Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Tỉnh ủy Hậu Giang về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 1983/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025;

Thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh, con người Hậu Giang qua bản sắc văn hóa, sản phẩm du lịch đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư phát triển du lịch đến Hậu Giang tham quan du lịch và đầu tư xây dựng, nhằm góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Hậu Giang.

- Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Yêu cầu

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch mang tính đột phá và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Tỉnh trong giai đoạn mới; phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

- Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian qua.

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch phải thiết thực, hiệu quả, gắn liền với Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

II. NỘI DUNG

1. Tạo dựng và phát triển hình ảnh du lịch tỉnh Hậu Giang

- Nhất quán sử dụng biểu tượng đặc trưng “BÉ KHÓM” (Đầu đội vương miện, mình gai góc - cá tính nhưng bên trong thơm ngon, ngọt ngào), logo, bộ nhận diện hình ảnh tỉnh Hậu Giang từng nhóm ngành (chính quyền, nông nghiệp, du lịch, các ngành khác). Từng bước xây dựng khẩu hiệu (slogan) riêng cho từng nhóm ngành nói chung và du lịch nói riêng.

- Xây dựng hệ thống hình ảnh được sử dụng đồng nhất cho sự kiện, quy chuẩn về hình ảnh, tỷ lệ chữ, thông điệp … nhằm tạo tính đồng bộ, nhất quán, thẩm mỹ.

- Xây dựng tài nguyên truyền thông cho du lịch, chăm sóc và phát triển nội dung truyền thông số nhằm truyền tải các thông điệp truyền thông, thông điệp của du lịch, tài liệu hướng dẫn … đồng nhất với hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Hậu Giang.

2. Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, vật phẩm

- Thu thập, biên tập, đổi mới thiết kế, xuất bản và phát hành các loại tài liệu, ấn phẩm như: Sách hướng dẫn du lịch, tập gấp (brochure) du lịch, bản đồ du lịch, album ảnh du lịch Hậu Giang, sách ảnh, bưu thiếp... bằng nhiều ngôn ngữ như: Tiếng Việt, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc ... Đồng thời, tăng cường các loại ấn phẩm thông tin điện tử, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và tra cứu thông tin.

- Cung cấp các thông tin về: Thông điệp kêu gọi của Lãnh đạo tỉnh; tiềm năng, cơ hội; môi trường đầu tư; định hướng phát triển; các thủ tục hành chính; chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch.

- Cung cấp kịp thời các thông tin về xúc tiến, quảng bá du lịch, kết quả phát triển du lịch; chính sách mới của Trung ương và địa phương về phát triển du lịch.

- Phối hợp sản xuất quà tặng lưu niệm du lịch đặc trưng nằm trong Đề án tạo dựng hình ảnh du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, nghiên cứu thiết kế các mẫu sản phẩm quà tặng lưu niệm du lịch mang nét đặc trưng Hậu Giang để bổ sung vào hệ thống sản phẩm quà lưu niệm du lịch của Tỉnh.

3. Xây dựng và phát triển nội dung truyền thông số

- Phát triển ứng dụng phần mềm du lịch thông minh, chuyên nghiệp, hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu tiếp cận thông tin đa dạng của du khách và doanh nghiệp.

- Xây dựng bản đồ du lịch điện tử tỉnh Hậu Giang.

- Xây dựng và phát triển các ứng dụng chuyển đổi số ngành Du lịch (từ Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh của Tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư).

- Xây dựng hệ thống Trạm thông tin, hướng dẫn du lịch.

4. Hoạt động truyền thông, quảng cáo

- Duy trì website du lịch Hậu Giang (haugiangtourism.vn); thường xuyên cập nhật thông tin với nội dung chất lượng, phong phú, đổi mới giao diện để thu hút khách du lịch truy cập. Liên kết website với các trang thông tin du lịch của Tổng cục Du lịch, các địa phương và các tiện ích liên quan đến du lịch phục vụ du khách.

- Đẩy mạnh quảng bá thông tin trên các trang mạng xã hội: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Google map, Tiktok...

- Xây dựng chiến lược truyền thông về hình ảnh du lịch Hậu Giang để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước.

- Xây dựng các biển quảng cáo tấm lớn, quảng bá hình ảnh du lịch Hậu Giang tại các đầu mối giao thông trọng điểm, trạm xe buýt có lưu lượng khách du lịch lớn, các khu du lịch, điểm du lịch,…

- Xây dựng chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, tin bài,… giới thiệu về hình ảnh, con người, di tích lịch sử, văn hóa, các khu, điểm du lịch để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả của hoạt động quảng bá, xúc tiến mang lại.

5. Nâng cao năng lực hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến du lịch cho cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác xúc tiến du lịch, các bộ quản lý nhà nước có liên quan và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn xúc tiến du lịch, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức. Từng bước xây dựng đội ngũ làm công tác xúc tiến du lịch chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

6. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch và giáo dục cộng đồng

- Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn viên, nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ nhân viên du lịch.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch cho người dân tham gia hoạt động du lịch.

- Giáo dục bồi dưỡng kiến thức văn minh thương mại, văn minh du lịch cho cộng đồng dân cư.

7. Tổ chức các hoạt động, sự kiện quảng bá, giới thiệu và thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư du lịch

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp vùng, cấp quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ tư vấn các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đặc trưng riêng của từng địa phương.

- Tổ chức các cuộc thi sáng tác ý tưởng du lịch tỉnh nhằm khuyến khích sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về du lịch Hậu Giang, tạo sự hấp dẫn, mong muốn trải nghiệm khám phá Hậu Giang đối với khách nội địa và quốc tế như: Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hậu Giang; video clip du lịch Hậu Giang; thi viết câu chuyện du lịch Hậu Giang, sáng tác ca khúc về quê hương Hậu Giang,…

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến, hợp tác đầu tư, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, giới thiệu điểm đến Hậu Giang tại một số nước nhân các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao quan trọng.

- Tổ chức đoàn Famtrip cho doanh nghiệp du lịch, đoàn báo chí, đoàn làm phim để quảng bá sản phẩm du lịch, giới thiệu điểm đến tại Hậu Giang.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Hậu Giang tại các thị trường du lịch trọng điểm trong nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,…

8. Liên kết hợp tác phát triển du lịch

- Liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng ra các địa phương trong nước và nước ngoài tổ chức các sự kiện nhằm phát động thị trường, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư phát triển du lịch.

- Tổ chức luân phiên hàng năm các chương trình giới thiệu du lịch Hậu Giang tại các thị trường du lịch trong nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Tây Bắc...

- Phối hợp tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa đến du lịch Hậu Giang. Hình thành các tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh, quốc gia tạo tính liên kết giữa Hậu Giang với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường sự liên kết hợp tác giữa các sở, ban, ngành, địa phương, khu vực; giữa nhà nước và doanh nghiệp.

- Tham gia và hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch trong Tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch, các sự kiện du lịch do các địa phương trong nước tổ chức hoặc đăng cai tổ chức và các hoạt động do Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện thực tế tham gia các hội chợ du lịch quốc tế ở các thị trường trọng điểm và tiềm năng do Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn dự toán hoạt động được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị có liên quan; nguồn xã hội hóa; nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch này.

2. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng nhiệm vụ Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm xây dựng Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo đối tượng quản lý.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các lớp đào tạo nghề cho nhân lực du lịch, tổng hợp chung nguồn kinh phí đào tạo của Tỉnh và nguồn đào tạo nghề lao động nông thôn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lồng ghép hoạt động xúc tiến du lịch trong các chương trình xúc tiến đầu tư của Tỉnh để giới thiệu điểm đến Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển du lịch, phát triển du lịch thông minh của Tỉnh.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu điểm đến Hậu Giang với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

7. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các chương trình, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các đoàn công tác của Tỉnh ra nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài vào Tỉnh; thông qua các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

8. Sở Công Thương

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư hệ thống cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm quà tặng lưu niệm du lịch đặc trưng địa phương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ đối với bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Hậu Giang.

10. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết, chương trình phóng sự, video clip giới thiệu về các di tích, thắng cảnh, các khu điểm du lịch, các sản phẩm du lịch và làng nghề trên địa bàn Tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan báo chí ở Trung ương thực hiện tuyên truyền, vận động thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh tỉnh Hậu Giang.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở về nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến du lịch.

11. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

12. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa ứng xử của người dân địa phương đối với du khách; tăng cường quản lý điểm đến, đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh an toàn cho khách du lịch, góp phần vào công tác quảng bá du lịch của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- BCĐ Phát triển du lịch tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT. HN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa