Hệ thống pháp luật

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/QH12

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 

  

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ KHÓA XII

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Chính phủ;
Căn cứ Điều 29 Nội quy kỳ họp Quốc hội;
Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ

I. CÁC BỘ

1. Bộ quốc phòng,

2. Bộ Công An,

3. Bộ Ngoại Giao,

4. Bộ Nội vụ,

5. Bộ Tư pháp,

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

7. Bộ Tài chính,

8. Bộ Công thương,

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

10. Bộ Giao thông vận tải,

11. Bộ Xây dựng,

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường,

13. Bộ Thông tin và Truyền thông,

14. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16. Bộ Khoa học và Công nghệ,

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

18. Bộ Y tế.

II. CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ

19. Ủy ban Dân tộc,

20. Ngân hàng nhà nước Việt Nam,

21. Thanh tra Chính phủ,

22. Văn phòng Chính phủ.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỘT SỐ BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH HIỆN HÀNH, NHƯNG NAY CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC THEO NGHỊ QUYẾT NÀY, THÌ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TƯƠNG ỨNG KỂ TỪ NGÀY CÁC CƠ QUAN NÀY ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI. GIAO CHO CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI VÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC LUẬT VÀ PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ THEO NGHỊ QUYẾT NÀY.

IV. CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ.

B. SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chính phủ có 05 Phó Thủ tướng.

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2007./.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành

  • Số hiệu: 01/2007/QH12
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 31/07/2007
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Phú Trọng
  • Ngày công báo: 13/08/2007
  • Số công báo: Từ số 556 đến số 557
  • Ngày hiệu lực: 28/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản