Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân 6 tháng cuối năm 2007.

Nhất trí với Đề án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Tân Tạo giai đoạn 2006 - 2010.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

1. Về kinh tế:

Tiếp tục tăng trưởng cao và chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2007 tăng 31,55% so cùng kỳ năm 2006, thể hiện sự phát triển có tính bền vững, đúng định hướng.

- Thương mại - dịch vụ: doanh thu đạt 2.440,050 tỷ đồng, tăng 32,84% so với cùng kỳ năm 2006, đạt 50,82% kế hoạch năm.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: giá trị sản xuất đạt 1.461,810 tỷ đồng, tăng 28,45% so với cùng kỳ năm 2006, đạt 50,78% kế hoạch năm.

- Nông nghiệp: tiếp tục phát triển việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với quá trình phát triển đô thị.

2. Về tài chính - ngân sách:

Thu ngân sách Nhà nước 158,709 tỷ đồng, đạt 37,1% kế hoạch năm (bằng 97,22% so với cùng kỳ năm 2006); thu ngân sách quận 67,979 tỷ đồng, đạt 32,0% dự toán năm (tăng 3,8% so cùng kỳ năm 2006); chi ngân sách quận là 55,199 tỷ đồng, bằng 26,0% dự toán cả năm. Thống nhất quan điểm mục tiêu về kế hoạch sử dụng kết dư ngân sách năm 2006 để đầu tư phát triển, chăm lo đời sống nhân dân (theo sự thỏa thuận giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận).

3. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị:

- Công tác quy hoạch: Quận có 41 đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000, trong đó đã phê duyệt, triển khai thực hiện 19 đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 với diện tích 2.227,67ha, chiếm 42,93% diện tích tự nhiên; còn lại 220 đồ án với diện tích 2.961,01ha, chiếm 57,07% gồm 12 đồ án đã có ý kiến thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 04 đồ án đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, 02 đồ án đang lấy ý kiến nhân dân, 04 đồ án đang thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; công bố, công khai và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng theo ý tưởng hình thành, phát triển khu đô thị mới tại 02 phường: Tân Tạo và Tân Tạo A.

- Đã thực hiện cấp 1.256/1.367 giấp phép xây dựng, cấp mới 3.471/3.744 hồ sơ cấp số nhà, cấp 712 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 375 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhìn chung, công tác cấp giấy chứng nhận còn chậm là do thành phố mới triển khai Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

- Trật tự quản lý đô thị: Tình hình xây dựng, sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian qua diễn biến phức tạp, việc xây dựng không phép, trái phép và việc lấn chiếm lòng lề đường gây mất ổn định, ảnh hưởng đến mỹ quan và nếp sống văn minh đô thị. UBND quận cần tập trung chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa.

4. Về xây dựng cơ bản:

- Các công trình vốn tập trung Thành phố do Quận làm chủ đầu tư: gồm 22 công trình với tổng vốn đầu tư 415,016 tỷ đồng, đợt 1/2007 Thành phố ghi vốn 31,7 tỷ đồng đã giải ngân 24,502/31,7 tỷ đồng (tỷ lệ 77,29%) và đạt 5,9% so tổng vốn đầu tư.

- Các công trình vốn Thành phố phân cấp hàng năm: gồm 20 công trình với tổng vốn đầu tư 42,234 tỷ đồng, đã giải ngân 7,248/42,234 tỷ đồng (tỷ lệ 17,16%).

- Ngoài ra, từ nguồn vốn 72 tỷ đồng vượt thu tiền sử dụng đất, với tổng vốn ghi trong dự án là 86,303 tỷ đồng, đến nay đã có quyết định phê duyệt 19 công trình. Đồng thời đề nghị Thành phố bổ sung 10 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị cho 6 trường học chuẩn bị nhận bàn giao.

- Từ nguồn kết dư năm 2006, quận chi 26,417 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 18 công trình, trong đó: công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 05 công trình với tổng vốn đầu tư 13,857 tỷ đồng, đã khởi công xây dựng 03 công trình, đang lập thủ tục đầu tư 02 công trình; công trình xây dựng hạ tầng xã hội: 13 công trình với tổng vốn đầu tư 12,54 tỷ đồng, khởi công xây dựng mới 08 công trình, đang lập thủ tục đầu tư 05 công trình.

- Công trình chỉnh trang các tuyến hẻm trên địa bàn: quận hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân 10 phường với tổng số vốn 15 tỷ đồng để thực hiện chỉnh trang 361 tuyến hẻm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, đã thi công hoàn thành được 50 tuyến hẻm (đạt 16% kế hoạch), đang thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 37 tuyến hẻm, còn lại các phường đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

5. Về văn hóa - xã hội:

- Ngành Giáo dục có tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tổng kết năm học 2006 - 2007; học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học 99,9%, hiệu suất đào tạo đạt 97,7% (tăng 0,5% so năm học trước). Trung học cơ sở đạt 99,69%, hiệu suất đào tạo đạt 82,9% (tăng 0,9% so năm học trước). Công tác phổ cập giáo dục được tăng cường hơn (tăng 8,5% so năm học trước). Có 3/10 phường hoàn thành phổ cập THPT.

- Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ trên nhiều mặt, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Đảm bảo chăm lo tốt Tết Đinh Hợi “An toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”. Duy trì thực hiện tốt chương trình “Xóa đói, giảm nghèo” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được nâng cao. Quan tâm đúng mức cho công tác y tế, dân số - gia đình và trẻ em.

6. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt, hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, cải cách hành chính:

Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển. Quận có sự tập trung đúng mức và đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực văn hóa xã hội; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch mang tính trọng tâm, trọng điểm nhằm phát triển quận. Qua đó, cũng còn những mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các mặt khó khăn và tồn tại của Ủy ban nhân dân quận và các ngành đã nêu trong báo cáo; cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tốt nhất, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của cả năm 2007.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình “Năm cải cách hành chính”, chống tham nhũng - lãng phí; tiếp tục chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong quản lý và chỉnh trang đô thị, tạo bước chuyển mạnh mẽ về quản lý đô thị bằng các giải pháp đồng bộ; thực hiện có hiệu quả các chương trình văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, kết hợp giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

2. Chương trình công tác chủ yếu:

2.1. Về kinh tế:

Tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần IX.

2.2. Về quản lý và thu chi ngân sách:

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc thu thuế trên địa bàn; chú trọng việc triển khai thu đúng, thu đủ, chống sót hộ đối với các khoản thu được điều tiết để lại ngân sách địa phương

2.3. Về công tác phát triển và quản lý đô thị:

Hoàn thành phê duyệt, triển khai áp dụng đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000; tăng cường công tác quản lý Nhà nước thường xuyên kiểm tra, xử lý ngăn chặn kịp thời và không để xảy ra các công trình xây dựng không phép, sai phép; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở theo nhu cầu của người dân.

2.4. Về đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tập trung thực hiện tốt các danh mục công trình đầu tư năm 2007.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang 361 tuyến hẻm; tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn quận.

- Triển khai kế hoạch đưa vào sử dụng diện tích đất trống xen cài trong khu dân cư phù hợp quy hoạch; lộ trình tổ chức di dời nghĩa trang phường Bình Hưng Hòa; tổ chức thực hiện dự án khu đô thị Tân Tạo.

- Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện áp giá, bồi thường, tái định cư dự án Bệnh viện quận, đường Lê Trọng Tấn, Lê Văn Quới,…

2.5. Về giáo dục - đào tạo:

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường mới thành lập chuẩn bị khai giảng năm học mới 2007 - 2008.

2.6. Về văn hóa - xã hội:

- Triển khai chương trình thực hiện xã hội hóa hoạt động y tế, văn hóa - thông tin - thể dục thể thao trên địa bàn.

- Tiếp tục phát triển mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng Bệnh viện quận; tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống, ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

- Chú ý đúng mức công tác tôn giáo - dân tộc.

2.7. Công tác cải cách hành chính:

Sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch cải tiến thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng, cấp số nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.8. Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, rà soát, giải quyết tốt các ý kiến của nhân dân có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn; chỉ đạo kiểm tra tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng cuối năm 2007, các giải pháp kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Duy trì thực hiện các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; khám sức khỏe chuẩn bị gọi thanh niên nhập ngũ năm 2007; tổ chức huấn luyện giai đoạn II cho lực lượng Thường trực, quân dự bị động viên và dân quân tự vệ.

- Tổ chức diễn tập phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ trên địa bàn quận năm 2007 (ký hiệu DT-07).

- Tăng cường hỗ trợ cải tiến chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp, Thanh tra Nhà nước và Thanh tra nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo chức năng tăng cường đúng mức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và tổ chức thành viên vận động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

- Hội đồng nhân dân quận biểu dương sự nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2007. Phát huy thành quả vừa qua, Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng cả năm 2007 của quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng