Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 82/2006/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân 6 tháng cuối năm 2006.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

1. Về kinh tế:

Tiếp tục tăng trưởng cao và chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”.

- Thương mại - dịch vụ: doanh thu đạt 1.838,568 tỷ đồng, tăng 37,63% so với cùng kỳ năm 2005, đạt 53,33% kế hoạch năm.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: giá trị sản xuất đạt 1.139,884 tỷ đồng, tăng 32,29% so với cùng kỳ năm 2005, đạt 51,7% kế hoạch năm.

- Nông nghiệp: tiếp tục phát triển việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Tập trung có hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh gia cầm, tiêm phòng gia súc.

2. Về tài chính - ngân sách:

Thu ngân sách Nhà nước 163,154 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch năm, vượt 9,2% so với cùng kỳ năm 2005; thu ngân sách quận 59,112 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán năm; chi ngân sách quận là 64,043 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán cả năm. Thống nhất quan điểm mục tiêu về kế hoạch sử dụng kết dư ngân sách năm 2005 để đầu tư phát triển, chăm lo đời sống nhân dân (theo sự thỏa thuận giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận).

3. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị:

Có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Tiếp tục hoàn chỉnh để chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Việc thẩm định quy hoạch chi tiết 1/2000 tiếp tục được thực hiện với 9 đồ án đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và 7 đồ án đang thẩm định; cuộc thi ý tưởng quy hoạch khu đô thị Tân Tạo đã hoàn tất. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh số nhà tăng cao. Cuộc vận động chỉnh trang đô thị theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được nhân rộng. Tình hình vi phạm về xây dựng, đất đai, môi trường giảm đáng kể.

4. Về xây dựng cơ bản:

- Hoàn tất 6/6 công trình vốn ngân sách quận (vốn ngân sách năm 2005 chuyển tiếp) và khởi công xây dựng 5 công trình; hoàn tất thủ tục đầu tư để khởi công trong quý III/2006 là 9 công trình.

- Các dự án vốn ngân sách thành phố do quận làm chủ đầu tư, đã khởi công xây dựng 3 trường học, 3 trường khác đã hoàn thành thủ tục sẽ khởi công vào cuối quý III/2006.

- Nhìn chung, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực, kịp thời hơn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được củng cố, đảm bảo công khai - minh bạch.

5. Về văn hóa - xã hội:

- Ngành Giáo dục có tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tổng kết năm học 2005 - 2006; học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học 100%, Trung học cơ sở đạt  98,9%. Công tác phổ cập giáo dục được tăng cường hơn.

- Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ trên nhiều mặt, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Đảm bảo chăm lo tốt Tết Bính Tuất “An toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”. Duy trì thực hiện tốt chương trình “Xóa đói, giảm nghèo” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được nâng cao. Quan tâm đúng mức cho công tác y tế, dân số - gia đình và trẻ em.

6. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt, hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, cải cách hành chính:

Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển. Quận có sự tập trung đúng mức và đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực văn hóa xã hội; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch mang tính trọng tâm, trọng điểm nhằm phát triển quận. Qua đó, cũng còn những mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các mặt khó khăn và tồn tại của Ủy ban nhân dân quận và các ngành đã nêu trong báo cáo; cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tốt nhất, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của cả năm 2006.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình “Năm cải cách hành chính”, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong quản lý và chỉnh trang đô thị, tạo bước chuyển mạnh mẽ về quản lý đô thị bằng các giải pháp đồng bộ; thực hiện có hiệu quả các chương trình văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, kết hợp giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

2. Chương trình công tác chủ yếu:

2.1. Về kinh tế:

- Phấn đấu đạt doanh thu dịch vụ - thương mại 1.675,52 tỷ đồng (48,6% so với kế hoạch cả năm). Hoàn thành việc di dời chợ Da Sà, Bình Trị Đông. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2006 - 2010.

- Tổng giá trị sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 1.190,7 tỷ đồng (54% so với kế hoạch cả năm). Hoàn tất việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2006 - 2010.

- Tập trung đúng mức cho sản xuất nông nghiệp, để đảm bảo đạt chỉ tiêu cả năm 2006.

2.2. Về tài chính - ngân sách:

Phấn đấu đạt thu ngân sách Nhà nước 227,612 tỷ đồng, thu ngân sách quận 134,540 tỷ đồng. Chi ngân sách quận 134,540 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 48,884 tỷ đồng).

Hoàn chỉnh kế hoạch tăng nguồn thu ngân sách giai đoạn 2006 - 2010. Ngành thuế tích cực thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng nguồn thu. Chấn chỉnh việc quản lý các loại quỹ trên địa bàn phường.

2.3. Về quy hoạch - xây dựng cơ bản - quản lý đô thị:

- Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn. Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch khu đô thị Tân Tạo.

- Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng - tái định cư, tăng cường giám sát thi công các công trình.

- Phấn đấu thực hiện đúng tiến độ các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch.

- Đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. Tác động ngành điện, nước tăng cường giải quyết nhu cầu bức xúc của dân. Tập trung chống ngập úng mùa mưa. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.

2.4. Về văn hóa - xã hội:

2.4.1. Về giáo dục - đào tạo:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện, tạo nguồn nhân lực trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010”.

- Tập trung triển khai xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trường lớp; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học; chuẩn bị chu đáo cho khai giảng năm học mới (2006 - 2007); đảm bảo chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp; đẩy mạnh tiến độ thực hiện phổ cập giáo dục.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động của các trường tư thục, dân lập; khuyến khích các hoạt động xã hội hóa giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

2.4.2. Về y tế:

- Thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa hoạt động khám, chữa bệnh; tăng cường quản lý hoạt động y tế tư nhân; thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh xã hội, các dịch bệnh nguy hiểm.

- Tiếp tục kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,

2.4.3. Về công tác chính sách, xóa đói giảm nghèo và việc làm:

- Sơ kết 2 năm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng chương trình xóa hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố vào năm 2010.

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm lo thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7).

- Tổ chức kiểm tra hiệu quả sử dụng, mục đích sử dụng các nguồn vốn vay của các hộ nghèo; thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Triển khai chương trình đào tạo nghề cho người lao động; giải quyết việc làm mới; giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn quận.

- Tập trung đúng mức cho công tác dân số, gia đình và trẻ em.

2.4.4. Hoạt động Văn hóa Thông tin - Thể thao:

- Tuyên truyền, tổ chức phục vụ tốt các ngày lễ, tết trong 6 tháng cuối năm.

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ các ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; phong trào luyện tập thể dục - thể thao trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010.

- Triển khai thực hiện quy hoạch một số ngành nghề thương mại - dịch vụ “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010.

2.5. Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

- Tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đủ sức ngăn chặn và kịp thời đập tan mọi thủ đoạn gây mất ổn định chính trị, kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn.

- Tập trung tiếp tục củng cố, phát huy thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tấn công các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”. Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ.

- Tăng cường công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan: Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự quận và hòa giải viên cơ sở.

- Tập trung đúng mức cho chương trình công tác cải cách hành chính, nhất là ở cấp phường. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Triển khai kế hoạch thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo chức năng tăng cường đúng mức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và tổ chức thành viên vận động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Hội đồng nhân dân quận biểu dương sự nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2006. Phát huy thành quả vừa qua; Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng cả năm 2006 của quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa I, kỳ họp lần thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng