Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-SNV ngày 27/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ sau đây:

1. Quyết định số 3572/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 về việc áp dụng cơ chế 1 cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Quyết định số 852/2005/QĐ-UBND ngày 07/5/2005 về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn.

3. Quyết định số 464/2004/QĐ-UBND ngày 05/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Tân Hợp - Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ pháp chế (Bộ Nội vụ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục: Thuế, Hải Quan, Quản lý thị trường;
- Công an tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh Văn phòng, các PVP;
- Cổng TT điện tử tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng