Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05-TC/NĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ KINH DOANH NGHỆ THUẬT ĐÁNH VÀO NGÀNH TUỒNG, CHÈO, CẢI LƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ điều 3 và điều 5 điệu lệ tạm thời thuế kinh doanh nghệ thuật số 542-TTg ngày
26-05-1955 sửa đổi do nghị định số 1118-TTg ngày 06-11-1956 và nghị định số 004-TTg ngày 03-01-1958 của Thủ tướng phủ;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở thuế trung ương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Kể từ ngày 01-02-1958, thuế suất thuế kinh doanh nghệ thuật đánh vào ngành tuồng, chèo, cải lương, ấn định như sau:

Thành phố Hà Nội: 10%

Thành phố Hải Phòng: 7%

Thành phố Nam định, các thị xã Hải Dương, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Đông, Thanh Hóa, Vinh: 5%.

Các thị xã và thi trấn khác: tạm thời không thu thuế.

Điều 2. – Ông Giám đốc Sở thuế trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. 

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 


 
Trịnh Văn Bính