Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 001/2007/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007

                                     

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM-MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO “HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1420/2004/QĐ-BTM NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2004

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tên và mã số tại nhóm 4 Điều 1 Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN ” ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại như sau:

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước, mã số 67

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, mã số 68

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
- Các Phòng QLXNK khu vực;
- Các BQL KCX-KCN;
- BQL các KCN tỉnh Bình Phước;
- BQL KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);                                                          
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;                                 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế, Vụ CSTM Đa biên;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 001/2007/QĐ-BCT bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam-mẫu D để hưởng ưu đãi theo Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN kèm theo Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • Số hiệu: 001/2007/QĐ-BCT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Công thương
  • Người ký: Nguyễn Thành Biên
  • Ngày công báo: 04/09/2007
  • Số công báo: Từ số 638 đến số 639
  • Ngày hiệu lực: 19/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/11/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản