xuất bản hiện có ở Trung ương cũng như ở địa phương (kể cả trong quân đội) phải được sự đồng ý của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng.

Các ngành, các đoàn thể chưa có đủ điều kiện hoặc chưa cần lập nhà xuất bản riêng, cần hợp tác với các nhà xuất bản hiện có để xuất bản sách và các xuất bản phẩm cần thiết.

Các địa phương có đủ điều kiện (về người viết, về cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập xuất bản và về cơ sở vật chất - kỹ thuật ) được thành lập một nhà xuất bản có tính tổng hợp để tập trung thống nhất việc xuất bản sách, văn hoá phẩm của địa phương. Ở những nơi chưa có nhà xuất bản địa phương, các ty văn hoá thông tin cần có kế hoạch xuất bản chung thống nhất cho các ngành.

2- Kế hoạch biên tập và kế hoạch xuất bản hàng năm, dài hạn và đột xuất của từng địa phương, cơ quan và của các nhà xuất bản phải được người đúng đầu cơ quan và ban tuyên huấn cấp uỷ xét duyệt.

Ở các địa phương, tỉnh uỷ, thành uỷ cần tổ chức hội đồng xuất bản gồm những ban, ngành, đoàn thể cần thiết do ban tuyên huấn chủ trì để giúp cấp uỷ điều hoà và xét duyệt kế hoạch xuất bản. Kế hoạch đó, cần báo cáo Ban Tuyên huấn Trung ương và Bộ Văn hoá biết.

Ban Tuyên huấn Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, xét duyệt, kiểm tra phương hướng, đề tài, kế hoạch biên tập, xuất bản của các cơ quan xuất bản, kể cả kế hoạch về phân phối giấy in.

Bộ Văn hoá cần bổ sung các quy định về thủ tục hoạt động của các nhà xuất bản, quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định về việc xác định và việc thực hiện kế hoạch xuất bản, in và phát hành, về nộp lưu chiểu v.v…

3- Kế hoạch xuất bản phải phục vụ đúng đắn, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng, phải thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng nhà xuất bản và đúng đối tượng đã quy định. Các nhà xuất bản phải thực hiện hạch toán, kinh doanh nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất chính, cố gắng giảm lỗ đối với những loại sách phải bán giá thấp theo chính sách quy định, và phấn đấu có lãi chính đáng bằng những việc làm phù hợp với tính chất của nhà xuất bản, nhằm bù đắp cho phần lỗ trong kế hoạch và góp phần cải thiện đời sống cán bộ, công nhân, nhân viên.

Bộ Văn hoá cần tăng cường quản lý giá cả, nhất là giá văn hoá phẩm trong phần kế hoạch mà các nhà xuất bản hoặc cơ quan xuất bản các ngành và các địa phương tự lo lấy giấy in. Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Văn hoá để sớm giải quyết việc bù lỗ hợp lý theo kế hoạch cho các nhà xuất bản.

4- Các nhà xuất bản và các đơn vị có xuất bản phẩm phải chịu trách nhiệm về nội dung chính trị, tư tưởng, chất lượng các xuất bản phẩm, đặc biệt là đối với các loại sách giải thích đường lối, chính sách, luật lệ của Đảng và Nhà nước, sách giới thiệu các điểm hình tiên tiến, sách hồi ký cách mạng và chiến đấu, sách lịch sử ngành và địa phương, sách phổ biến các kinh nghiệm về quản lý, các quy trình và biện pháp kỹ thuật.

Ban Tuyên huấn Trung ương và các cấp có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sách và xuất bản phẩm, kịp thời biểu dương những xuất bản phẩm tốt, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục sâu rộng; kịp thời phê phán và xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm nguyên tắc và thiếu trách nhiệm dẫn tới việc xuất bản và phát hành những văn hoá phẩm có hại.

Các cơ quan quản lý xuất bản, phát hành, xí nghiệp in có nhiệm vụ góp phần kiểm tra chất lượng các xuất bản phẩm.

5- Các cơ quan phát hành và xuất nhập khẩu sách, báo, văn hoá phẩm phải tổ chức việc đưa các xuất bản phẩm đến đúng các đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách báo, mở rộng thị trường sách báo, văn hóa phẩm của ta ở nước ngoài; không được chạy theo kinh doanh các mặt hàng phụ mà coi nhẹ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ yếu nói trên.

Phải quản lý chặt chẽ kho sách, chống hư hỏng, mất mát, tổ chức tốt việc phân phối.

Do tình hình vật giá biến động, Bộ Văn hoá, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông có nhiệm vụ bổ sung các chế độ, các quy định về cấp vốn cho việc phát hành, về dự trữ các loại sách khác nhau, về cước phí vận chuyển sách báo v.v…

6- Ngành văn hoá cần có kế hoạch phối hợp với các ngành hữu quan và các đoàn thể quần chúng ngăn chặn, truy quét và xử lý nghiêm khắc việc buôn bán, xuất nhập khẩu, in lại một cách phi pháp những xuất bản phẩm xấu.

Nghiêm cấm xuất bản và phổ biến những sách báo, văn hoá phẩm có nội dung chính trị phản động và đồi truỵ

Thống nhất việc xuất nhập khẩu sách báo, văn hoá phẩm (bao gồm cả tranh ảnh, nghệ thuật, đĩa hát, băng nhạc, tem chơi v.v…) vào cơ quan xuất nhập khẩu sách báo, văn hoá phẩm hiện thuộc Bộ Văn hoá; đồng thời trả về các công ty và cơ quan thích hợp khác việc kinh doanh những mặt hàng xuất nhập khẩu không thuộc các loại nói trên.

Việc hợp tác xuất bản với các nước xã hội chủ nghĩa và trao đổi quốc tế về xuất bản phải được chỉ đạo và quản lý chặt chẽ, để vừa bảo đảm thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa đem lại lợi ích chính trị, tư tưởng, văn hoá, vừa phải tính đến hiệu quả kinh tế.

Các kế hoạch hợp tác, trao đổi về xuất bản, in, phát hành, xuất khẩu, nhập khẩu các loại xuất bản phẩm, đưa các tác phẩm, công trình nghiên cứu v.v…ra nước ngoài xuất bản đểu phải do Bộ Văn hoá quản lý. Ban Tuyên huấn Trung ương có nhiệm vụ hướng dẫn, xét duyệt và kiểm tra các kế hoạch đó.

7- Ban Bí thư uỷ nhiệm cho Ban Tuyên huấn Trung ương xem xét các kiến nghị của các ngành, các đoàn thể và cấp uỷ địa phương về việc bổ nhiệm, đề bạt các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cơ quan trong các ngành xuất bản và quản lý cán bộ của ngành này từ cấp vụ và tương đương trở lên. Ban có trách nhiệm bồi dưỡng cán bộ xuất bản về chính trị - tư tưởng, thời sự chính sách cũng như về nghiệp vụ cơ bản.

Ban Tuyên huấn Trung ương hướng dẫn thực hiện chỉ thị này.

 

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Võ Chí Công