Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2021/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 21 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của lực lượng Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BCA-V19 ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an quy định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho lực lượng Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Biên chế quân số dân quân tự vệ: 15.849 người, cụ thể:

a) Dân quân cơ động: 5.236 người;

b) Dân quân tự vệ tại chỗ: 6.747 người;

c) Dân quân tự vệ phòng không: 326 người;

d) Dân quân pháo binh: 807 người;

đ) Dân quân công binh: 657 người;

e) Dân quân trinh sát: 519 người;

g) Dân quân thông tin: 519 người;

h) Dân quân y tế: 519 người;

i) Dân quân phòng hóa: 519 người.

Trong đó: Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức 992 người (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 692 người, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 300 người); Chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ 1.296 người (Trung đội trưởng 289 người, Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng 1.007 người); Thôn đội trưởng 1.364 người.

2. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Dân quân khi tham gia huấn luyện được trợ cấp ngày công lao động là 134.100 đồng/người/ngày. Trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nếu được tiếp tục kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ, thì ngoài chế độ theo quy định chung, được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm, mức trợ cấp tăng thêm 59.600 đồng/người/ngày.

4. Ngoài chế độ chính sách nêu trên Dân quân tự vệ được hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

5. Tổ chức xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách

Tổng số 1.227 người (mỗi thôn, bản thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn bố trí 01 Công an xã bán chuyên trách).

6. Chế độ chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách

a) Được hưởng mức phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết s 27/2019/NQ-HĐND;

b) Được bảo đảm trang phục, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo quy định;

c) Ngoài các chế độ, chính sách nêu trên Công an xã bán chuyên trách được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Hoàn chỉnh, phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;

b) Bố trí kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và Công an xã bán chuyên trách trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài Chính;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 2;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Quỳnh Khánh