Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
ĐOÀN GIÁM SÁT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/KH-HĐND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-HĐND ngày 04/8/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, Đoàn Giám sát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá đúng thực trạng, khách quan tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; xem xét những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nhận diện rõ những ưu điểm và hạn chế, bất cập trong việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và làm cơ sở, tiền đề xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Việc giám sát tuân thủ theo quy trình, quy định của pháp luật; đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị được giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch, chuẩn bị nội dung báo cáo theo đúng đề cương giám sát và phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ và kế hoạch giám sát đã đề ra.

II. Nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp tiến hành và tiến độ thực hiện

1. Nội dung giám sát

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nội dung sau:

- Về tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt.

- Tình hình phân bổ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các chương trình dự án.

- Việc thực hiện trình tự, thủ tục bố trí vốn đầu tư đối với các dự án khởi công mới trong kế hoạch trung hạn.

- Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công qua các năm.

- Việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công.

- Tình hình quyết toán dự án hoàn thành.

- Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tình hình phân bổ và thu hồi vốn ứng trước các dự án trong giai đoạn 2016-2020.

- Công tác bàn giao, đưa dự án đầu tư công vào quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả sau đầu tư.

- Đánh giá chất lượng dự án, công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng sử dụng sau đầu tư của các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Tác động của chương trình, dự án đầu tư công đối với sự phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Đối với từng đơn vị có đề cương chi tiết gửi kèm).

2. Phạm vi, đối tượng giám sát

- Phạm vi giám sát: Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

- Thời điểm giám sát: Từ 01/01/2016 đến 31/7/2020.

- Đối tượng giám sát: Các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh gồm: Ủy ban nhân dân các cấp; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước; các chủ đầu tư, đơn vị dự án sử dụng vốn đầu tư công.

(Các đơn vị được giám sát có báo cáo bằng văn bản; cụ thể các đơn vị được giám sát trực tiếp có trong lịch làm việc kèm theo).

3. Phương pháp tiến hành

- Đoàn giám sát triển khai Quyết định, Kế hoạch, Đề cương gợi ý báo cáo, lịch giám sát (đối với các đơn vị được giám sát trực tiếp) gửi đơn vị được giám sát.

- Căn cứ vào kế hoạch giám sát và đề cương gợi ý báo cáo, các đơn vị xây dựng báo cáo gửi về Đoàn giám sát (qua Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh) để tổng hợp chung cho các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu trước khi làm việc trực tiếp; các đơn vị được giám sát chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan để làm việc với Đoàn giám sát.

- Khảo sát nắm bắt tình hình thực tế tại một số địa phương, đơn vị về kết quả triển khai thực hiện một số dự án, chương trình sử dụng vốn đầu tư công; công tác quản lý dự án; công tác quản lý, sử dụng sau đầu tư; hiệu quả của các dự án, chương trình đầu tư.

- Đoàn giám sát làm việc với đơn vị được giám sát trực tiếp, nghe báo cáo kết quả thực hiện theo đề cương giám sát; trao đổi, làm rõ các nội dung giám sát; tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ tài liệu có liên quan.

- Đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp kết quả giám sát; trao đổi và thống nhất kết quả giám sát với đơn vị được giám sát (nếu cần thiết).

- Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát trước khi báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Trong quá trình giám sát, căn cứ tình hình cụ thể, kế hoạch giám sát sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Tiến độ thực hiện

- Tù ngày 03/8/2020 đến ngày 10/8/2020: Xây dựng, ban hành kế hoạch, đề cương và gửi đến các cơ quan, đơn vị được giám sát.

- Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 20/8/2020: Tiếp nhận báo cáo và thực hiện khảo sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị.

- Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 28/8/2020: Tiến hành giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị.

- Từ ngày 29/8/2020 đến ngày 04/9/2020: Tổng hợp kết quả, dự thảo báo cáo giám sát gửi đến các thành viên Đoàn giám sát tham gia chỉnh sửa báo cáo.

- Từ ngày 05/9/2020 đến ngày 07/9/2020: Họp thông qua báo cáo giám sát, hoàn chỉnh báo cáo theo quy định hiện hành.

III. Phân công và tổ chức thực hiện

1. Đoàn giám sát

- Xây dựng và ban hành kế hoạch, đề cương, lịch giám sát gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát theo quy định.

- Thực hiện nội dung, kế hoạch giám sát.

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm.

- Xem xét, xác minh, mời chuyên gia tư vấn về vấn đề mà Đoàn giám sát xét thấy cần thiết (tổ chức khảo sát trước, trong, sau thời điểm giám sát trực tiếp, nếu cần thiết).

- Khi kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp gần nhất. Trước khi báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát.

2. Các cơ quan, địa phương, đơn vị được giám sát

- Chuẩn bị báo cáo theo nội dung đề cương gợi ý gửi về Đoàn giám sát trước ngày 20/8/2020 (qua Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan và đầy đủ của nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổ chức chuẩn bị nội dung để Đoàn giám sát làm việc trực tiếp tại cơ quan, địa phương, đơn vị theo yêu cầu.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Bố trí phương tiện, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động giám sát; phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trong triển khai kế hoạch giám sát.

4. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông báo lịch làm việc cụ thể của Đoàn giám sát đến các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan; chủ trì giúp Đoàn giám sát triển khai Kế hoạch giám sát; là đầu mối đôn đốc, tiếp nhận báo cáo, ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, địa phương, đơn vị gửi Đoàn giám sát; chỉ đạo Tổ thư ký tổng hợp, xây dựng dự thảo, tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát.

Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Kế hoạch giám sát để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban KTNS, PC, VHXH HĐND tỉnh;
- Các đơn vị theo QĐ thành lập đoàn GS;
- Tổ trưởng ĐB HĐND tỉnh tại H, TX, TP;
- TT HĐND, UBND các H, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- V0, V1;
- TH1-2, KTNS1-4;
- Lưu: VT, KTNS4.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐND TỈNH
Trịnh Thị Minh Thanh

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO GIÁM SÁT

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo Kế hoạch số 513/KH-HĐND ngày 10/8/2020 thực hiện theo Quyết định số 495/QĐ-HĐND ngày 04/8/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. UBND 13 huyện, thị xã, thành phố.

2. Các Sở ngành chuyên môn

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh

3. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

- Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;

- Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;

- Sở Giao thông - Vận tải;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Y tế;

- Sở Giáo dục - Đào tạo;

- Sở Tài nguyên - Môi trường;

- Ban Quản lý Khu Kinh tế;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn;

- Công an tỉnh;

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Trường Đại học Hạ Long;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.