Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1957

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957 CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 001/SLT NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1957 CẤM CHỈ MỌI HÀNH ĐỘNG ĐẦU CƠ VỀ KINH TẾ, SAU KHI SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA SẮC LUẬT

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về Sắc luật số 001/SLt ngày 19-4-1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế;

Sau khi nghe Tiểu ban sắc luật thuyết trình,

QUYẾT NGHỊ:

Chuẩn y sắc luật số 001/SLt ngày 19-4-1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung điều 3 của sắc luật như sau:

"Điều 3 mới : những người vi phạm luật này và những người đồng phạm, tuỳ theo tội nhẹ hay là nặng sẽ bị trừng phạt như sau:

Uỷ ban hành chính tỉnh hay thành phố cảnh cáo, thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn giấy phép đăng ký kinh doanh, phạt tiền đến một triệu đồng (1.000.000đ).

- Truy tố trước Toà án.

Những người phạm pháp bị truy tố trước Toà án có thể bị phạt tiền từ mười vạn đồng (100.000đ) đến một trăm triệu đồng (100.000.000đ) và phạt tù từ một tháng đến năm năm hoặc một trong hai hình phạt trên.

Ngoài ra, số hàng hoá phạm pháp sẽ bị tịch thu một phần hay toàn bộ, hoặc bị trưng mua".

Điều 3 được sửa đổi và bổ sung của sắc luật có hiệu lực từ ngày nghị quyết này được ban hành.