Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/CT-TTG NGÀY 04/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 31/CT-TTg),

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” và các văn bản có liên quan;

- Khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghiêm túc, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc trong học sinh, sinh viên.

2. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

4. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong học sinh, sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong các cơ sở giáo dục.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và đào tạo

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; hướng dẫn học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 226-KL/TU ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 35/-CTr/TU ngày 15/01/2014 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 -2021; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức thực hiện có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, cán bộ đoàn, Hội, đội, giáo viên các bộ môn; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống; thực hiện đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

- Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh việc xem xét bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và bảo đảm không làm tăng biên chế.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố các hoạt động truyền thông, giáo dục về trẻ em nhằm đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của Luật trẻ em.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp đối với các hộ gia đình nghèo để bảo đảm các quyền cơ bản của học sinh, sinh viên.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ để thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong quá trình triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu.

- Chỉ đạo tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá lành mạnh của học sinh, sinh viên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

5. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học; phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

7. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg trên địa bàn tỉnh.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

Phối hợp với các sở, ngành địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên tại địa phương; phản ánh kịp thời tình công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

9. Trường đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch với các giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch với các giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Trẻ em, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời thực hiện các giải pháp hiệu quả trong việc tạo điều kiện để phát huy các thiết chế văn hóa có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

- Phối hợp với với Sở Giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên tại địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, mô hình hoạt động; phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong đội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ đoàn, Hội, đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong học sinh, sinh viên và toàn xã hội.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các phong trào đang triển khai; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục học sinh, sinh viên.

- Hội Khuyến học tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Vận động các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các hội viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng xã hội học tập.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 25/12, đồng gửi Sở Giáo dục và đào tạo để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và đào tạo để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Bắc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang