Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 172/NQ-CP NGÀY 19/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 172/NQ-CP) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 172/NQ-CP; xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết.

- Phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 172/NQ-CP đến các cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn, hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hiệu quả, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý nhũng vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai và tăng cường công tác phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng, công chứng viên và định hướng phát triển nghề công chứng

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

- Sản phẩm cần đạt được: Kế hoạch của thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP được ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành phố, Hội Công chứng viên thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

b) Biên soạn, in và phát hành tài liệu, tổ chức các hình thức phổ biến khác để phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và định hướng phát triển nghề công chứng theo tinh thần của Nghị quyết số 172/NQ-CP

- Sản phẩm: Các văn bản phổ biến, quán triệt; nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và định hướng phát triển nghề công chúng được nâng cao.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố liên quan đến hoạt động công chứng phù hợp với quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2021.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chúng

a) Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và quy chế khai thác, sử dụng

- Sản phẩm cần đạt được: Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố được tăng cường đầu tư xây dựng và hoàn thiện; quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Công chứng viên thành phố, các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách thành phố.

b) Tổ chức tập huấn việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường điện tử và thực hiện việc cập nhật, kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến hoạt động công chứng

- Sản phẩm: Các chương trình đào tạo, tập huấn được tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Củng cố, phát triển đội ngũ công chứng viên chuyên nghiệp, chất lượng cao

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc tập sự hành nghề công chứng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tập sự hành nghề công chứng

- Sản phẩm: Các giải pháp tăng cường quản lý về thời gian, nội dung, kết quả tập sự được triển khai thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên thành phố và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Thực hiện thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề công chứng theo đúng quy định

- Sản phẩm: Các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề công chứng được thực hiện theo đúng quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để kịp thời nắm bắt và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh trong quá trình hành nghề của công chứng viên

- Sản phẩm: Công tác phối hợp, trao đổi thông tin được tăng cường qua nhiều hình thức khác nhau (Văn bản, trao đổi trực tiếp, các cuộc họp,…).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng ổn định, bền vững, phân bổ hợp lý gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện

- Sản phẩm: Văn phòng công chứng được thành lập phải phù hợp với Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và đáp ứng nhu cầu công chứng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn cấp huyện đó.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Công chứng viên thành phố

a) Xây dựng, ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố

- Sản phẩm: Xây dựng, ban hành Đề án và triển khai thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2021.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng

- Sản phẩm: Các đoàn thanh tra, kiểm tra; các kết luận thanh tra, kiểm tra được ban hành và thực hiện; các hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng được phát hiện và kịp thời xử lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Công chứng viên thành phố trong việc thực hiện quy định pháp luật về công chứng

- Sản phẩm: Kết quả đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; kết quả giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; sự phối hợp của Hội Công chứng viên thành phố với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Hội Công chứng viên thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP

- Sản phẩm cần đạt được: Các nội dung sơ kết, tổng kết được thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành phố, Hội Công chứng viên thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì việc thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp việc lập dự toán, thanh quyết toán việc thực hiện theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng; quản lý, xử lý tốt cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho hoạt động của Cơ sở dữ liệu công chứng.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo kịp thời đến Sở Tư pháp các thông tin liên quan đến bất động sản trong phạm vi thẩm quyền của mình để xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng.

5. Hội Công chứng viên thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp.

6. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ Sở Tư pháp và đơn vị được giao chủ trì trong việc thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, PCT TT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Báo An ninh HP, Đài PT-THHP, Cổng TTĐTTP;
- Phòng: NC&KTGS;
- CV: NC2;
- Lưu:
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Quân