Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2007/QĐ-UBND NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hưng dn thi hành một s điu của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định s 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Vt chức và hoạt động ca thanh tra ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dng, Bộ Nội vụ Hướng dn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Thanh tra Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình s 97/TTR-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; Bộ Xây dựng (B/c);
- Cục Kim tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy; TT HĐND tnh (B/c);
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tnh;
- Chủ tịch và các phó ch tịch UBND tnh;
- Như điều 2;
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - truyền hình tnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì