Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CAO NGÀNH Y TẾ BẮC NINH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, về việc ban hành Chương trình hành động của Chính ph thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần th sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế, về việc ban hành quy định về phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh;

Xét Tờ trình số 233/Tr-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc đề nghị thông qua chủ trương ban hành Đề án Ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế Bắc Ninh năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ban hành Đề án Ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế Bắc Ninh năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của Đề án:

1.1. Mục tiêu chung:

Nâng cao năng lực để triển khai các kỹ thuật cao tại bệnh viện hạng I thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, mua sm trang thiết bị y tế, giúp người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao tương đương một số tỉnh và tuyến trung ương ngay tại tỉnh Bc Ninh.

Chuẩn bị nguồn lực để triển khai các kthuật cao khác trong giai đoạn 2022 - 2026.

1.2. Mục tiêu cụ thể (theo Thông tư 43/2013/TT-BYT), gồm:

- Nhóm kỹ thuật Phẫu thuật tim hở gồm 19 danh mục kỹ thuật.

- Nhóm kỹ thuật Điều trị bằng Iod 131 gồm 06 danh mục kỹ thuật.

- Nhóm kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm gồm 18 danh mục kỹ thuật.

- Nhóm kỹ thuật trong Sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh gồm 34 danh mục kỹ thuật.

2. Đối tượng triển khai Đề án:

Các bệnh viện hạng I ngành Y tế Bắc Ninh (gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi)

3. Thời gian triển khai Đề án: Năm 2021

4. Kinh phí thực hiện Đề án:

- Kinh phí đề nghị Ngân sách nhà nước cấp: 57.560.680.000 đồng mua trang thiết bị (trong đó: 50.000.000.000 đồng đã được b trí theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021).

- Kinh phí từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp các đơn vị: 28.758.000.000 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chi tiết, cụ thể. Báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12/4/2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đảng
y Khối CCQ&DN tnh;
- Các Huyện
y, Thị ủy, Thành y;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo; Đài PTTH;
Cổng TTĐT tnh,
Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: Chánh VP, phòng TH, lưu VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung