Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 172/NQ-CP NGÀY 19/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 19/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng (sau đây gọi là Nghị quyết số 172/NQ-CP). Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (cấp huyện); Hội công chứng viên tỉnh; các tổ chức hành nghề công chúng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết đã đề ra nhằm đảm bảo sự ổn định, bền vững nghề công chứng; khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với nghề công chứng.

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 172/NQ-CP.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ đã được phân công trong Nghị quyết.

- Các hoạt động triển khai phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của ngành, đơn vị và hoạt động hành nghề công chứng, đồng thời định hướng việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, các chính sách có liên quan đến hoạt động công chứng trong thời gian tới.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đảm bảo tính khả thi, có sự phối hợp, liên kết, hỗ trợ nhau nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và công tác tuyên truyền, phổ biến

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

- Thời gian thực hiện: tháng 4 năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành tỉnh, Hội công chứng viên và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và định hướng phát triển nghề công chứng theo tinh thần của Nghị quyết số 172/NQ-CP

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành tỉnh, Hội công chứng viên và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của pháp luật về công chứng và pháp luật khác có liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành tỉnh có liên quan, Hội công chứng viên và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng

a) Hoàn chỉnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của Luật công chứng để phục vụ hoạt động công chứng đảm bảo chia sẻ và kết nối thông tin công chứng với các ngành, lĩnh vực khác có liên quan

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành tỉnh liên quan, Hội công chứng viên tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng

- Thời gian thực hiện: tháng 6 năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ngành tỉnh liên quan; Hội công chứng viên tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Tổ chức tập huấn việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường điện tử và thực hiện việc cập nhật, kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến hoạt động công chứng

- Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành tỉnh liên quan; Hội công chứng viên tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Tăng cường phối hợp, học tập kinh nghiệm về quản lý hoạt động công chứng, hành nghề công chứng tại các địa phương khác

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Hội công chứng viên tỉnh.

4. Thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

- Thời gian thực hiện: năm 2022 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, đề nghị Cục thuế tỉnh; các sở, ngành có liên quan và Hội công chứng viên tỉnh.

5. Xây dựng đội ngũ Công chứng viên chuyên nghiệp, chất lượng cao

a) Tăng cường quản lý việc tập sự hành nghề công chứng như đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý về thời gian, nội dung và kết quả tập sự được triển khai thực hiện

- Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội công chứng viên tỉnh và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện tiếp nhận và thẩm tra chặt chẽ hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên; đăng ký hành nghề công chứng đúng theo quy định

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội công chứng viên tỉnh.

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để kịp thời nắm bắt và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh trong quá trình hành nghề của công chứng viên

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan, Hội công chứng viên tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng ổn định, bền vững, phân bổ hợp lý gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành. Tiêu chí phải đánh giá được sự cần thiết thành lập Văn phòng công chứng gắn với nhu cầu công chứng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện và bảo đảm tính khả thi, hoạt động ổn định, bền vững của Văn phòng công chứng sau khi được thành lập. Việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng mới hoặc thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng công chứng từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác phải phù hợp với Tiêu chí đã được ban hành, quy định của pháp luật và định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng quy định tại Nghị quyết số 172-NQ-CP.

- Thời gian thực hiện: quý II năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành tỉnh, Hội công chứng viên tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành tỉnh và Hội công chứng viên tỉnh.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng; phát huy trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên

a) Xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

- Thời gian thực hiện: năm 2021 - 2022.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành tỉnh có liên quan, Hội công chứng viên tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Nâng cao trách nhiệm tự quản của Hội công chứng viên trong việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng; tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động hành nghề của các hội viên

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Hội công chứng viên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả triển khai thực hiện các nội cung của Kế hoạch khi có yêu cầu.

2. Các sở, ngành tỉnh có liên quan, Hội công chứng viên tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này.

3. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTTP - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.TU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị được nêu tại mục III;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUBND: PVP(Toàn), P.NC;
- Lưu: VT, NC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mười