Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/KH-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/CT-TTg NGÀY 04/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (gọi tắt là Chỉ thị số 31/CT-TTg) nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Từng bước giảm dần và loại bỏ tình trạng vi phạm đạo đức, lối sống trong HSSV trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai sâu rộng và có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc sâu rộng trong HSSV.

2. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề nội dung về giáo dục đạo đức lối sống trong HSSV tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về giáo dục đạo đức lối sống trong HSSV cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

4. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong HSSV trong những hoạt động của các cơ sở giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong các cơ sở giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Cao đẳng, Trung cấp

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, HSSV xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; hướng dẫn học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho HSSV gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; các văn bản, kế hoạch đã được phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trường học; tổ chức thực hiện có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các bộ môn; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống; thực hiện đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV.

- Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện quyền trẻ em, cụ thể như: Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; các kiến thức về quyền trẻ em, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- Xây dựng, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp, tạo việc làm đối với các hộ gia đình nghèo để bảo đảm các quyền cơ bản của HSSV.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề trực thuộc tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho người học.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ để thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho HSSV.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV trong quá trình triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu.

- Tạo điều kiện để phát huy tốt hơn các thiết chế văn hóa có nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, lành mạnh cho HSSV.

- Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện đề án, chương trình thể thao liên quan giáo dục đạo đức, lối sống trong HSSV và nhân dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý, cung cấp, sử dung dịch vụ truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi điện tử công cộng nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực và giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

- Xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

5. Sở Tài chính

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành, trong đó quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của các đề án, chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và các địa phương đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trong nhân dân, đặc biệt là trong HSSV; đảm bảo an ninh, trật tự các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền HSSV chấp hành quy định pháp luật; phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến HSSV.

- Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại đối tượng tác động, lôi kéo HSSV tham gia hoạt động gây mất an ninh, trật tự, vi phạm đạo đức, lối sống, tham gia các hoạt động trái với truyền thống văn hóa Việt Nam.

7. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

Tham mưu công tác thi đua - khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg trên địa bàn tỉnh.

8. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; đưa tin, phát sóng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống HSSV lồng ghép trong các kênh quảng bá để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

- Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt trong HSSV; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch trên địa bàn; bố trí kinh phí, nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh tại địa phương.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

- Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, mô hình hoạt động; phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, hội viên, HSSV; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong HSSV và toàn xã hội.

- Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa; phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục HSSV; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho HSSV tại địa phương.

11. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các HSSV nghèo vượt khó, học giỏi. Tiếp tục hướng dẫn, xây dựng và tuyên truyền các gia đình trong việc giáo dục con cháu.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dự toán hàng năm.

2. Huy động các nguồn lực của các cá nhân và tổ chức trong tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này và chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Các trường CĐ, TC;
- Đài PH&TH Bến Tre;
- Hội Khuyến học tỉnh
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng; KGVX,TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức