Thủ tục hành chính: Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (được Sở Lao động - Thương binh Xã hội ủy quyền thực hiện thủ tục) - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (được Sở Lao động - Thương binh Xã hội ủy quyền thực hiện thủ tục) - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-157335-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban thi đua khen thưởng Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hoàn thành thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng