Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020-2030”

Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2030”, với những nội dung chủ yếu sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng áp dụng gồm

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

b) Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Không áp dụng đối với các đối tượng sau

a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực ngoại vụ;

b) Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến hết năm 2030.

II. YÊU CẦU

1. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm huy động, phát huy tối đa các nguồn lực, năng lực hiện có của đội ngũ giảng viên, giáo viên và hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

3. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

4. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc trong môi trường quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến hết năm 2025:

- 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

- 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

- 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

b) Đến năm 2030: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến năm 2030:

- 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên và ngoại ngữ chuyên ngành;

- 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành;

- 30% cán bộ, công chức cấp xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh về vai trò và sự cần thiết phải học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

a) Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ để đẩy mạnh việc học tập ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong việc thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao ý thức của mỗi người trong việc tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập.

c) Khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực, chủ động tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực và khả năng làm việc, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

2. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực thực thi công vụ và làm việc được trong môi trường quốc tế

a) Rà soát quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu thực thi công vụ.

b) Thực hiện cơ chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ linh hoạt, tạo điều kiện để cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội được lựa chọn hình thức, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, bảo đảm chất lượng.

c) Huy động và tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

d) Thu hút và lựa chọn đội ngũ giáo viên, giảng viên có trình độ, phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và hội nhập quốc tế.

3. Các đơn vị, địa phương rà soát thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo từng giai đoạn 05 năm và hàng năm để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu theo từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác, vị trí việc làm, nội dung chương trình.

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với thi tuyển, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bảo đảm tương ứng giữa trình độ, năng lực và khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và hội nhập quốc tế.

5. Tạo điều kiện thích hợp cho việc dạy và học ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

a) Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ.

b) Đầu tư nâng cấp phòng học, phòng thi, kiểm tra, đánh giá kết quả.

c) Tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; phát triển các giải pháp học ngoại ngữ trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức.

d) Phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn theo từng ngành, lĩnh vực.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

a) Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

b) Liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài đủ năng lực và điều kiện để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc và nâng cao trình độ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

c) Đẩy mạnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ở trong nước và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài để vừa kết hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với nâng cao năng lực và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, làm việc trong môi trường quốc tế.

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2020: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung xây dựng “Kế hoạch học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” của cơ quan, đơn vị mình với các mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động cụ thể cho từng năm và từng giai đoạn.

2. Giai đoạn 2021 - 2025: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín để tham gia thực hiện theo Kế hoạch.

3. Giai đoạn 2026 - 2030: Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch đề ra. Đưa việc học tập ngoại ngữ thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ, rộng khắp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí xây dựng và thực hiện Kế hoạch được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính, huy động hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hướng dẫn xây dựng, triển khai kế hoạch học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể định kỳ hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu, tiến độ của Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức định kỳ, đột xuất theo quy định; tổ chức sơ kết sau 03 năm và tổng kết 05 năm thực hiện công tác học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

3. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng Kế hoạch học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, tổng hợp xây dựng kế hoạch học tập ngoại ngữ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp hàng năm đảm bảo chất lượng, phù hợp với mục tiêu, tiến độ đã quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương. Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đánh giá sơ kết 03 năm, tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

4. Sở Tài chính trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kinh phí thực hiện.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương liên quan trong việc huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ trong và ngoài nước (nếu có) cho công tác học tập ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu, đề xuất lựa chọn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (bao gồm cả đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến) cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu chung và yêu cầu thực thi nhiệm vụ công vụ.

- Tham mưu các quy định về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (nếu có) cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành nhận thức và chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với từng thời kỳ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có phương án giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBND huyện, thị xã và thành phố;
- LĐVP và CV: TC, GD, ĐN, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung