Thủ tục hành chính: Đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu : Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu : Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-157165-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng