Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5344/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 207/QĐ-HĐPH ngày 17/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động PBGDPL năm 2016 và định hướng 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và các địa phương trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác PBGDPL của từng đơn vị, địa phương.

- Đưa công tác PBGDPL trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, địa phương trong hoạt động PBGDPL; phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố trong tham mưu, tư vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL.

- Đa dạng hóa các hình thức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn nội dung tư vấn, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Trung ương và của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hàng năm về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ban hành, triển khai có hiệu quả Kế hoạch hàng năm về phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến phù hợp với tình hình của tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b) Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch về triển khai thi hành các Bộ luật, Luật trên địa bàn tỉnh như:

- Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Kế hoạch 268/KH-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 10/02/2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Kế hoạch số 1040/KH-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Kế hoạch số 2621/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 2622/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Kế hoạch số 2623/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 201/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020;

- Các văn bản, kế hoạch khác có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Thực hiện các kế hoạch về triển khai thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kế hoạch số 1582/KH-UBND ngày 07/4/2016 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;

- Thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp.

2. Định hướng những nội dung pháp luật cần phổ biến gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong thời gian tới

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Căn cước công dân; Luật Trưng cầu ý dân; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính..., các văn bản pháp luật về kinh tế, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, biển, hải đảo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và văn bản khác liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc gắn với sự kiện chính trị của địa phương.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật về tổ chức bộ máy nhà nước (Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân...); quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương.

- Tổ chức góp ý các dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp gắn với triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính; Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành án dân sự...

- Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tập trung về quy định của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, Pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam.

3. Triển khai các văn bản luật Trung ương mới ban hành

Kịp thời tổ chức triển khai các văn bản Luật, Pháp lệnh mới ban hành; tổ chức tham gia ý kiến dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Xây dựng, kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, huyện, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

- Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL các cấp đảm bảo đúng số lượng, thành phần theo quy định pháp luật (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL. Thực hiện việc rà soát, giới thiệu, công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (Theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

5. Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 09 tháng 11 hàng năm

Hàng năm, các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố: Cơ quan thường trực Hội đồng tham mưu Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL quyết định thành lập.

- Nội dung kiểm tra: Đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các chương trình, đề án về PBGDPL, trong đó tập trung vào các nội dung: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao theo Luật PBGDPL; việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL; các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL; vấn đề về bảo đảm kinh phí cho hoạt động PBGDPL (trong đó tập trung về nội dung chi, mức chi cho công tác PBGDPL); Đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL và cách làm sáng tạo, hiệu quả; chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

7. Bố trí kinh phí thường xuyên đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và trong từng giai đoạn

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hàng năm và trong từng giai đoạn lập dự toán kinh phí cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng PHPBGDPL, hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng và tổ chức các đoàn kiểm tra của Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghiên cứu, tư vấn giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho công tác PBGDPL và thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hàng năm của cơ quan, địa phương bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/6 hàng năm (đối với báo cáo sơ kết 6 tháng) và 02/12 hàng năm (đối với báo cáo tổng kết năm).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, cần chỉnh sửa bổ sung, đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các cơ quan: Công an, Quân sự, Biên phòng;
- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp);
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv274.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh