Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2006/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 28 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006;
Sau khi xem xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan thuộc Huyện, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
,

QUYẾT NGHỊ:

- Nhất trí với báo cáo 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan của Huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.

- Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chung của Huyện như dịch bệnh đối với vật nuôi, giá cả thị trường biến động. Nhưng với sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, sự nổ lực của các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân nên các chỉ tiêu về kế hoạch kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2006 đã được thực hiện khá tốt, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

1. Về kinh tế:

- Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 46,8% kế hoạch năm 2006 tăng 24,6% so cùng kỳ năm 2005.

- Ngành thương mại dịch vụ đạt 35,5% kế hoạch năm 2006 tăng 4,6% so cùng kỳ năm 2005.

- Ngành sản xuất nông nghiệp đạt 59,3% kế hoạch năm 2006 tăng 0,01% so cùng kỳ năm 2005.

2. Về xây dựng cơ bản:

- Vốn ngân sách tập trung thực hiện đạt 42,2% so kế hoạch (khối lượng giải ngân đạt 15,5% so kế hoạch).

- Vốn Thành phố phân cấp cho Huyện thực hiện đạt 49,5% so kế hoạch. 

3. Về văn hóa xã hội:

- Giáo dục:

+ Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%.

+ Huy động học sinh đầu cấp bậc THCS đạt 100%.

+ Trung học phổ thông tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98%.

Hiệu suất đào tạo: bậc tiểu học 93,6%; bậc THCS 79,76%; bậc THPT 75%.

Có thêm 2 xã thực hiện phổ cập bậc THPT.

- Học nghề gắn với giải quyết việc làm 372 lao động, đạt 46,5% chỉ tiêu kế hoạch.

- Giải quyết việc làm 1591 lao động.

- Giảm 246  hộ trong diện xóa đói giảm nghèo.

4. Trật tự an toàn xã hội:

- Tai nạn giao thông giảm 41,17% so cùng kỳ năm 2005.

- Số người chết do tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ năm 2005.

Bên cạnh những mặt đã thực hiện được, vẫn còn một số mặt tồn tại như sau:

- Kinh tế có tăng trưởng nhưng mức độ còn thấp, sản xuất nông nghiệp còn bấp bênh, việc chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng còn lúng túng.

- Tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được chấn chỉnh nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh và quan tâm nhưng một số mặt vẫn còn hạn chế, tình hình khiếu kiện vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, phạm pháp hình sự tăng nhất là tội phạm về trộm cắp, tỷ lệ phá án còn hạn chế; tình trạng xây dựng, san lấp trái phép vẫn còn phát sinh.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu tập trung vào các vấn đề sau đây:

1. Về kinh tế:

- Cần tập trung cho việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng.

- Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển, đầu tư trên địa bàn huyện.

- Trong xây dựng cơ bản cần tập trung cho công tác quản lý chất lượng thời gian thi công và công tác nghiệm thu, quyết toán công trình hoàn thành không để dây dưa chậm trễ như thời gian qua. Cần xem xét đánh giá năng lực, đội ngũ cán bộ đảm trách để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng được yêu cầu công tác.

- Tăng cường công tác hậu kiểm để quản lý và chấn chỉnh mọi hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tổ chức họp mặt doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

2. Về văn hóa - xã hội:

- Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trường lớp phục vụ tốt cho năm học mới.

- Tích cực hỗ trợ các xã trong việc xây dựng trụ sở mới để sớm ổn định điều kiện làm việc.

- Tập trung thực hiện công tác phổ cập bậc trung học theo Nghị quyết đề ra từ đầu năm.

- Khai thác có hiệu quả quản lý tốt, sử dụng đúng mục đích cơ sở vật chất Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa tại các xã, thị trấn, có quy chế, kế hoạch hoạt động hợp lý.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, hạn chế tối đa các trường hợp tái nghèo.

- Thực hiện tốt chương trình 3 giảm; ngăn chận có hiệu quả tội phạm trộm cắp, nhất là tình trạng trộm các đường dây điện; tổ chức tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường có hiện tượng phát sinh tội phạm.

- Tăng cường việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; tổ chức các buổi tư vấn về học chữ, học nghề, việc làm cho đối tượng thanh niên tại các xã.

 3. Về xây dựng chính quyền - cải cách hành chính:

- Tăng cường trật tự kỷ cương trong công tác quản lý trật tự đô thị.

- Tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính; trong cải cách hành chính cần có quy chế thực hiện liên thông trên một số lĩnh vực để công khai cho dân biết.

- Ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý, xóa mù tin học trong cán bộ công chức.

III. KIẾN NGHỊ:

Thành phố có chủ trương sớm giải quyết đất Phòng không 367 tại xã Phú Xuân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nhà Bè, các tổ chức thành viên tuyên truyền phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết, kịp thời phát hiện, phản ảnh những vấn đề cần chấn chỉnh, bổ sung với các cơ quan có chức năng và thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ  6 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết