Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 484-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1958

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỂ LỆ THAY ĐỔI HỌ, TÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Thông tư Liên bộ Nội vụ- Tư pháp số 09-NV/5/TT ngày 19-3-1951 quy định về nhân thế bộ;
Căn cứ Thông tư số 3.055-HTTK ngày 25-12-1955 của Bộ Nội vụ về vấn về thay đổi họ, tên và tạm thời giao thẩm quyền cho Bộ Nội vụ giải quyết đơn xin thay đổi họ, tên của cán bộ, bộ đội và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc;
Căn cứ Thông tư số 4343-HTTK ngày 07-8-1957 của Bộ Nội vụ quy định các trường hợp có thể xin thay đổi họ, tên;
Căn cứ tình hình hiện nay của việc nhân dân xin thay đổi họ, tên;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Việc thay đổi họ, tên và chữ đệm phải được chính quyền cho phép.

Điều 2: - Gặp một trong những trường hợp dưới đây, thì có thể xin thay đổi họ, tên và chữ đệm:

a) Tên thô tục quá;

b) Người con nuôi, khi thôi không làm con nuôi nữa, xin bỏ họ, tên cha mẹ nuôi đặt cho và lấy lại họ của cha đẻ và tên mà cha mẹ đẻ đã đặt cho;

c) Cán bộ, bộ đội xin bỏ họ, tên cũ, lấy bí tính bí danh đã dùng quen trong thời kỳ kháng chiến hoặc ngược lại, bỏ bí tính bí danh dùng trong thời kỳ kháng chiến, lấy lại họ, tên cũ;

d) Tên trùng tên ông bà nội ngoại, tên cha mẹ đẻ hay tên cha mẹ hai bên vợ, chồng, với tên chú bác ruột, cô, dì ruột, tên anh chị em ruột, hiện còn sống, cùng ở chung trong xã, thị xã, thị trấn hay khu phố với đương sự,

Điều 3: - Việc xét các đơn xin thay đổi họ, tên và chữ đệm thuộc quyền các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố, khu, nơi đương sự hiện đương cư trú.

Điều 4: - Bãi bỏ các Thông tư số 09/NV-5-TT, số 3.055-HTTK và số 4.343-HTTK ngày 19-3-1951, 25-12-1955 và 07-8-1957.

Điều 5: - Một Thông tư của Bộ Nội vụ quy định cách thức thi hành nghị định này.

Điều 6: - Các ông Chánh văn phòng các Bộ Nội vụ và Tư pháp, các Uỷ ban hành chính khu, tỉnh và thành phố chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Đình Hòe

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Tô Quang Đẩu

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 484-NĐ/LB năm 1958 quy định thể lệ thay đổi họ, tên do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ- Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

  • Số hiệu: 484-NĐ/LB
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 24/12/1958
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp
  • Người ký: Tô Quang Đẩu, Vũ Đình Hoè
  • Ngày công báo: 14/01/1959
  • Số công báo: Số 2
  • Ngày hiệu lực: 08/01/1959
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản