Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN DỰ PHÒNG THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 15 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh, về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phân bổ chi tiết vốn dự phòng, thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP năm 2020; báo cáo thẩm tra số 26/BC-KTNS ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng, thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 cho các chủ đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới năm 2020 và bố trí vốn để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công, giai đoạn 2021 - 2025 (Chi tiết phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư để giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn được giao bổ sung năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện nghị quyết này, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ 15 (Chuyên đề) thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- LĐ VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH & HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT; HĐND(1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án

Mã dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến 31/7/2020

Vốn đã bố trí từ khi KC đến 31/7/2020

Vốn thiếu so với dự toán

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 (nguồn dự phòng)

Ghi chú

Chủ đầu tư

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Trong đó: Phần vốn NSNN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Tổng số

 

 

 

 

 

93,073

93,073

0

9,726

83,347

10,000

 

 

I

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

6,575

6,575

0

1,726

4,849

1,500

 

 

1

Nâng cấp đường tràn Nà Sài trên tuyến đường từ xã Minh Ngọc đi xã Thượng Tân huyện Bắc Mê

7802727

Xã Minh Ngọc

Dài 350,83 m

2019- 2020

2492/09/ 12/2019

6,575

6,575

 

1,726

4,849

1,500

 

UBND huyện Bắc Mê

II

Dự án khởi công mới năm 2020

 

 

 

 

 

86,498

86,498

0

8,000

78,498

8,500

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo đường từ QL4C đi cầu Phương Tiến, huyện Vị Xuyên

7822140

Xã Phương Tiến

L= 9,51 Km

2020- 2022

964/23/6/ 2020

84,899

84,899

 

8,000

76,899

7,000

 

BQL DA ĐTXD CT Giao thông

2

Thực hiện nhiệm vụ khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý trượt lở khu vực trung tâm Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần

 

Thị trấn  Cốc Pài

 

2020- 2021

Khái toán

1,599

1,599

 

 

1,599

1,500

4085/UBND-KTTH ngày 17/12/2019; 1433/UBND-KTTH ngày 11/5/2020

UBND huyện Xín Mần