Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên chưa có ý thức học tập tốt, có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống; tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra. Để khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 chỉ rõ các nguyên nhân, tồn tại và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành Trung ương nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đặc biệt quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hội nhập, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách, quan trọng, lâu dài cần ưu tiên các nguồn lực để thực hiện.

b) Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

c) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trường học; tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015) và đề xuất chương trình, kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

d) Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; các cơ sở đào tạo giáo viên chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên về đạo đức nhà giáo.

d) Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

a) Tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

b) Xem xét bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và bảo đảm không làm tăng biên chế.

c) Tạo điều kiện để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chương trình liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu; nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chỉ đạo tăng cường sử dụng hiệu quả, các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của học sinh, sinh viên.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

6. Công an tỉnh

Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học; phối hợp với ngành Giáo dục trong phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán các đơn vị lập và khả năng cân đối của ngân sách, chủ trì, phối hợp với các Sở, cơ quan, địa phương có liên quan bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của các đề án, chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước.

8. Đề nghị:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương, nhà trường tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tổ chức triển khai hiệu quả cao Cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, nền nếp” ở các địa phương trong toàn tỉnh.

b) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, mô hình hoạt động; phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong đội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong học sinh, sinh viên và toàn xã hội.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk vận động hội viên tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

d) Hội khuyến học tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

9. Các trường cao đẳng, trung cấp và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của nhà trường, cơ sở giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; Hướng dẫn học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi.

b) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan. Tổ chức thực hiện có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

c) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các bộ môn; Phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống, không dạy thêm, học thêm trái quy định; Đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

d) Tích cực và chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương, gia đình học sinh, sinh viên triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

đ) Xem xét bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và bảo đảm không làm tăng biên chế.

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

10. Tổ chức thực hiện

a) Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

b) Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn xử lý, hoặc để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh;
- Các sở: GDĐT, TP, LĐTB&XH, TTTT, VHTT&DL, TC, CA tỉnh;
- UBND huyện, TX và TP;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ, TC tại tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk (đưa tin);
- Phòng TH, HCTC (QC42HT);
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’Yim Kđoh