Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 104/SL-L6, NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1957
BAN BỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957 CỦA QUỐC HỘI CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 001/SLT NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1957 CẤM CHỈ MỌI HÀNH ĐỘNG ĐẦU CƠ VỀ KINH TẾ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
RA SẮC LỆNH

 

Nay ban bố nghị quyết ngày 14 tháng 9 năm 1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 001/SLT ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung điều 3 của Sắc luật, nguyên văn bản Nghị quyết như sau:

 

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
HỌP KHOÁ THỨ VII

Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về Sắc luật số 001/SLT ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế;

Sau khi nghe Tiểu ban Sắc luật thuyết trình;

 

QUYẾT NGHỊ

 

Chuẩn y Sắc luật số 001/SLT ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung Điều 3 của Sắc luật như sau:

"Điều 3 mới: Những người vi phạm luật này và những người đồng phạm, tuỳ theo tội nhẹ hay nặng sẽ bị trừng phạt như sau:

Uỷ ban hành chính tỉnh hay thành phố cảnh cáo, thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn giấy phép đăng ký kinh doanh, phạt tiền đến một triệu đồng (1.000.000đ).

Truy tố trước toà án.

Những người phạm pháp bị truy tố trước toà án có thể bị phạt tiền từ mười vạn đồng (100.000đ) đến một trăm triệu đồng (100.000.000đ) và phạt tù từ một tháng đến năm năm, hoặc một trong hai hình phạt trên.

Ngoài ra, số hàng hoá phạm pháp sẽ bị tịch thu một phần hay toàn bộ, hoặc bị trưng mua".

Điều 3 được sửa đổi và bổ sung của Sắc luật có hiệu lực từ ngày Nghị quyết này được ban bố.

 

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC  
Hồ Chí Minh