Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 004-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 ĐIỀU LỆ TẠM THỜI THUẾ KINH DOANH NGHỆ THUẬT SỐ 542-TTG NGÀY 26-05-1955

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều lệ tạm thời thuế kinh doanh nghệ thuật số 542-TTg ngày 26 tháng 05 năm 1955 và căn cứ nghị định số 1118-TTg ngày 06 tháng 11 năm 1956 sửa đổi điều 3, điều 5 điều lệ nói trên;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ điều 1 nghị định số 1118-TTg ngày 06 tháng 11 năm 1956, sửa đổi điều 3 điều lệ thuế kinh doanh nghệ thuật.

Điều 2. – Điều 3 điều lệ thuế kinh doanh nghệ thuật nay sửa đổi như sau:

“Thuế suất thuế kinh doanh nghệ thuật ấn định tùy theo từng thành phố, thị xã, thị trấn theo quy định dưới đây:

1) Ngành chiếu bóng: 15%, 10% hay 5% số thu nhập.

2) Ngành tuồng ,chèo, cải lương: 10%, 7% hay 5% số thu nhập. Ngành kịch nói, ca múa, hòa nhạc, xiếc, múa rối: tạm thời vẫn chưa thu thuế.

Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào dân số, tình hình kinh tế, mức sinh hoạt của nhân dân ở từng địa phương mà ấn định thuế suất cho thích hợp”

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng