Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2006/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 20 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ SA CAO-THÁI HẠC, PHÀ THỊNH LONG VÀ CẦU PHAO NINH CƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Xét tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 05/7/2006 của UBND tỉnh Nam Định về điều chỉnh mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh mức thu phí qua phà Sa Cao-Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường (có biểu kèm theo).

Điều 2: Thời gian thực hiện thu phí : Từ ngày 01/09/2006

Điều 3: Giao UBND tỉnh Nam Định quy định cụ thể về phương thức thu nộp, quản lý, sử dụng đối với tiền phí qua phà Sa Cao- Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt