Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định s 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của y ban nhân dân Thành ph ban hành Quy chế về kim tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và t chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình s 399/TTr-NV ngày 10 tháng 3 năm 2020 và ý kiến thm định của Trưng phòng Tư pháp quận tại Báo cáo s 45/BC-TP ngày 19 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân.

2. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân.

3. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của y ban nhân dân quận Bình Tân.

4. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của y ban nhân dân quận Bình Tân về sửa đi, bsung một số điều của Quy chế tchức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thực hiện

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UBMTTQVN quận và các TCCTXH quận;
- Khối Nội chính; các CQCM, ĐVSN thuộc quận;
- Lưu: VT, NV.H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh