Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 172/NQ-CP NGÀY 19/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 172/NQ- CP); Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 172/NQ-CP đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Công chứng viên tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 172/NQ-CP đã đề ra; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 172/NQ-CP.

- Các hoạt động triển khai phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và hoạt động hành nghề công chứng; đồng thời, định hướng cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, các chính sách có liên quan đến hoạt động công chứng trong thời gian đến.

- Đề cao trách nhiệm của các ngành, địa phương, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp cụ thể, thời hạn hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp kịp thời, có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành Kế hoạch triển khai và công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP

a) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: tháng 4/2021.

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và định hướng phát triển nghề công chứng theo tinh thần của Nghị quyết số 172/NQ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Hoàn thiện chính sách pháp luật về công chứng và các quy định pháp luật có liên quan

a) Rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

b) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật Công chứng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chứng (sửa đổi)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng

a) Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

b) Triển khai thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 (theo hướng dẫn Bộ Tư pháp).

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ công chứng viên trên địa bàn tỉnh

a) Tăng cường quản lý việc tập sự hành nghề công chứng về thời gian, nội dung, kết quả tập sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên và đăng ký hành nghề công chứng đảm bảo thủ tục theo đúng quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời năm bắt và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh trong quá trình hành nghề của công chứng viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ổn định, bền vững, phân bổ hợp lý gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở các địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

b) Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh, UBND

các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí mẫu.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Công chứng viên tỉnh

a) Xây dựng Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

b) Rà soát, cập nhật kịp thời các thông tin về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng lên Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Tổ chức Tọa đàm trong lĩnh vực công chứng và thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 172/NQ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Hội Công chứng viên tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Nâng cao trách nhiệm tự quản của Hội Công chứng viên tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công chứng

- Cơ quan chủ trì: Hội Công chứng viên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 172/NQ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp, nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm đối với chính sách phát triển nghề công chứng.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu tại Mục II Kế hoạch này.

4. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển nghề công chứng, ý nghĩa, vai trò của hoạt động công chứng trong đời sống xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh