Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5171/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM MẦM NON, HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025”

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” (gọi tắt là Đề án); Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, bảo đảm kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để học sinh lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Từ nay đến năm 2020

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng "Mô hình tăng cường tiếng Việt" hiệu quả, xác định được khung chương trình, thời lượng tăng cường, yêu cầu cần đạt; Tổ chức biên soạn, thẩm định, lựa chọn tài liệu, đồ dùng phù hợp cho từng cấp học, từng nhóm tuổi với các dân tộc thiểu số có tỷ lệ cao trên địa bàn tỉnh (Vân Kiều, PaKô).

- Có 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, tiểu học được xây dựng môi trường tăng cường chuẩn bị tiếng Việt tại trường, điểm trường.

- Đầu tư trang thiết bị, học liệu, đồ dùng dạy học, sách, truyện, đồ chơi cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học để phục vụ dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

- Có 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học và mầm non vùng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kỹ năng công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt, được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ công tác dạy học.

- Hằng năm, có 100% học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được tập trung tăng cường tiếng việt.

- Đến cuối năm 2020 có ít nhất 35% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 90% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo; trong đó, 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt.

2.2. Đến năm 2025

Có ít nhất 50% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và 100% học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi;

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nội dung và giải pháp

1.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tổ chức tốt công tác phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể,... trong việc thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi, đạt mục tiêu Đề án, tăng tỷ lệ trẻ thụ hưởng và nâng cao chất lượng thực hiện.

- Cân đối, bố trí, lồng ghép nguồn lực để thực hiện Đề án theo hướng tranh thủ kinh phí trung ương, sử dụng tối ưu kinh phí tự chủ, tận dụng các điều kiện hiện có của địa phương.

- Phát huy kinh nghiệm, hiệu quả và tính chủ động trong triển khai thực hiện Đề án, nâng cao chất lượng và kết quả tăng cường tiếng Việt vùng dân tộc thiểu số.

1.2. Công tác truyền thông

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng đối với việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Hoạt động này tác động tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực.

- Thiết kế và triển khai các chuyên mục, các bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

- Cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động phối hợp và làm nòng cốt tuyên truyền, hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em qua việc tạo cơ hội, môi trường giao tiếp, tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ...

- Biên soạn, lựa chọn tài liệu, bồi dưỡng tiếng Việt cho các bậc cha, mẹ là người dân tộc thiểu số, cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng.

- Tuyên truyền để củng cố và tăng cường kết quả huy động trẻ dân tộc thiểu số đến trường và học 2 buổi/ngày để trẻ có thời gian, cơ hội được tăng cường tiếng Việt; tận dụng tốt thời gian tăng thêm để tổ chức các hoạt động giáo dục trong đó có tăng cường tiếng Việt.

1.3. Tăng cường học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục

- Thực hiện thẩm định, lựa chọn, biên soạn, bổ sung tài liệu, học liệu tranh ảnh, băng đĩa phù hợp, thân thiện với trẻ em người dân tộc thiểu số, phổ biến trên địa bàn tỉnh cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số.

- Bổ sung, thay thế, cung cấp thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, phần mềm dạy học tiếng Việt phù hợp cho tất cả các nhóm, lớp, điểm trường mầm non, tiểu học ở các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn có trẻ em người dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, phòng học đảm bảo đúng quy định cho giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học để có điều kiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

- Bảo đảm duy trì và phát triển sáng tạo môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học vùng vùng dân tộc thiểu số: Các trường mầm non, tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số cần tạo không gian làm quen, học tập tiếng Việt, xây dựng góc tiếng Việt trong mỗi lớp học; thực hiện tuần làm quen, giao tiếp, chuẩn bị tiếng Việt; tích hợp, lồng ghép, liên hệ trong các bộ môn, hoạt động giáo dục; vận dụng phương pháp dạy học tiếng Việt với tư cách dạy học như ngôn ngữ thứ hai; tăng cường thời gian luyện nói cho học sinh; xây dựng môi trường văn hóa đọc, phát triển thư viện nhà trường; trang trí trường lớp; giao lưu tiếng Việt, tổ chức các sân chơi giao lưu tiếng Việt; tổ chức các trò chơi dân gian... qua đó giúp trẻ tiếp xúc với tiếng Việt; quan tâm thực hiện đồng bộ ở điểm trường chính và các điểm trường lẻ; quy hoạch mạng lưới điểm trường theo hướng giảm điểm trường, lớp ghép để đầu tư tập trung, hiệu quả.

- Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình về tăng cường tiếng Việt phù hợp với điều kiện, đặc điểm vùng miền để cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, học tập, triển khai nhân rộng mô hình.

- Tăng cường rèn luyện kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng linh hoạt các tiện ích, phần mềm, tư liệu, hình ảnh để nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt.

- Rà soát chương trình, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, điều kiện của từng địa bàn, từng điểm trường; tiếp tục thực hiện Công văn số 8114/BGDĐT-GDTH ngày 15/9/2009 về việc “Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số”.

1.4. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ Sở giáo dục mầm non và tiểu học có trẻ em người dân tộc thiểu số:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán là người dân tộc thiểu số, người thông thạo tiếng Bru - Vân Kiều tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học có đông trẻ em là người dân tộc thiểu số, có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ em người dân tộc thiểu số.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số, về công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học, nghiệp vụ, kỹ năng dạy học lớp ghép để tăng cường tiếng Việt phù hợp với đối tượng trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

- Hợp đồng nhân viên hỗ trợ giáo viên để phụ giúp giảng dạy trong các trường vùng bản, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định tài liệu và tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số

- Đưa nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số vào chương trình đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học trong trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh.

1.5. Xây dựng và thực hiện một số chính sách đặc thù đối với đội ngũ giáo viên tham gia tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên tham gia tăng cường tiếng Việt theo quy định, xem xét hỗ trợ giáo viên theo điều kiện vùng miền, thực tế tham gia và hiệu quả đạt được; hỗ trợ các hoạt động biên soạn tài liệu địa phương gắn với việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

1.6. Tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ,... hỗ trợ về chuyên môn, kĩ thuật và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số.

- Huy động cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, các cán bộ hưu trí, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha, mẹ và trẻ em người dân tộc thiểu số, gắn với hoạt động xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho người lớn và để án xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm của một số tỉnh bạn có đông học sinh dân tộc thiểu số như kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt, kinh nghiệm dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên dạy học ở vùng bản,...

2. Lộ trình thực hiện

2.1. Giai đoạn 2016 - 2020

- Nghiên cứu xác định yêu cầu, khung chương trình, biên soạn, điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số, hoàn thành bộ tài liệu bồi dưỡng tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số các lớp.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án; xây dựng chỉ đạo điểm mô hình tăng cường tiếng Việt có hiệu quả.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả việc dạy học lồng ghép, tích hợp tăng cường tiếng Việt; xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động chuyên đề như: ngày hội đọc sách, giao lưu tiếng Việt trong các trường mầm non, tiểu học.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tăng cường tiếng Việt và các nội dung liên quan cho nhân viên hỗ trợ giáo viên, cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường có học sinh dân tộc; tổ chức bồi dưỡng về tiếng dân tộc cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy học vùng bản.

- Xây dựng chương trình, nội dung tăng cường tiếng việt để bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm.

- Quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên, xây dựng nội dung tăng cường tiếng Việt trong công tác tự bồi dưỡng; quản lý hoạt động tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có nội dung, modul dành cho địa phương.

- Đầu tư, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng bao gồm các đồ dùng dùng chung, các phần mềm dạy học tiếng Việt và các bộ đồ dùng chuyên biệt, phù hợp cho từng lớp học, cấp học

- Từng bước tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt theo các nội dung được quy định trong khung chương trình, phù hợp với nội dung giáo dục cấp học, ngành học và thực tế của từng địa phương.

- Rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện và định hình các mô hình tăng cường tiếng việt hiệu quả, phù hợp, khả thi để triển khai nhân rộng.

2.2. Giai đoạn 2020 - 2025

- Triển khai nhân rộng đại trà mô hình tăng cường tiếng việt hiệu quả trong các trường mầm non, trường tiểu học có trẻ là người dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thích ứng với chương trình mới; thực hiện có hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới đảm bảo mục tiêu dạy - học môn tiếng Việt.

- 100% học sinh dân tộc thiểu số đến trường được học 8 - 9 buổi/ tuần, tham gia các hoạt động tăng cường và giao lưu tiếng Việt. Từng bước hình thành văn hóa đọc trong toàn bộ học sinh tiểu học, tổ chức ngày hội sách hàng năm cho học sinh tiểu học.

- Thẩm định, lựa chọn, điều chỉnh, biên soạn và triển khai tài liệu phù hợp với chương trình mới.

- Bổ sung thay thế số trang thiết bị hết niên hạn sử dụng, hỏng không thể khắc phục được; lựa chọn mua sắm một số trang thiết bị, đồ dùng đặc thù theo hướng hiệu quả, phù hợp, hiện đại hóa.

(Xem lộ trình cụ thể tại phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp từ nguồn chi thường xuyên cho giáo dục.

- Ngân sách địa phương theo phân cấp cho các nội dung của đề án, tập trung củng cố điều kiện trường, lớp, bổ sung trang bị thiết bị, học liệu, tài liệu và đào tạo bồi dưỡng.

- Lồng ghép các chương trình hỗ trợ chi phí học tập; chương trình hỗ trợ sách, vở học tập cho học sinh vùng khó để kết hợp trang bị tài liệu, đồ dùng tăng cường tiếng Việt cho học sinh

- Kinh phí tự chủ, kinh phí huy động hợp pháp trong các cơ sở giáo dục để thực hiện một số nội dung chuyên môn liên quan đến Đề án (trang bị đồ dùng tài liệu, trả vượt giờ, xây dựng môi trường tiếng Việt...).

- Huy động cộng đồng và tranh thủ các chương trình, dự án tài trợ, đặc biệt là các dự án hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(Xem nhu cầu kinh phí cụ thể tại phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, kinh phí,... triển khai thực hiện những nội dung của Đề án theo từng năm và giai đoạn.

- Tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, điều chỉnh và triển khai tài liệu tăng cường tiếng Việt, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tài liệu cho cộng tác viên ngôn ngữ, cha mẹ trẻ em người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm địa phương.

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị xây dựng và đưa nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số vào chương trình đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học.

- Tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên; quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình thí điểm; tăng cường tài liệu, học liệu và các trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, đặc biệt đối với vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá kết quả hàng năm và giai đoạn; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, tổ chức,... có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch hăng năm và từng giai đoạn.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phân bổ các hạng mục đầu tư để thực hiện kế hoạch hằng năm và từng giai đoạn.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số; tham mưu đảm bảo chế độ chính sách theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về kế hoạch, tăng thời lượng phát sóng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục mới với nhiều thể loại phong phú (phỏng vấn, phóng sự...); tăng cường phổ biến những mô hình, tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.

6. Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển giáo dục, sự cần thiết tăng cường tiếng Việt đối với trẻ em người dân tộc thiểu số. Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách dân tộc ở địa phương đối với cán bộ quản lý và giáo viên và học sinh trong thực hiện Đề án. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Huy động cán bộ, chiến sỹ; hội viên, đoàn viên tham gia dạy tiếng Việt và các hoạt động hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha mẹ và trẻ em người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới gắn với hỗ trợ thực hiện xóa mù chữ, chống tái mù chữ và xây dựng xã hội học tập.

8. Ủy ban nhân dân các huyện:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của địa phương phù hợp với Kế hoạch chung của tỉnh; xây dựng và triển khai nhân rộng mô hình thí điểm tăng cường tiếng Việt trong các nhà trường; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo về cơ quan đầu mối (Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động của cộng tác viên ngôn ngữ trên địa bàn, dạy tiếng Việt cho cha mẹ trẻ em người dân tộc thiểu số, tổ chức xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng.

- Xây dựng và ban hành cơ chế cần thiết, phù hợp với địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

- Bố trí kinh phí theo phân cấp, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực hợp pháp nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch tại địa phương; từng bước đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, đặc biệt đối với các đơn vị ở vùng khó khăn, các điểm trường.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- TT/Tỉnh ủy; TT/ HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, TTTT;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thức