Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 TỈNH HÀ GIANG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 39/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2019 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 15 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang; báo cáo thẩm tra số 26/BC-KTNS, ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn: 10.000 triệu đồng, trong đó:

1. Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo Văn bản 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 và Văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là: 2.974 triệu đồng (Đã được giao tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh).

2. Thực hiện các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh là: 7.026 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện nghị quyết này, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Văn phòng điều phối NTM tỉnh;
- Trung tâm TT - Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND(1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 8 năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

Thanh toán nợ XDCB

Thực hiện các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

I

Kế hoạch vốn được phê chuẩn tại Nghị Quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (số thứ tự 13, biểu số 03)

10,000

10,000

 

 

1

Thanh toán nợ XDCB theo Văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 và Văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10,000

100,000

 

 

II

Kế hoạch vốn (Sau chỉnh Nghị quyết)

10,000

2,974

7,026

 

1

Thanh toán nợ XDCB theo Văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2,974

2,974

 

 

2

Thực hiện các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

7,026

 

7,026

Phương án phân bổ chi tiết tại phụ lục II

 

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC XÃ TRONG KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
(kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Tên danh mục công trình

Địa điểm thực hiện

Khái toán tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2020

Thời gian thực hiện

Hình thức thực hiện

Ghi chú

Nguồn vốn ĐTPT Chương trình MTQG XD NTM năm 2020 hỗ trợ

Ngân sách huyện và huy động XHH, nhân dân đóng góp

1

2

3

4=5+6

5

6

7

8

9

 

TỔNG CỘNG

 

8,700

7,026

1,674

 

 

 

1

Cấp điện cho các hộ dân tại thôn Kim Thượng và thôn Giàn Thượng- xã Tiên Kiều - huyện Bắc Quang

Xã Tiên Kiều

4,900

4,026

874

Năm 2020

Nhà nước và nhân dân cùng làm

 

2

Hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn lên Chiều Lầu Thi, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì

Xã Hồ Thầu

3,800

3,000

800

Năm 2020

Nhà nước và nhân dân cùng làm