Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật (Có danh mục các văn bản kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành các văn bản quy định tại Điều 1 Quyết định này (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

1. Quyết định số 108/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định lập quỹ phòng chống lụt bão.

2. Quyết định 675/QĐ-UB ngày 15 tháng 10 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế tạm thời quy trình khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Quyết định số 428/1998/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tạm thời định mức vật tư, kỹ thuật chủ yếu cho cây trồng vật nuôi trong các chương trình khuyến nông, khuyến lâm của tỉnh.

4. Quyết định số 01/1999/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban điều hành dự án trồng mới 05 triệu ha rừng tỉnh Kon Tum.

5. Quyết định 14/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công bố kết quả kiểm kê rừng năm 1998.

6. Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước địa phương.

7. Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum.

8. Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện; mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

9. Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thông tư số 185/2019/TTBQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

10. Chỉ thị số 03/CT-UB ngày 04 tháng 02 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý kiểm tra thu thuế lâm sản vận chuyển ra ngoài tỉnh.

11. Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 12 tháng 5 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về bảo vệ động vật rừng.

12. Chỉ thị số 22/CT-UB ngày 14 tháng 7 năm 1995 về việc cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu vốn sản xuất.

13. Chỉ thị số 08/1998/CT-UB ngày 23 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

14. Chỉ thị số 07/CT-UB ngày 07 tháng 4 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về cấm nhập, sản xuất, mua bán lưu hành, sử dụng các đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm.

15. Chỉ thị số 11/1999/CT-UB ngày 26 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đẩy mạnh phòng chống bệnh dại cho chó và xử lý chó chạy rông.

16. Chỉ thị số 05/2000/CT-UB ngày 30 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác quản lý bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray.

17. Chỉ thị số 12/2000/CT-UB ngày 28 tháng 08 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

18. Chỉ thị số 12/2001/CT-UB ngày 23/7/2001của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện chất độc để khai thác thuỷ sản.

19. Chỉ thị số 04B/2003/CT-UB ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

20. Chỉ thị số 04/2004/CT-UB ngày 16 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phát triển chăn nuôi đại gia súc.

21. Chỉ thị số 02/2005/CT-UB ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh giết mổ động vật và mua bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

22. Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về biện pháp cấp bách phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh.

23. Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

24. Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

25. Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đẩy mạnh xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.