Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 02/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019 – 2030” TẠI TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” tại tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và người làm việc tại các hội đặc thù.

b) Cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng, Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

c) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã).

d) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Không áp dụng đối với các đối tượng

a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Ngoại vụ, có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực ngoại ngữ.

b) Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

II. YÊU CẦU

1. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và đáp ứng các yêu cầu, tình hình thực tế của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

2. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để thực hiện Đề án, trong đó có gắn kết với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khác của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phát huy tối đa năng lực các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy ngoại ngữ của tỉnh để phục vụ thực hiện Đề án.

3. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ.

4. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm và khung năng lực ngoại ngữ theo quy định.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc, làm việc được trong môi trường quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo các giai đoạn sau:

a) Giai đoạn năm 2019 - 2025:

- Điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

- Phấn đấu mục tiêu đạt được đến hết năm 2025:

+ 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

+ 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

+ 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại các đơn vị hành chính cấp xã có đường biên giáp với Trung Quốc hoặc tại các phường thuộc thành phố Lạng Sơn đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

b) Giai đoạn năm 2026 - 2030:

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến hết năm 2030:

- 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

- 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

- 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tại các đơn vị hành chính cấp xã có đường biên giáp với Trung Quốc hoặc tại các phường thuộc thành phố Lạng Sơn đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và sự cần thiết phải học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

a) Quán triệt các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ công chức giai đoạn 2019 - 2030 theo Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025.

b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong việc thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

c) Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng hàng năm làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ gắn với yêu cầu công việc, phù hợp từng nhóm đối tượng, từng nội dung chương trình. Khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần học và tự học, tích cực, chủ động tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực và khả năng làm việc, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

2. Xây dựng, sửa đổi cơ chế, chính sách

a) Điều chỉnh, bổ sung chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong đó có chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút đối với những người có trình độ chuyên môn cao lĩnh vực ngoại ngữ về công tác tại tỉnh.

b) Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức chủ động đăng ký tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với nhiều hình thức khác nhau (học ngoài giờ làm việc, học trực tuyến, học văn bằng 2, học từ xa...) để tạo tính chủ động, linh hoạt cho người học.

3. Nâng cao chất lượng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại địa phương

a) Rà soát và đầu tư nâng cấp hiện đại hóa hệ thống các phòng học ngoại ngữ tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để giảng dạy, học tập, sát hạch trình độ ngoại ngữ tại tỉnh.

b) Xây dựng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có khả năng tham gia giảng dạy và sát hạch, đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

c) Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước có năng lực, uy tín tham gia phối hợp, liên kết với tỉnh để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

d) Thực hiện cơ chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ linh hoạt, tạo điều kiện để cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội được lựa chọn hình thức, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, bảo đảm chất lượng.

4. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ

a) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học đối với chuyên ngành ngoại ngữ.

b) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ địa phương do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

5. Thực hiện quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

a) Tổ chức thi sát hạch, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chứng chỉ theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thi, đánh giá năng lực.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với thi tuyển, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bảo đảm tương ứng giữa trình độ, năng lực và khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và hội nhập quốc tế.

6. Hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ

a) Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp tác đầu tư, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng trung hạn và ngắn hạn tại các nước phát triển (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Nga, Úc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, …).

b) Xây dựng cơ chế huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín nước ngoài tham gia giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt chú trọng đến các nội dung về quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cung ứng dịch vụ công và hội nhập quốc tế.

c) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ ngoại ngữ như: kết hợp với du học nâng cao trình độ; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với học tập, nghiên cứu, trải nghiệm ở nước ngoài.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính, huy động hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được bố trí từ ngân sách theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định pháp luật.

3. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạnh này đảm bảo về nội dung, tiến độ và mục tiêu của Đề án.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tổ chức khảo sát, thống kê để làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch giai đoạn và mục tiêu của Đề án.

d) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc tổ chức sát hạch, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, đảm bảo đúng thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

e) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Ban hành hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và xác nhận trình độ ngoại ngữ tương đương theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đề xuất chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến online) theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu chung và yêu cầu thực thi nhiệm vụ công vụ.

c) Đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp phòng học ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn theo hướng hiện đại, đúng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng nhu cầu về giảng dạy, học tập, sát hạch, đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên ngay tại địa phương.

d) Xây dựng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo Trung ương, các cơ sở đào tạo nước ngoài để phối hợp, liên kết tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Ngoại vụ

Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc kết nối với các tổ chức, địa phương của nước ngoài để tăng cường công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; xúc tiến các hoạt động đối ngoại, tìm kiếm các đối tác và các nguồn tài trợ nước ngoài để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài và hợp tác đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

5. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các nội dung trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ giai đoạn 2019-2030 của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức trực thuộc.

b) Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch này, chủ động đăng ký nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ giai đoạn 2019 - 2030, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định.

c) Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng ngoại ngữ, đặc biệt ưu tiên các trường hợp cử đi học ngoài giờ hành chính, sử dụng kinh phí xã hội hóa.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch hàng năm cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, Ủy ban Kiểm tra;
- UB MTTQVN tỉnh; các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV;
- Lưu: VT, NC (HXĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên