Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 19 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG, KẾT HỢP KINH DOANH CẢNH QUAN DU LỊCH, SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP DƯỚI TÁN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, sử dụng rừng bền vững kết hợp với kinh doanh du lịch, dịch vụ và sản xuất dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Mục tiêu:

Giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức kinh tế để quản lý, sử dụng rừng bền vững, kết hợp đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành nhằm phát huy thế mạnh của rừng, bảo vệ và phát triển được vốn rừng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu nhập người dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đảm bảo rừng có chủ thực sự, góp phần đạt mục tiêu của Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Diện tích và địa điểm giao rừng, cho thuê rừng:

- Diện tích rừng giao, cho thuê: Khoảng 92.700 ha rừng.

- Địa điểm cho thuê rừng: Toàn bộ diện tích đất có rừng hiện do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý (92.400 ha) và một phần diện tích rừng của các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông (300 ha) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3. Đối tượng được giao rừng, cho thuê rừng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư thôn theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng có nhu cầu giao rừng, thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian và tiến độ giao rừng, cho thuê rừng: Thời gian giao rừng, cho thuê rừng thực hiện theo quy định của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ và thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và theo thời gian thực hiện dự án đầu tư được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp là tổ chức.

5. Hình thức giao rừng, cho thuê rừng:

- Đối với các trường hợp giao rừng thì thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Đối với các trường hợp thuê rừng thì trả tiền thuê rừng hằng năm theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2014. Giá thuê rừng thực hiện theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án và triển khai cho giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức kinh tế; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện lập Phương án cho giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng