Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 39/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tán thành báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân quận trong 6 tháng đầu năm 2006, chương trình công tác và chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân quận.

2. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan hữu quan quận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm, các biện pháp thực hiện chỉ tiêu và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2006.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHÓA IX TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

Qua thảo luận của các đại biểu và các báo cáo giải trình trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2006.

Trong 6 tháng đầu năm 2006, dưới sự lãnh đạo tập trung của Quận ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân quận và sự chủ động của các ban ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở … tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn quận đạt được một số kết quả khá; doanh thu thương mại, dịch vụ tăng so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa, xã hội, các phong trào của Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở gắn với việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tích cực tham gia đợt hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp và đợt hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập quận Bình Thạnh được thực hiện bằng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư; đảm bảo và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như một số nội dung chương trình kinh tế - xã hội triển khai và điều hành tổ chức thực hiện chậm so với yêu cầu đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy có tăng nhưng chưa đạt chỉ tiêu của Nghị quyết; các dự án trọng điểm vẫn chưa tháo gỡ được các vướng mắc về thủ tục đầu tư và đền bù giải tỏa để đẩy nhanh tiến độ thi công; phạm pháp hình sự và số vụ trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra ở mức độ cao ở một số phường.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO THẮNG LỢI KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

1. Tăng cường , nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận:

Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các ban Hội đồng nhân dân quận có kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các ngành chức năng về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong đó tập trung thực hiện theo Nghị quyết về chương trình giám sát đã đề ra.

2. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành quản lý của Ủy ban nhân dân quận:

a) Tiếp tục tạo mọi điều kiện đẩy nhanh việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007, kế hoạch chăm lo Tết 2007.

b) Tăng cường các biện pháp, giải pháp khả thi để khởi công xây dựng được các dự án trọng điểm của quận. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 1/2.000 và quy hoạch lộ giới hẻm toàn quận.

c) Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung hoàn chỉnh cơ chế liên thông giữa các phòng ban Ủy ban nhân dân quận, giữa quận và phường trên cơ sở phát huy và nhân rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

d) Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ tốt các ngày lễ lớn của đất nước. Lãnh đạo tốt công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2006, Tổ chức thực hành diễn tập phương án A2-06 đạt kết quả tốt. Kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố các theo đúng thẩm quyền và không để tồn đọng.

e) Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khai giảng năm học mới 2006 - 2007. 

3. Về các tờ trình, chương trình của Ủy ban nhân dân quận :

- Tờ trình số 943/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 về việc phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2006.

- Tờ trình số 944/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 về các công trình bổ sung trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006.

- Tờ trình số 945/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 về chuyển đổi Trường Mần non bán công : 7A, 24A và 27 sang trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính.

- Tờ trình số 953/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 chuyển đổi Trường Mần non bán công 25B sang trường công lập.

- Tờ trình số 961/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 về việc triển khai rà soát và thực hiện công tác lập quy định lộ giới hẻm dưới 12m trên địa bàn quận Bình Thạnh.

- Chương trình số 157/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 về bảo vệ môi trường quận Bình Thạnh đến năm 2010.

Có nghị quyết riêng cho từng tờ trình, chương trình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ chung của năm 2006.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các ban Hội đồng nhân dân quận, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, có kế hoạch giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này đối với Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng làm tốt vai trò giám sát và phối hợp, hỗ trợ với các cơ quan Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006.

Hội đồng nhân dân quận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, cần kiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 của quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX, kỳ họp thứ 6 (từ ngày 18 đến 19 tháng 7 năm 2006) thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân