Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-TC/NĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ KINH DOANH NGHỆ THUẬT ĐÁNH VÀO NGÀNH CHIẾU BÓNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ điều 3 và điều 5 điệu lệ thuế kinh doanh nghệ thuật số 542-TTg ngày 26-05-1955 sửa đổi do nghị định số 1118-TTg ngày 06-11-1956 và nghị định số 004-TTg ngày 03-01-1958 của Thủ tướng phủ;
Căn cứ nghị định số 291-TC/NĐ ngày 15-11-1956 của Bộ Tài chính quy định thuế suất thuế kinh doanh nghệ thuật đánh vào ngành chiếu bóng;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở thuế trung ương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Kể từ ngày 01-02-1958, thuế suất thuế kinh doanh nghệ thuật đánh vào ngành chiếu bóng ấn định như sau:

Thành phố Hà Nội: 15%

Các thành phố Hải Phòng, Nam Định, các thị xã Hải Dương, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa và Vinh: 10%.

Các thị xã và thị trấn Hà Đông Hồng Gai Cẩm Phả, Quảng Yên, Phủ Lý, Thái Bình và Tuyên Quang: 5%.

Các thị xã và thị trấn khác tạm thời không thu thuế.

Điều 2. – Ông Giám đốc Sở thuế trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 


Trịnh Văn Bính