Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/KH-UBND

Lai Châu, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP); tăng cường công tác tuyên truyền, áp dụng các chính sách hỗ trợ để thực hiện hiệu quả Chương trình.

- Duy trì và nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất các sản phẩm OCOP đã được công nhận; nâng hạng và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh tham gia Chương trình OCOP; tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh; thiết lập và hình thành 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

- Khảo sát, đánh giá, phát triển mới thêm khoảng 75 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, trong đó có từ 40 sản phẩm trở lên được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 05 sản phẩm lợi thế nhất để tập trung phát triển và hoàn thiện.

2. Yêu cầu

Bám sát mục tiêu của Chương trình OCOP quốc gia và thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Chủ động, quyết tâm và phối hợp thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Chương trình OCOP

- Nội dung: Tuyên truyền về sự cần thiết của Chương trình OCOP, các nội dung hỗ trợ, đề xuất ý tưởng sản phẩm từ đó khởi đầu chu trình thực hiện kế hoạch của cộng đồng, hoàn thiện sản phẩm và kết quả công bố sản phẩm. Tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên đài, báo, fanpage, cổng thông tin điện tử tỉnh; in ấn tờ rơi, tài liệu quảng bá, sổ tay hướng dẫn…

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố chủ trì, triển khai thực hiện tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục trong năm.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung Chương trình OCOP; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ thực hiện và các chủ thể tham gia Chương trình

2.1. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình OCOP cấp tỉnh1:

- Nội dung thực hiện: Phổ biến chủ trương, chính sách mới về Chương trình OCOP; triển khai Chu trình OCOP; Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm,…

- Thành phần tham gia: Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, chuyên viên thực hiện OCOP cấp tỉnh; thành viên BCĐ, chuyên viên OCOP các huyện, thành phố và đại diện một số chủ thể đăng ký tham gia Chương trình.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các chuyên gia, đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II, III năm 2021.

2.2. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và các chủ thể kinh tế:

- Nội dung gồm: Đào tạo, tập huấn nội dung Chương trình; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; công tác quản lý, triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP hàng năm; nghiên cứu và phát triển sản phẩm,...

- Thành phần tham gia: BCĐ cấp huyện, Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, chuyên viên OCOP cấp huyện; lãnh đạo và chuyên viên OCOP cấp xã; các chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các chuyên gia, đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

2.3. Nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm thực hiện Chương trình OCOP:

- Nội dung thực hiện: Tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện Chương trình tại một số tỉnh, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2021.

3. Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

3.1. Hướng dẫn áp dụng các cơ chế chính sách có liên quan để hỗ trợ thực hiện Chương trình: Áp dụng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.

3.2. Lựa chọn đơn vị tư vấn để hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình, gồm các nội dung sau:

- Tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm tiềm năng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá, nâng hạng sao sản phẩm OCOP của tỉnh. Phấn đấu năm 2021 nâng hạng sao từ 05 sản phẩm OCOP của tỉnh đã công nhận năm 2020.

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới: Rà soát, lựa chọn sản phẩm gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ưu tiên các ý tưởng sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm hàng hóa tập trung, sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống, sản phẩm du lịch cộng đồng, phấn đấu năm 2021 phát triển tối thiểu 40 sản phẩm mới đạt từ 3 sao trở lên.

- Khảo sát, đánh giá 75 sản phẩm tiềm năng (theo danh sách đăng ký của UBND các huyện, thành phố) để làm cơ sở lựa chọn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí cho việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 của tỉnh. Định hướng các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm theo Bộ Tiêu chí OCOP đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020.

- Đơn vị thực hiện: BCĐ cấp tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan; BCĐ các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; đơn vị tư vấn; các chủ thể OCOP.

- Thời gian thực hiện: Từ khi đăng ký danh sách sản phẩm tham gia đến khi hoàn thiện sản phẩm và tổ chức đánh giá, phân hạng.

3.3. Đẩy mạnh phát triển hệ thống đối tác OCOP: Thông tin các đối tác phối hợp với các cơ sở sản xuất theo hợp đồng để thực hiện các dịch vụ phát triển sản phẩm: vật tư đầu vào; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm; thiết kế bao bì, nhãn mác, bộ nhận diện thương hiệu; đăng ký/công bố sản phẩm, tư vấn luật, quản lý sản xuất bằng hệ thống tem điện tử thông minh (QR- Code); quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm,...

- Đơn vị thực hiện: BCĐ cấp tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan; BCĐ các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; đơn vị tư vấn; các chủ thể OCOP.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục trong năm.

4. Ứng dụng khoa học công nghệ phần mềm triển khai, đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP

- Nội dung: Mua hoặc thuê phần mềm ứng dụng trong quản lý, thực hiện Chương trình, theo dõi hồ sơ, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng các sản phẩm; Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình các cấp để sử dụng phần mềm.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các chuyên gia, đơn vị tư vấn thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

5. Đánh giá, phân hạng sản phẩm

5.1. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện:

- Nội dung đánh giá: Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm từ 1 đến 5 sao; chuyển hồ sơ các sản phẩm từ 3 đến 5 sao lên UBND cấp tỉnh để đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: BCĐ, Hội đồng đánh giá, Tổ giúp việc cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp, hỗ trợ: Sở Nông nghiệp và PTNT; đơn vị tư vấn.

- Thời gian thực hiện:

+ Đánh giá đợt 1: Trước ngày 30/6/2021.

+ Đánh giá đợt 2: Trước ngày 31/10/2021.

5.2. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh và công bố kết quả:

- Nội dung: Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng những sản phẩm từ 3 đến 5 sao do cấp huyện đề xuất. UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá; Tổ chức công bố kết quả; cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt từ 3-4 sao; chuyển hồ sơ các sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

- Đơn vị thực hiện: BCĐ cấp tỉnh, Hội đồng đánh giá, tổ giúp việc cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Đánh giá đợt 1: Trong tháng 7 năm 2021.

+ Đánh giá đợt 2: Trong tháng 11 năm 2021.

6. Xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP

6.1. Thiết lập và hình thành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng:

- Nội dung: Thiết lập và hình thành 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các khu trung tâm tập trung dân cư, điểm du lịch...

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

6.2. Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm:

- Nội dung: Quảng bá các sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia các hội chợ triển lãm tại các tỉnh khác,...

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, HTX, chủ cơ sở sản xuất... tham gia thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục trong năm.

7. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, xây dựng kế hoạch (Đề án) triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện trong tháng 12/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quản lý chất lượng, hoạt động sản phẩm OCOP.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, triển khai các hoạt động của chương trình theo kế hoạch đề ra.

2. Các sở, ban, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- U1; (b/c)
- Lưu: VT, KT6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải

 1 Có thể lồng ghép vào các chương trình hội nghị khác.