Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1100/1999/QĐ-UB NGÀY 06/5/1999 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2006/QĐ-UBND NGÀY 04/7/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tại Tờ trình s 28/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 29/BC-STP ngày 25 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

1. Quyết định số 1100/1999/QĐ-UB ngày 06/5/1999 về việc ban hành quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng, chng tệ nạn xã hội của Ủy ban nhân dân tnh Vĩnh Phúc;

2. Quyết định s 47/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 về việc quy định mức đóng góp của người bán dâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý do: Không còn phù hợp với các qui định hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện tại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; Thủ trưng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- TT.Tnh y, TT HĐND tnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- CPVP UBND t
nh;
- Như Điều 2;
- Đài PT-TH tnh; Báo Vĩnh Phúc; CTT-GTĐT tỉnh;
- Trung tâm TU- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn