Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg , ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chỉ thị về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV) và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, tạo chuyển biến cơ bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; có ý thức tuân thủ pháp luật; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho lực lượng học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục đạo đức , lối sống trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Phương thức giáo dục phải hấp dẫn, dễ tiếp thu, gần gũi với học sinh, sinh viên; coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống thông qua hoạt động thực tiễn và nêu gương tốt điển hình; đề cao tính chủ động, tự giác của học sinh, sinh viên đi đôi với sự định hướng của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; gắn giáo dục với bảo vệ, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của học sinh, sinh viên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho HSSV.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương HSSV biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

a) Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn, gồm:

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giảm những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi HSSV, giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội

a) Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương phát động.

b) Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 3 cấp của Đoàn. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với HSSV. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

d) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn Hội.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục HSSV:

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa HSSV chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện;

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể;

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ đối thoại nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin của các đơn vị về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

b) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho HSSV tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của HSSV và nhân dân.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho HSSV tại địa phương và trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các cung, nhà thiếu nhi cho HSSV.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực của Kế hoạch, phối hợp các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Kế hoạch; triển khai các nhiệm vụ 1, 2, 4, 5 tại mục II của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng Kế hoạch chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình tại đơn vị.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, ban ngành; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm cho UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu, nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của học sinh, sinh viên

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật Bảo vệ va chăm sóc trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật vê bảo vệ trẻ em; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức.

Kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên.

5. Công an tỉnh

- Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm công tác an ninh, trật tự trường học; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

6. Sở Tài chính

Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện đề án chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống và hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí của đề án.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

- Thực hiện các nội dung 1,2,3,4,5,6 tại mục II của Kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV tại địa phương.

8. Đề nghị:

8.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục dục đạo đức, lối sống cho HSSV; đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,

8.2. Tỉnh Đoàn: Tăng cường công tác chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tổ chức triển khai có hiệu quả cao Cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, nền nếp” ở các địa phương.

8.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai các nội dung nhiệm vụ tại mục II của Kế hoạch này.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

8.4. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

VI. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện đề án chương trình giáo dục đạo đức, lối sống từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ngành và các đoàn thể, các địa phương theo dự toán hàng năm.

- Huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp để tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch này; hàng năm báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Văn bản điện tử);
- Cơ sở, ban, ngành (Văn bản điện tử);
- Mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh (Văn bản điện tử);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (Văn bản điện tử);
- Chánh, PVP UBND tỉnh (Châu) (Văn bản điện tử);
- Các Phòng; TH, KT, KGVX, TTTT (Văn bản điện tử);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng