Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2005/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN LÀ NGUỒN NỘP TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ - TIN HỌC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư s 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 về hướng dẫn xác định cơ quan, t chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 597/TTr-SNV ngày 05 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ - Tin học tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành (Đã có Quyết định s 1044/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị là nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 (thực hiện);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;
- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH1 (  b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì