Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Tờ trình số 1298/TTr-CATP-PV01 ngày 05 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 53/2000/QĐ-UB-VX ngày 02 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy thành phố và quận huyện.

2. Chỉ thị số 23/2003/CT-UB ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000.

3. Quyết định số 333/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2010.

4. Quyết định số 127/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

7. Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh lưu trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP;
- P.NCPC, TTCB, TTTH;
- Lưu: VT, (NC/TrH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu