Thủ tục hành chính: Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam anh hùng - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam anh hùng - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-037940-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ trình kèm theo danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng